týdeník 237 – 27.01.–02.02.2015

27.01–02.02.2015

Screenshot Taglocator
Vykreslení tag? natural=bare_rock, natural=scree a natural=shingle. [1]

O nás

 • Vítáme v našem týmu Andy Townsenda, korektora pro angli?tinu pro weeklyOSM.

Mapování

 • Dobrá zpráva pro mapery dopravních zna?ek: na Mapillary je nyní vrstva s dopravními zna?kami.  Klikn?te v levém dolním rohu mapy na filtry a pak na “Traffic Signs”. Ješt? tam nejsou rozhodn? všechny dopravní zna?ky – nap?íklad n?mecké 350-10 pro k?ížení chodník?. Ve zvláštním p?ísp?vku na blogu vysv?tluje Kamil Nikel jak Mapillary dopravní zna?ky renderuje, jmenovit? s jejich vlastním fontem Traffico.
 • Martijn van Exel oznámil, že se svými placenými mappery momentáln? pracují na zm?n? importovaných cest na odd?lené jízdní pruhy pro každý sm?r jízdy (dual carriageways).
 • JOSM 7995 (Leden 2015) je venku, projd?te si changelog.
 • Lukas Schnaus zrevidoval a zjednodušil sv?j návrh pro mapování sv?telné signalizace na k?ižovatkách.
 • N?mecky mluvící OSM komunita se pokouší do 15. ledna vylepšit data o lékárnách v Rakousku a N?mecku. Zde je krátký p?eklad z n?m?iny do angli?tiny o tom co už se ud?lalo. Originál je pak na “Wochenaufgabe Apotheken“.

Komunita

 • Richard Fairhurst upozornil, že OSM data jsou t?žko nebo v?bec použitelná a užite?ná ve venkovských oblastech USA a bylo by pot?eba ud?lat ru?ní kontrolu. N?kte?í n?me?tí mappe?i si k tomuto tématu nemohli odpustit n?kolik pon?kud kousavých poznámek .
 • Antoine Riche poskytl 26ti student?m Pro GGAT (Génie Géomatique pour l’Aménagement du Territoire) tréning v OpenStreetMap. Použité materiály jsou dostupné ve francouzštin? pod licencí CC-BY-SA: Úvod do OpenStreetMap a OpenStreetMap pro geomatiku. Dopln?n byl praktickým odpoledním školením v n?kolika oblastech: Geofabrik export se styly 3Liz, Overpass Turbo, QuickOSM plugin, extrakce surových dat s osmconvert a osmfilter.
 • User Wille ve svém deníku mluví o setkání OSM v Brazílii. (Google Translator)
 • Randal Hale ud?lal rozhovor s Kate Chapman z HOT teamu.
 • Na francouzském fóru poskytl uživatel “Le corbeau” P?íru?ku k vandalizmu v OSM. Problematická ?innost zahrnuje zadání poznámek (OSM notes) s falešnými POI informacemi [1] a [2] a dále ?ekání na to, až je “gau?ový mapper” implementuje. Bu?te proto p?i práci s anonymními poznámkami opatrní!
 • Jesús Gómez Fernández popisuje na špan?lském blogu Alter geosistemas  jak pracovat s turbo-overpass.eu a  získat geografická data, která jste pot?ebovali.

Importy

Nadace OpenStreetMap

 • Ve dnech 16. a 17. února se setkají ?lenové OSMF p?edstavenstva na neve?ejném jednání v Berlín?. ?lenové komunity jsou zváni k ú?asti na neformální ve?erní setkání.

Události

 • Roland Olbricht mluvil o Overpass API na Geospatial seminá?i na FOSDEM v Bruselu. M?žete se podívat na slajdy.

Mapy

 • Christoph Hormann popisuje p?irozen? vypadající textury pro št?rkové plán? bez vegetace v OSM Carto 2.27.0. Mezi další významné zm?ny pat?í vykreslování ordinací praktických léka?u a lékáren. Všechny další zm?ny najdete sepsány na talk mailing listu.
 • P?e?t?te si ?lánek popisující implementaci hry PacMan do map reálného sv?ta v rámci OSM. Ukázka viz. obrázek v úvodu týdeníku.

P?echod k OSM

 • Francouzské noviny Libération publikovaly “mapu krize kultury” vytvo?ené s UMAP. Ta podává p?ehled o zrušených festivalech a zav?ených kulturních institucích. ?lánek v prvním odstavci uvádí, že mapa je “hostována na volné platform? OpenStreetMap”. (od Antoine Riche)

Otev?ená data

Software

 • Vytvo?ili jste množství poznámek OSM, které ješt? nejsou vy?ešeny a cht?li byste je vid?t souhrnn? na jedné webové stránce? Pokud ano, zadejte své uživatelské jméno OSM (nebo jméno jakéhokoliv jiného uživatele) na stránce Moje poznámky na OpenStreetMap (OpenSource).
 • Map Matching, algoritmus pro p?i?azení stopy z GPS k seznamu hlavních segment? cesty z GIS databáze, je nyní sou?ástí projektu Graphhopper. Detaily a pozadí na blogu správce projektu.
 • Je k dispozici kolekce p?íklad? pro Turf, node.js framework od MapBoxu pro GIS analýzu na stran? serveru.

V?d?li jste…

R?zné

 

Toto ?íslo p?eložil tom.k, redak?n? upravil vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:

Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google Plus Openstreetmap | Talk-cz e-mailová skupina Talk-cz

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz