Haftalık – 279

17.11.2015-23.11.2015

Greasemonkey'de geli?tirilen karanl?k OSM temas?.
Greasemonkey’de geli?tirilen karanl?k OSM temas?.

Haritalama

 • #tart??mal?! Frederik Ramm de?i?iklik setlerine ait yorumlar?n editleri aç?klamak yerine sadece hashtaglerden olu?mas?ndan ?ikayetçi. Malesef son zamanlarda hiç yorum içermeyip yaln?zca hashtag’den olu?an editlerin say?s? çok fazla, ve bu di?er kullan?c?lar için hiç kullan??l? olmuyor.
 • 23 Kas?m’da JOSM‘nin 9060 numaral? yeni sürümü yay?nland?. Yaln?z bug olmak için fazlaca büyük bir ?ey, bir gremlin içeriyor!
 • NicED adl? kullan?c? Afrika’daki yanl?? çizilmi? karayollar?n? nas?l düzeltti?ini aç?kl?yor.
 • Colin Smale, e-posta grubunda, “What 3 Words” (W3W) koordinat sisteminin OpenStreetMap taraf?ndan desteklenip desteklenmemesi gerekti?ini sordu. W3W, Dünya üzerindeki 3×3 metrelik kare alanlar?n her birini kendine özel 3 kelimeyle tan?mlayan ticari bir koordinat sistemi. W3W’ye bir miktar para ödeyerek istedi?iniz koordinat? istedi?iniz 3 kelime ile tan?mlayabiliyorsunuz. Bu 3 kelime, yaln?zca ücretli API taraf?ndan koordinata çevrilebiliyor. E-posta grubundaki tart??ma, OpenStreetMap deste?inin ço?unlukla gereksiz oldu?u yönünde.
 • iD Editör versiyon 1.8.0 kullan?ma sunuldu. Yeni sürümde baz? buglar giderilmi?, iyile?tirmeler yap?lm?? ve yeni ayarlar eklenmi? durumda.
 • g4rp adl? kullan?c?, ?sviçre’de süpermarketlerin içerisinde yer alan postanelerin nas?l haritalanaca??n? soruyor.

Topluluk

 • 51114u9 adl? kullan?c?, karanl?k bir OSM temas? için bir Greasemonkey scripti yazd?.
 • Belçika OSM toplulu?u, kom?u ülkelerde %100 iken ülkelerinde karayollar?n?n neden yaln?z %73’ünün çizili oldu?unu merak ediyor. Joost Schouppe buna bir olas? aç?klama yapt?.
 • Escada, “Mapper in the Spotlight“ serisinin yeni bölümünde 72 ya??ndaki haritac? Dave Swarthout ile röpörtaj yapt?.
 • Mapbox’tan jinalfoflia blog yaz?s?nda, OSMgeoweek s?ras?nda gerçekle?ecek bir harita partisinden söz etti.
 • Mapbox, ülkelerin karayolu verisinin ne oranda çizili oldu?unu, toplam yol uzunluklar?n? CIA World Factbook verileriyle kar??la?t?rarak inceledi.
 • Micha? Brzozowski, “talk” e-posta grubuna, neden pek çok yeni kullan?c?n?n de?i?iklik seti yorumlar?na cevap vermiyor oldu?unu sordu.
 • James Joyce’un bilmecesini çözüp, Dublin’in merkezinde bir pub önünden geçmeden gezebilmek mümkün mü? Birkaç y?l önce Rory McCann bunun mümkün oldu?unu ispatlad?. ?imdiyse, karussel Graphopper kullanarak bunu tekrar deniyor. Orijinal 7.3 kilometre uzunlu?undaki rota yerine 5.8 kilometrelik daha k?sa bir rota çizmeyi ba?aran karussel, ba?ka bir postunda da tüm publar?n önünden geçen ba?ka bir rota daha payla??yor. Bu rotaysa 38 kilometre uzunlu?unda.

?çe Aktar?mlar

 • Daha önce Haftal?k OSM’de Tanzanya yol verisi içe aktar?m?yla ilgili bir rapor payla??lm??t?. Linkteki Hackpad’de, planlanan içe aktar?mla ilgili yeni bilgiler payla??l?yor.

OpenStreetMap Foundation

 • Daha çok ihtilaf!!! HOT’un kurucular?ndan Nicolas Chavent, HOT üyelerinin OSMF yönetiminde salt ço?unlu?a eri?ebilece?i uyar?s?nda bulundu.

Etkinlikler

?nsani OSM

 • OSMGeoweek s?ras?nda San Francisco State Üniversitesi’nde bir mapaton gerçekle?tirildi.
 • Sophie Lafayett, Dar Es Salaam’da drenaj sistemlerinin haritalanmas?n?n neden önemli oldu?unu anlatt?.
 • Pascal Neis, OSMGeoweek s?ras?nda yap?lan haritalama etkinliklerini ele?tirdi. 28.000 yeni bina, fakat yaln?zca 650 yol!… Neis, binalardan daha önemli ?eyler oldu?u görü?ünde.

#switch2OSM

Yaz?l?m

 • GNOME geli?tiricileri, GNOME Desktop’un yeni sürümü 3.20 üzerinde çal???yorlar. Yeni sürümle birlikte yeni özellikleriyle GNOME Maps de gelecek. GNOME Maps, Geo URI yap?s?n? destekleyecek. Böylece kullan?c? GNOME Maps’te aç?k olan harita görünümünü OpenStreetMap’te de açabilecek.
 • 19 Kas?m’da Grass GIS‘in 7.0.2 sürümü yay?nland?.
 • 19 Kas?m’da, Mapillary Android sürüm 1.59 yay?nland?; 23 Kas?m’da da iOS 4.0.4 sürümü yay?nland?.

Programlama

Biliyor muydunuz?…

Di?er “yersel” ?eyler

 • Dünya’n?n etraf?n? hiç karayla kesi?meden geçebilen büyük bir daire çizmek mümkün mü? E?er mümkün de?ilse olas? en büyük küçük daire hangisi? Marcin Ciura, Natural Earth verisi ve biraz da Python kullanarak cevab? buldu. Cevap sizi ?a??rtabilir.
 • Küçük bir bug yüzünden, Avusturya’da küçük bir kasaba Avrupa’n?n en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olabilir 🙂
 • Almanya ve Hollanda s?n?rlar? aras?nda iki ülkeye de ait olmad??? iddia edilen bir arazi bulunmakta. ?ki ki?i bu arazi üzerinde „Wunderland“ (Harikalar Diyar?) ad?n? verdikleri bir ülke kurduklar?n? ilan ettiler.

 

weeklyOSM’yi size ula?t?ranlar…

4 Replies to “Haftalık – 279”

 1. I love this weekly summary. I do have trouble recognizing the links in the text. Maybe it just the contrast between the green and black font. I’d prefer underlined or bold text to identify links.