haftalik 240 – 17.02.–23.02.2015

17.02. – 23.02.2015

briefkastenkarte
How to create the postbox map from issue 239? [1]

Haritalama

 • Yeni bir ana çözüm olarak at?k için öneri=* yeni bir ad? ve at?k-koleksiyonu vard?r=* Çe?itli at?klar? birle?tirip yok etme ve geri dönü?üm etiketleri giri?leri yap?lm??t?r.
 • Brad Neuhauser portage etiketi önermektedir =* etiketleme listesindeki portage için . Portage uzant?lar?nda kanolar nehrin ak?nt?l? yeri veya di?er engel setlerinden atlayabilir.
 • Ana ”Konu?ma” e-posta listesinde “fixme” etiketleri hakk?nda uzun, k?vr?k tart??malar vard?r.
 • RobJN ?ngiltere’de hatal? sokak adlar?n? bulmak ve kald?rmak için blogunda  kolay yakla??mlarla bunu aç?klar.
 • Baz? kullan?c?lar e-posta alm?yor(?ngilizce) ba?kalar? taraf?ndan onlar?n de?i?iklik kümeleri yorumland?.
 • 25 Nisan günü Belçika Brüksel’de, bir haritalama partisi olacakt?r. Bu parti opencyclemap ve wheelmap haritalar?n? geli?tirmeye yönelik olanlar ve daha geli?mi? becerilere sahip yeni haritac?lar için yard?m sa?lamay? amaçlamaktad?r. Herkese aç???z.
 • Çocuk kulüpleri daha geni? bir ?ehir ile ilgili merkezi kampanya kapsam?nda, çocuk gruplar? kendi marjinal çevreleriyle detayl? “sosyal haritalar” olu?turuyor, kamusal alanlar ile ba?lant?l? konular hakk?nda endi?elerini dile getiriyorlar. Bugün Hindistan’da eski okul topografya malzemeleri çocuk liderli?indeki geni? kapsaml? haritalama kampanyas?na dayan?yor.

Topluluk

?thalat

OpenStreetMap Vakf?

Yard?msever OSM

 • Fildi?i Sahilinde Abobo‘da 7 Mart tarihinde bir haritalama partisi olacak. HOT Görevlendirme Müdürü projeyi desteklemek için bir konu olu?turdu .
 • Ebola Acil Müdahale BM Misyonu (UNMEER) Liberya için bir web haritas? uygulamas? ba?latt?. Bilgi çe?itli katmanlar temel harita olarak OpenStreetMap ile sunuldu. (Pierre Béland arac?l???yla)

Haritalar

 • [1] Danilo Bretschneider postbox haritas?n?n nas?l ”yap?ld???n?” detay?yla blogunda anlat?r  (bu yeni ba?layanlar için çok yararl?!)
 • Marczoutendijk’den gelen Taglocator(Etiket Bulucu) “OpenPoiMap” olarak yeniden adland?r?ld? ve kendi etkisi vard?r:  openpoimap.org.
 • Çizgi roman Ile-de-France, “aç?k kaynak ile haritalanm??” (?ngilizce), daha do?rusu uMap ile 70’den fazla çizgi roman yerle?tirilmi?. (Thevenon arac?l???yla)

Aç?k-Veri

Lisanslar

Yaz?l?m

Rastlamak m? …

Di?er “co?rafi” ?eyler