týdeník 255 – 02.06.–08.06.2015

02.06.–08.06.2015

OpenWathEverMap - náhodné dlaždice
OpenWathEverMap – náhodné dlaždice [1]

Téma: Mapová ruleta

Jak hromadn? a automaticky vyhledávat chyby v mapách, jak je opravovat a jak k takovým opravám namotivovat uživatele? V prost?edí OSM je odpov?dí na všechny otázky jediné slovo – Maproulette. Webová aplikace Maproulette je nekon?ící zábavou pro každého mappera, který je ochoten v?novat pár minut svého ?asu zlepšování mapy. Na “h?e” je pak pro každého atraktivní t?eba to, že nikdy neví, ve kterém kout? sv?ta bude opravovat mapu v p?íští minut?.

Projekt na webu maproulette.org má zajímavou historii – p?vodn? to byla aktivita sm??ující k hromadnému vypátrání dat, o které databáze p?išla po zm?n? licence v roce 2012. Uživatelé byli aplikací informováni o tom, která konkrétní místa je díky ztrát? úprav z licen?n? neplatných changeset? pot?eba “p?emapovat”. Celá snaha m?la zna?ný úsp?ch a to i díky nástroji, který uživatel?m chybná místa vyhledával a opravy pomáhal provád?t. Kampa? byla známa pod názvem “Remap-a-tron“. Hned dalším krokem pak bylo po rozhodnutí konference State of the Map US 2012 v Portlandu hromadné nalezení chyb “Zorro” v hromadn? importovaných silnicích v USA. Chyby vytvá?ely na rovných úsecích silnic ne?ekaná usko?ení jednoho ?i více blízkých bod? a komunikace pak v daném míst? kreslila klikátá “Z”, podobné zna?kám Zorra mstitele. Tato kampa? se zapsala do historie jako “Un-Zorro-tron“.

Úsp?ch obou kampaní dal vzniknout propracovan?jšímu projektu. P?edevším se poda?ilo definovat r?zné metody pro automatické hledání chyb v databázi. Jako p?íklad m?že posloužit situace k?ížení silnice a objektu (silnice vede p?es d?m), chyb?jící fotbalové h?išt? (by? v jiné legáln? dostupné relevantní databázi http://premier-pharmacy.com/product-category/adhd/ je), logicky nenavazující po?ty jízdních pruh?, logicky nenavazující výšky silni?ních objekt? (level=*), protism?rné toky úsek? ?ek, podez?elý sm?r vodního toku v porovnání s (domn?lou) nadmo?skou výškou obou jeho konc? apod.

Mapper si pak m?že velmi jednoduše vybrat typ chyby, jejíž opravování ho baví. N?kdy je totiž spojeno s drobným pátráním “kde je pravda”, jindy jde o jednoduchou úpravu. Pokud si není jistý, úpravu p?esko?í a systém mu ukáže další podez?elý prvek – jednou t?eba ve vesnici u Havany a následn? v centru Kuala Lumpur. Zm?nit se dá kdykoliv i tématická skupina opravovaných chyb ?i o chyb? prohlásit, že chybou není. M?nit lze i geografické území, na kterém chce mapper chyby opravovat. V ?eské republice však momentáln? žádné chyby k oprav? evidovány nejsou.

Pokud mapper postupuje správn?, nechá si chybu nalézt rozhraním Maproulette, opraví ji a uloží ve svém editoru a následn? v Maproulette odklikne její vy?ešení, m?že sledovat i své “body” a p?ípadn? i porovnat s jinými mappery. Této metod?, kdy jsou uživatelé hromadn? využiti k úpravám a zkvalit?ování obsahu formou hry (sout?že), se ?íká gamifikace.

Zapojte se a opravujte – p?esn? podle hesla Maproulette: Sm?rem k lepší map?, jednu chybu po druhé.

Máte i vy n?jaké zkušenosti s Maproulette nebo s podobnými projekty? Pod?lte se o to s ostatními ?tená?i v diskusi (dole na stránce).

OSM CZ

O nás

Konference State of the Map US

Mapování

 • Firma Mapillary oznámila, že vytvo?ila fork editoru iD a p?idala do n?j možnost zobrazení rozpoznaných dopravních zna?ek na p?ipojených obrázcích. Doufá, že zm?na bude p?ijata a slou?ena…
 • Služba Field Papers, stránka pro vytvá?ení výtisk? mapy, které si m?že vzít sebou na mapování, byla znovu zpušt?na.
 • Uživatel Aury88 se ptá, zda by bylo možné integrovat p?ímo na hlavní stránku možnost editovat tagy existujících uzl?.
 • Jorge, jeden ze student? GSoC, p?edstavil první výsledky své práce (Mapillary plugin pro JOSM) a prosí o zp?tnou vazbu.
 • Peter Dobratz se ptá, zda se dá získat seznam jeho diskuzí k sadám zm?n. Z?ejm? není první, kdo se na to ptá.
 • Satelitní snímky od Landsat budou použity jako základní vrstva pro projekt OpenAerialMap (via).
 • Minh Nguyen napsal detailní p?ísp?v?k do diskuze o vícejazy?ném tagování jmen v OSM. Vysv?tlil rozdíl mezi “p?ekladem, transliterací a transkripcí”. Taktéž na p?ekladu mezi ?ínštinou a Vietnamštinou ukazuje, že automatizovaný p?ístup bude extrémn? obtížný.

Komunita

Importy

Nadace OpenStreetMap

Humanitární OSM

 • Anketa o zem?t?esení v Nepálu a mapování pro HOT.
 • Uživatel “dekstop” publikoval statistiky o HOT a oznámil, že bude své výsledky pravideln? publikovat i v budoucnu.
 • Dle této analýzy je p?ibližn? 70 procent p?isp?vatel? po zem?t?esení v Nepálu nových.

Mapy

 • [1] Pokud si nem?žete vybrat z dostupných styl? OSM mapy, máme tu pro vás tu správnou mapu.

Otev?ená data

 • Dva roky po “Chart? otev?ených dat (Open Data Charter)” bylo na p?edchozím summitu G8 v Lough Erne avizováno, že N?mecko je stále pozadu s otevíráním dat. (CZ G-trans).
 • Firmy World Bank Group, Conveyal, Mapbox and Mapzen založily OpenTraffic, otev?enou platformu pro data o doprav?, která má silné spojení s OpenStreetMap.

Software

V?d?li jste, že…

Ostatní “geo” záležitosti

 • V iD editoru Open Historical Map je nyní integrována historická mapa Pa?íže. (via)
 • Projekt FixWikiMaps si stanovil za cíl najít zastaralé nebo vizuáln? neatraktivní mapy na Wikipedii a následn? je vylepšit.
 • Oficiální mapa Londýnského metra není podle deníku Daily Express tak dobrá jako ta na Wikipedii.

Toto ?íslo p?eložil mkyral, redak?n? upravil vop a tom.k. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:

Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google Plus Openstreetmap | Talk-cz e-mailová skupina Talk-cz

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz