týdeník 268

01.09.-07.09.2015

Marble Maps pro Android
Marble Maps pro Android [1]

Téma: OsmHiCheck – kontrola ?eských turistických tras

Jako bakalá?ský projekt na FIT VUT vnikl v lo?ském školním roce projekt OsmHiCheck. Celý text práce najdete on-line, zde je pak shrnutí z pohledu uživatele. Pro zájemce o spušt?ní vlastní instance nebo o pomoc s vývojem jsou k dispozici zdrojové kódy na GitHubu.

Celý projekt je (hlavn? do budoucna) zamýšlen jako platforma jednak pro automatické kontroly OSM dat z pohledu turistických (a cyklo) tras (momentáln? trasy K?T). Dalším prvkem jsou pak r?zné poloautomatické kontroly, varování a možnost rozší?ení o nové specifické projekty pro zlepšení stavu zmapování turistických tras u nás (a teoreticky na sousedním Slovensku, kde je zna?ení velmi podobné). Na data je možné nahlížet jedním ze dvou základních pohled? – jako mapa nebo jako tabulky. Poj?me se podívat, co v jednotlivých pohledech najdeme.

V pohledu tabulkovém je základem p?ehled nalezených chyb, varování a tras v?bec. V tabulce jsou krom? celkového po?tu rozd?leny r?zné testy na chyb?jící tagy nebo na jejich nesprávné hodnoty. Poslední blok jsou kontroly na nesrovnalosti v nastavení více tag?, které spolu souvisejí. P?i kliknutí na n?který po?et hlášení se zobrazí seznam problematických relací v daném testu. Zde jsou oranžov? podbarveny chyb?jící hodnoty, ?erven? pak chybné hodnoty. ?íslo relace v prvním sloupci je proklik k otev?ení relace s jejími ?leny v editoru JOSM. Úpln? dole na každé stránce je pak vid?t ?as poslední aktualizace dat – ta se momentáln? provádí každé 2 hodiny.

Druhá ?ást je zobrazení mapy. Mapa v základu zobrazuje normální podklad z Mapniku (zatím se bere ze server? OSM) bez dalších údaj?. K nim je možné zapnout vrstvu turistických tras a vrstvu rozcestník?. Se zapnutými turistickými trasami je pak možné nechat zvýraznit trasy s chyb?jícími tagy nebo obsahující chybné hodnoty. Pomocí modrého menu vlevo naho?e je možné se z režimu výb?ru zobrazených dat p?epnout na sledování dat (položka Data&Tagy). Po vybrání turistické trasy nebo rozcestníku se zde zobrazí informace o daném uzly, cest?, relaci. Je možné otev?ít dané místo v editoru JOSM nebo p?idat uživatelskou poznámku.

Koncept uživatelských poznámek je koncipován jako nástroj nezávislý na OSM Notes a mimo data OSM. Cílem bylo jednak umožnit n?kam ukládat pracovní poznámky a fotografie, ale p?edevším mít možnost datovat tyto poznámky. Zárove? jsou definovány t?i typy t?chto poznámek. Krom? obecné nespecifické je to navíc poznámka typu “problém” ale také je zde typ “vše v po?ádku”. Jedno ze zamýšlených využití je možnost sledování a kontrola ?etnosti resp. aktuality údaj? o tom, zda je daná oblast v po?ádku nebo je v ní problém. Ze zadaných dat by pak v budoucnu mohla vzniknout nap?. heat mapa nejen podle množství chyb ale také podle jejich aktuálnosti. Zárove? je tu i možnost explicitn? potvrdit, že daná trasa nebo její ?ást je k danému datu v po?ádku – to pokud vím dosud možné nebylo.

Letos by na projektu m?l op?t jeden ze student? pracovat, uvidíme, co z nápad? se tedy poda?í realizovat a projekt tím rozší?it. Myšlenek je více, pokud by m?l n?kdo zájem se p?idat, ur?it? pomocnou ruku neodmítneme.

OSM CZ

Mapování

 • Uživatel maning nám p?ipomíná možnost využít pro mapování “pasivních zdroj? dat“.
 • Diskuse na uživatelském dení?ku uživatele deejoe potvrdila, že pro mapování b?eh? Velkých jezer v severní Americe je nejlepší tag “natural=coastline”.
 • Orthophoto littorale V2, kolekce leteckých snímk? pob?eží Francie je už pár týdn? k dispozici. Brzo budou dostupné také pro použití p?ímo v JOSM. P?ínos t?chto fotek je v poskytnutí konzistentního pohledu na pob?eží zachycené v dob? nízkého p?ílivu a za stejných meteorologických podmínek. (via talk-fr)
 • Letecká vrstva v Mapboxu, která je už delší dobu dostupná pro mapování v OpenStreetMap, zahrnuje nyní fotky Nového Zélandu ve vysokém rozlišení.
 • Mapbox propaguje své “OSM QA dlaždice” jako základ paralelní datové analýzy s pomocí turf.js. Dlaždice jsou ke stažení na osmlab.github.io nebo mohou být vygenerovány s pomocí Minjur a tippecanoe. Tým weeklyosm.eu doporu?uje jejich využití 😉
 • Brian Prangle (z Mappa Merica) popisuje nový projekt, který pob?ží ve spolupráci s m?stskou radou v Birminghamu: Sledování m?stského dopravního provozu. Hledá sp?ízn?né duše pro spolupráci na wikistránce s návrhem.
 • Joachim (Jojo4u) se snaží oživit návrh relací míst a na tagging konferenci se ptá na názor ostatních.
 • Trimble navrhuje využít motorizovaných trojkolek (moto-rikša) jako nástroje mobilního mapování pro OpenStreetMap.
 • Diskuse o smazání opušt?ných vlakových tratí (psali jsme o n?kolika výskytech) je nikdy nekon?ící p?íb?h. Russ Nelson si st?žoval na talk mail listu, že motivovaný potenciální mapper železnic bude tímto vylekán.
 • Jakob Mühldorfer se ptá, jak mapovat festival piva Oktoberfest v Mnichov?.

Komunita

Importy

 • Albin Larsson smazal dva nejv?tší multipolygony z importu využití p?dy CLC06 ve Finsku. Zahrnovaly plochu 80 x 120 km a v?tšina z nich byla rozbitá. Chyb?jící oblasti nyní ru?n? dokresluje. Ale jde to pomalu a mapa proto stále obsahuje bílá místa.
 • Sander Deryckere aktualizoval databázi za nástrojem pro import adres ve Flandrech posledními daty z registru AGIV CRAB. Pokud vás to blíže zajímá, schválená procedura pro import je k nalezení na wiki.

Události

Humanitární OSM

 • HOT oznámil vydání alfa verze jejich exportního nástroje.
 • Jednodenní “open mapping workshop” byl zorganizován v Castries, St. Lucia a Kingstonu na Jamaice jako ?ást spolupráce Sv?tové Banky a DFID v rámci projektu Podpora otev?ených dat v Karibiku.
 • President Tanzánie osobn? navštívil akci Africa Open Data Conference. (via @RamaniHuria)
 • Tyler Radford tweeuje na #africaopendata o mapování pro zvýšení odolnosti proti záplavám.
 • Raimondiand volá po mapování syrských uprchlických tábor?. Sám za?al s mapováním jednoho z nich v Iráku.

Mapy

 • Pod  patronátem Bílého domu byla vydána open-source mapa Spojených stát? amerických. A to spolu se zdrojovým kódem.
 • Marta Poblet ve svém ?lánku demonstruje na OpenStreetMap d?ležitosti prostorových dat.
 • Open Knowledge Ireland vizualizoval s pomocí OSM komunity množství ?ekajících pacient? v nemocnicích.
 • S projektem Map On Shirt m?žete vytisknout tri?ko nebo obal na polštá? s vý?ezem mapy dle svého p?ání.

Software

Ostatní “geo” záležitosti

 • Na MarketWatch.com vyšel ?lánek o využití vnit?ního pozicování v nákupních centrech. Proc jsou techniky jako iBeacons od Apple mnohem mén? úsp?šné, než se ?ekalo?
 • Víte že Google “sleduje každý váš pohyb“?  Podívejte se na své cesty v ?asové ose. V?d?li jste to? A líbí se vám to? Pokud vás tato myšlenka nenadchla a nelíbí se vám, m?žete sledování deaktivovat na odkazu výše.
 • Izraelská spole?nost PhantomAlert zažalovala Waze (divize Google), který sleduje provoz na silnicích pomocí komunity uživatel?, za nezákonné použití POI dat od PhantomAlert. Jako d?kazy jsou zmi?ovány falešná data (Easter Eggs). Server VICE o tom blíže informoval a server Spatially Adjusted popisuje jednotlivé nástrahy a cituje p?i tom OSM Wiki.
 • Konkurence funguje. Google p?edstavil nový cenový plán. Možná také jako d?sledek p?echodu Foursquare na OSM. 🙂
 • Lisa Gutermuth poskytla prezentaci ke svému výzkumu zam??enému na soukromí p?i používání satelitních fotek v zem?d?lství.

Toto ?íslo p?eložil tom.k  redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:

Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google Plus Openstreetmap | Talk-cz e-mailová skupina Talk-cz

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz