Týdeník 275

20.10.2015-26.10.2015

Street names in Bengaluru are usually named mains (red) and crosses (blue) and is a constant source of confusion for new residents due to inconsistent numbering system across neighbourhoods. By Arun Ganesh [Source: OpenStreetMap (ODbL)]
Ulice v Bengaluru jsou v?tšinou pojmenovány “hlavní” (?erven?) a “k?ížové” (modré) a je to neustálý zdroj zmatení nových obyvatel vzhledem k nekonzistentnímu systému ?íslování v okolí.
(Arun Ganesh, zdroj: OpenStreetMap) [1]

Téma: P?edstavujeme zajímavé projekty – wheelmap.org

Jak jist? v?tšina našich ?tená?? ví, OpenStreetMap není jen mapa. OpenStreetMap je hlavn? databáze. A to voln? dostupná databáze. Díky její dostupnosti vznikají nejen alternativní renderery dat OpenStreetMap, ale také speciální projekty, zam??ené na ur?itou, úzce specializovanou oblast. Takovým projektem je i Wheelmap. Mapa zam??ená na t?lesn? postižené osoby.

Za projektem stojí n?mecká nezisková asociace Sozialhelden e.V. Na stránce wheelmap.org je dostupná mapa, zobrazující jednotlivé body zájmu (POI) s r?zn? barevným pozadím. Zelené pozadí znamená, že daný bod zájmu je pln? bezbariérový. Oranžové, že objekt je ?áste?n? bezbariérový a ?ervené pozadí znamená objekt pro t?lesn? postižené nep?ístupný. Nap?íklad restauraci v pat?e bez výtahu nebo plošiny. Podobnost s barvami na semaforu je zcela zám?rná 😉

Jednotlivé body zájmu lze jednoduše filtrovat dle typu a bezbariérovosti. Lze si tak nap?íklad zobrazit jen bezbariérové restaurace. Nebo si naopak ov??it, zda je místo, kam t?lesn? postižený plánuje vyrazit, bezbariérové, nebo bude pot?ebovat n?jakou pomoc.

Krom? webové stránky jsou dostupné i aplikace pro iOS a Android. T?lesn? postižený pak má všechny pot?ebné informace jednoduše dostupné p?ímo v terénu.

Ale to není vše. Na map? jsou ješt? ikony se šedou barvou pozadí. To jsou body zájmu, u kterých není informace o bezbariérovosti zadána. Po kliknutí na ikonu se otev?e okno, ve kterém m?žete ur?it, zda je daný bod zájmu bezbariérový, ?áste?n? bezbariérový nebo nep?ístupný. Tato informace je pak následn? nahrána do OpenStreetMap, do tagu wheelchair=*.

Toto funguje bez registrace. Po registraci, pomocí svého OSM ú?tu, získáte další možnosti:

 • Nahrávat fotografie míst
 • P?idávat k jednotlivým bod?m zájmu poznámky (zda je dostupná mobilní rampa, nebo je pot?eba použít zvonek…)
 • Zm?nit typ bodu zájmu
 • Doplnit další detaily jako jméno, webové stránky a telefon

Stejné funkce jsou dostupné i v mobilní aplikaci. Nic vám tedy nebrání, zadat si do prohlíže?e adresu http://wheelmap.org a podívat se na známá místa trochu jinýma o?ima. Stejn? tak si m?žete na sv?j telefon nainstalovat aplikaci Wheelmap.org a vyrazit na poznávací výlet.

wheelmap.org - hledání bezbariérových míst
wheelmap.org – hledání bezbariérových míst

OSM CZ

OSM SK

Mapování

Komunita

Importy

Nadace OpenStreetMap

 • Ian Dees, Alex Barth, Alyssa Wrightová, Martijn van Exel a Drishtie Patel se stali novými ?leny rady OSM-US.

Události

Mapy

Otev?ená data

Software

 • Vývojá?i z projektu Marble pracují na klientu renderujícím OSM data z vektorových dlaždic. Vývoj této funkce nyní intenzívn? probíhá. Byl sepsán pr?vodce jak zkompilovat Marble s podporou vektorových dlaždic, návod na p?ípravu vektorových dlaždic z PBF souboru a informa?ní stránka o podpo?e implementace vektorových dlaždic.
 • Byl vydán odleh?ený Java framework pro práci s OSM daty osm4j.

Ostatní “geo” záležitosti

 • Peter Richardson na Mapzen blogu vysv?tluje, že není jen Mercator, ale existují i další projekce. K tomu používá Tangram animovanou grafiku a mapy.
 • MapQuest chce, abyste si jej op?t zamilovali“, blogový zápisek od Natena Swannera na TNW News. MapQuest spouští p?epracovanou webovou platformu, která chce ud?lat mapy osobit?jší, kontextové a tak chytré jak si jen p?ejete aby byly.
 • Edgar Alvares informoval na Engadgetu, že Uber (vzpomínáte si na p?evzetí map od Bingu?) spustil mapování pomocí vlastních mapovacích aut.
 • Pro? byste m?li používat OpenStreetMap když jsou tady Google Mapy? Aleksej Buczkowski má na tuto otázku velmi dobrou odpov??. Pot?ebné znalosti o OpenStreetMap m?žete získat na stránce LearnOSM (Nau?te se OSM).
 • V dalším zápisku Aleksej Buczkowski popisuje, jak operáto?i vyd?lávají peníze prodáváním Vaší polohy.

Toto ?íslo p?eložili tom.k a mkyral, redak?n? upravil vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:

Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz