týdeník 334

06.12. – 12.12.2016

Ausschnitt aus der OpenInfraMap OpenInfraMap nyní s novými vrstvami 1

Téma: Elbe-Labe 2016

Z originálu na blog.openstreetmap.de p?eložil Martin Tesa?.

Obr. 1: Ú?astníci setkání Elbe-Labe 2016 | Autor: BigDaddy73, CC-BY-SA 4.0.

?íjen, sobotní dopoledne, Dráž?any – pro spoustu nadšenc? OpenStreetMap za?íná neoby?ejný den: koná se první ro?ník setkání Elbe-Labe. Cílem této události je propojit mappery i vývojá?e z ?eska a N?mecka, aby se navzájem poznali a sdíleli své zkušenosti s OpenStreetMap. Ob? komunity ?asto ?elí stejným výzvám – pro? si tedy nevym?nit cenné zkušenosti.

Turistické trasy – po ?esku i po N?mecku

Nat?šení ú?astníci p?ijeli z nejr?zn?jších kout? ?eska a N?mecka. Už ve?er p?ed samotným za?átkem se ?ada z nich sešla ke spole?né ve?e?i spojené s ?adou podn?tných diskuzí. Na za?átku sobotního programu nemohlo chyb?t rozdávání tri?ek, které pro tuto akci navrhl Alex (Uživatel Blackdeeranger). Hlavní téma sobotního dopoledne byly trasy – turistické, pro horská kola a také jejich vyhledávání v datech OSM. Sarah Hoffmann, autorka waymarkedtrails.org, vysv?tlila nejr?zn?jší jemné nuance v tagování turistických tras. Obzvlášt? klasifikace tras a tagování symbol? p?ináší ?adu zajímavých p?ekážek. Hned vzáp?tí p?edstavil Miroslav Suchý ve svém p?ísp?vku aktuální stav ?eské sít? turistického zna?ení: zmapovat se má 40 000 kilometr? tras! V navazující diskuzi se ukázala ?ada zajímavostí, které jsou spole?né ob?ma komunitám: neochota organizací uvolnit svá geodata ve prosp?ch OSM je evidentn? nadnárodní fenomén, podobn? jako angažovanost mapper? vytvá?et svobodnou mapu sv?ta nezávisle na proprietárních datových zdrojích.

Obr. 2: LIDAR a po?izování 3D dat – jedno z mnoha skupinových témat. Autor: BigDaddy73, CC-BY-SA 4.0.

Kdo už cesty jednou zmapoval, chce se po nich taky pohybovat. Odpolední program se to?il okolo nejnov?jšího vývoje projektu OSRM (Open Source Routing Machine), což je vyhledáva? tras nad daty OSM. Daniel Hofmann, berlínský vývojá? z Mapboxu, vysv?tlil n?které vyhledávací triky na ?ad? p?íklad? r?zných složitých kombinací tag?. Rozebral navigaci do jednotlivých jízdních pruh? na velkých k?ižovatkách a také jednosm?rné ulice, jejichž sm?r se m?ní v závislosti na denní dob?. Následná diskuze i spontánní workshop skute?n? oz?ejmily, že tagování jednosm?rek s m?nícím se sm?rem je pot?eba vylepšit. A jak to tak ob?as na podobných setkáních bývá, ješt? v ten samý den komunita našla ?ešení tohoto problému (Reversible oneways vs. Alternating oneways).

Strojové u?ení a automatické rozpoznávání geometrií st?ech ze satelitních snímk?

Po krátké p?estávce se samovoln? utvo?ila ?ada menších skupinek, v nichž se vedly zajímavé diskuze na nejr?zn?jší témata. Krom? skupiny ?ešící opravu tagování jednosm?rek vznikla skupina ?ešící “tagování pro ?ty?kolky”, další na téma “LIDAR a 3D data pro OSM” a poslední “Strategie vykreslování turistických tras”. V rámci Lightning talks p?edstavil Jan Marsch sv?j nový editor budov pro OSM, Martin Tesa? ukázal, jak funguje dynamická legenda v ?eské MTB a turistické map?, Daniel Hofmann nastínil, jak se dá automaticky rozpoznávat geometrie st?ech budov ze satelitních snímk? pomocí strojového u?ení. Krom? toho byl p?edstaven projekt Maponshirt.com a nové funkce služby taginfo.

Obr. 3: Wikivoyage a mapy pro cestovní pr?vodce – diskuze na setkání Elbe-Labe v Dráž?anech. Autor: BigDaddy73, CC-BY-SA 4.0.

Sobotní den byl zakon?en spole?nou ve?e?í ve stylové Dráž?anské restauraci. V ned?li se za?alo p?ednáškou Rolanda Ungera. Jako dobrovolník již n?kolik let pracuje na projektu Wikivoyage, který má za cíl poskytnout cestovatelské tipy a informace zdarma každému. Jeho hlavním zájmem jsou mapy, nezbytná sou?ást každého dnešního cestovního pr?vodce. Není p?ekvapením, že se ukázala ?ada možností spolupráce Wikivoyage s komunitou OSM.

Odpoledne bylo op?t ve znamení volných workshop?. Vedle skupiny “Vector Tiles toolchain” se usadili diskuté?i na téma “Vývoj plugin? pro JOSM” a také “Plugin Kartographer pro MediaWiki”. Velmi ?ile se op?t ?ešily jednosm?rky a možnosti vizualizace turistických tras. Spokojení ú?astníci, neustále zásobení kávou a kolá?ky, vydrželi aktivn? diskutovat do pozdního odpoledne. Na úplný záv?r se všichni organizáto?i jednohlasn? shodli: “Za rok to zopakujeme!”

Zvláštní pod?kování pat?í spole?nosti FOSSGIS e.V. Díky její podpo?e bylo o ú?astníky skv?le postaráno po celou dobu akce. Alex navíc pomohl zafinancovat trika. Mnohokrát d?kujeme! V neposlední ?ad? je t?eba pod?kovat i ?len?m organiza?ního týmu, Jochenovi, Alexovi, Matthiasovi, Timovi a Stephanovi a také všem dalším, kte?í s organizací jakkoli pomohli.

OSM CZ

OSM SK

 • Jak jednoduše (poloautomaticky) vytvo?it link z OSM objektu na jeho stránku na Wikipedii?
 • Jak p?esn? zna?it sou?ásti složitých budov?
 • Zápis v OSM deníku Mirka Jánošíka o mapování ?ísel dom? v jedné vesnici, ?asové náro?nosti a p?esnosti dat z KAPORu.
 • Jak s pomocí OSM zobrazit mapu se všemi úrovn?mi administrativního ?len?ní?
 • Otagované cesty i relace pro chrán?ná území na Slovensku a co s tím? Podobný problém se objevil n?kolikrát v diskuzi i v talk-cz.

O nás

 • Pokud by jste byli ochotni pomoc s korekturou anglického vydání WeeklyOSM, ozv?te se. Toto ?íslo bylo opraveno pouze jedním ?lov?kem, i když se redakce snaží zajistit dvojí ?tení. Další ?íslo bude vydáno až poté, co bude p?e?teno dvakrát. Ozv?te se nám nap?íklad na Twitter.

Mapování

 • Na Osmtalk je diskuze o tagu highway=living_street v Africe.
 • Andy Mabbett zaslal na talk-gb mail listu n?kolik nám?t? na ?tvrtletní projekty. Hlasování o návrzích amenity=baking_oven a oven=* jsou otev?ena do 20.prosince.
 • Alejandro Suárez se pozastavuje nad rozdílnými definicemi tagu amenity=bar ve St?edozemí a ve zbytku sv?ta, což z?ejm? vychází z jiného významu slova “bar” ve špan?lštin?. Rád by to dal na wiki n?jak do po?ádku.
 • LeTopographeFou upozor?uje, že p?vodní tag shop=estate_agent (realitní maklé?) je dnes ignorován a místo n?j je používán tag office=estate_agent.
 • Uživatel daniel-j-h píše ve svém deníku o anomáliích nahlášených uživateli OSRM a dopadu tagu oneway=reversible na naviga?ní systém. P?edstavuje také tag oneway=alternating a jeho využití v OpenStreetMap.
 • Manoharuss publikoval svou analýzu editací Maps.me za listopad.

Komunita

 • Jako sou?ást OSM iniciativy pro ženy pro zmírn?ní genderového rozdílu v latinskoamerickém OSM existuje nyní nová skupina na síti Telegram. Pokud jste žena a zajímá vás to, tak se p?idejte! (Redakce WeeklyOSM CZ dodává: to jsou starosti!)
 • Kdo ?íká, že lidé nekomentují sady zm?n s velmi starými zm?nami?
 • @mapeadora píše o p?íprav? ženské skupiny v rámci OSM pro Latinskou Ameriku.
 • OSM je navržena jako metoda a databáze pro inventuru strom? v m?stských oblastech Kolumbie.
 • Je k dispozici prezentace z konference OGP od @mapanauta o tom, jak velký rozdíl mohou pro sociální a humanitární akce znamenat otev?ená data a otev?ené mapování. OGP je na mezinárodní úrovni ?ízeno správní radou reprezentant? vlád a civilních sociálních organizací. P?ináší dohromady zkušenosti vlád a civilních organizací a podporuje partnerství jak na národních, tak mezinárodních úrovních.
 • Peruánský prezident Pedro Pablo Kuczynski navštívil 9. prosince tým Mapboxu v peruánském Ayacucho, kde se seznámil s tím, co firma d?lá a zkusil si svoji první OpenStreetMap editaci a p?isp?l tak k nejv?tší geografické databázi na sv?t?. Alex Barth se ptá, zda je prezident první hlavou státu v OSM.

Nadace OpenStreetMap

 • Byla publikována zpráva p?edsedy Nadace OSM k výro?nímu setkání za rok 2016.
 • Byl publikován report pokladníka Nadace OSM pro výro?ní setkání za rok 2016. Setkání se uskute?nilo v sobotu 10.prosince.

Události

 • SotM 2017 se bude konat v japonském Aizuwakamatsu v termínu 18. – 20.srpna.

Humanitární OSM

 • HOT vysv?tluje detaily a postupy jejich “Mikrograntového programu” pro rok 2017. ?ástka doposud vybraná je však omezená.
 • DutchNews.nl píše o práci Paula Uithola z HOT a týmu dalších dobrovolník?, kte?í používají online mapy pro obnovení zdevastovaných komunit po hurikánu Matthew.

Mapy

Otev?ená data

Licence

 • Uživatel PlaneMad si myslí, že MapMyIndia, komer?ní agregátor, používá OSM data a ukazuje p?íklad oblasti, kterou sám osobn? zmapoval.

Software

 • Dave F. píše na talk mail listu p?ísp?vek o tom, jak se mu nelíbí automaticky generované poznámky od Maps.me.

Programování

 • Chris Hill napsal plugin pro Leaflet, který p?idává hash pro URL ur?ující, které základní a p?ekryvné vrstvy jsou aktuáln? vybrané.

Nová vydání

softwareverzedatum vydáníkomentá?
Mapillary Android *3.1006.12.2016opravy stability pro nahrávání fotek na server
Naviki Android *3.52.207.12.2016opravy chyb
Komoot Android *var08.12.2016menší vylepšení
Mapillary iOS *4.5.908.12.2016p?idáno snímání na základ? ?asu a upraven kompas
Magic Earth *7.1.16.4909.12.2016
BRouter1.4.810.12.2016p?idány zákazy odbo?ení a pár oprav.
OpenLayers3.20.010.12.2016toto vydání obsahuje opravy a vylepšení z 89 žádostí o p?etažení od p?edchozí verze.
Traccar Server3.910.12.2016

Poskytuje OSM Software Watchlist.

(*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

OSM v médiích

 • Noviny La Croix publikovaly (automatický p?eklad) ?lánek o p?isp?vateli Fabrice Ramamonjym, který vylepšuje se svou skupinou student? data v Antananarivu. Jejich univerzita tuto iniciativu podporuje (automatický p?eklad). (Französisch)

Ostatní geo záležitosti

 • Zajímavá interaktivní mapa vizualizuje hustotu obyvatel v anglických m?stech. John Elledge ukazuje n?které p?íklady na CityMetric.
 • Detailní replika sv?tov? známé jeskyn? “Lascaux”, místo sv?tového d?dictví UNESCO, byla francouzským prezidentem Hollandem otev?ena pro ve?ejnost.
 • Zm?na jména z OpenStreetView na OpenStreetCam je dokon?ena vydáním nové verze.
 • Sightline informuje o zm?nách ve využívání prostoru pro bydlení v americkém Seattle.
 • Pob?eží slonoviny p?idalo t?íslovný globální adresný systém nabízený britským startupem What3Words do svého systému poštovních adres. What3Words p?id?luje kód složený z libovolných t?í slov k jakémukoliv ?tverci 3×3 metry na zemském povrchu. Kritici ?íkají, že postavit poštovní systém na ?ešení s komer?ní licencí je špatný nápad.

Plánované události

kdecokdyzem?
BerlínDB Open Data Hackathon16.12. – 17.12.2016germany
Washington_DCMapping Anacostia17.12.2016united_states
Tokyo???????????????????? ??????17.12.2016japan
EssenStammtisch18.12.2016germany
Kyoto??????????????????????18.12.2016japan
Alpi Apuane2016 Mapping party Rifugio Nello Conti17.12. – 18.12.2016italy
TampereOSM kahvit19.12.2016finland
Manila?MapAm?re?OSM Workshop Series 5/8, San Juan19.12.2016philippines
TaipeiTaipei Meetup, Mozilla Community Space19.12.2016taiwan
GrazStammtisch19.12.2016austria
Cologne/BonnBonner Stammtisch20.12.2016germany
LüneburgMappertreffen Lüneburg20.12.2016germany
ValenciaMissing Maps Valencia 120.12.2016spain
LyonMissing Maps Lyon20.12.2016france
MoskvaSchemotechnika 0721.12.2016russia
KarlsruheStammtisch21.12.2016germany
LübeckLübecker Mappertreffen22.12.2016germany
DusseldorfStammtisch30.12.2016germany

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. V kalendá?i prosím nezapome?te zmínit m?sto a zemi. A pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Hakuch, Laura Barroso, Peda, Rogehm, Spec80, TheFive, YoViajo, derFred, jinalfoflia.