Author: weeklyteam

týdeník 240 – 17.02.–23.02.2015

17.02. – 23.02.2015

briefkastenkarte
Jak vytvo?it mapu poštovních schránek, kterou jsme ukázali v minulém bulletinu? [1]

Mapování

 • Návrh pro tag waste=* (nádoby na odpadky, kontejnery…) má novou podobu a používá jako hlavní zna?ku waste_collection=*. Za novými návrhy stojí cíl sjednotit r?zné tagy ur?ené pro ozna?ování míst pro recyklaci a nakládání s odpady.
 • Brad Neuhauser navrhuje na tagging listu tag portage=* pro místa, kde (resp. kudy) se p?enášejí lod? (zpravidla kanoe) po souši. Jde o místa na vodních cestách, kde lod? nemohou proplout pe?ejemi, splavy, m?l?inami, úžinami ?i jinými p?ekážkami. Termín portage (EN Wikipedie) by se dal do ?eštiny p?eložit jako vodáky b?žn? užívaný pojem “p?enášení”.
 • Na hlavním “Talk” mail listu je dlouhá a komplikovaná diskuse o rodin? tag? “fixme”.
 • RobJN popisuje na svém blogu jednoduchý zp?sob zjišt?ní a odstran?ní chybných jmen ulic v UK prost?ednictvím editoru iD.
 • N?kte?í uživatelé nedostávají emaily (CZ G-trans), když jsou jejich sady zm?n (changesets) komentovány ostatními.
 • V sobotu 25. dubna se bude v belgickém Bruselu konat mapovací párty. Jejím hlavním cílem je poskytnout pomoc novým za?ínajícím mapper?m od t?ch, kdo mají více zkušeností a znalosti pokro?ilých technik. Zam??í se také na zlepšení opencyclemap a wheelmap. Každý je vítán.
 • Jako sou?ást širší ve?ejné kampan? zam??ené na “d?tské kluby” vytvá?í mládež v Indii takzvané “sociální mapy”. Samy d?ti do p?edkreslených jednoduchých map zachycují, jak by si p?edstavovaly využití opomíjených ploch ve svém okolí. Upozor?ují tak na své zájmy a nápady týkající se využití ve?ejných prostor a jejich hlas m?že využít m?sto k plánování rozvoje. Malí auto?i nekreslí své p?edstavy do komer?ních map, ani nevyužívají open source dat. D?ti si vysta?í “po staru” s pastelkami a barvi?kami.

Komunita

 • Francouzská komunita pracuje na vyzna?ení hranic a dalších tag? u všech 2 054 nových kanton? (cantons) (d?íve jich bylo  4035). Oficiální na?ízení o jejich hranicích byly zve?ejn?ny nedávno… Francouzští mappe?i považují za velkou výzvu pokusit se dokon?it celý úkol do celostátních voleb konaných už v týdnu od 22. do 29. b?ezna.
 • Francouzský institut pro politické studie, ministerstvo vnitra a Etalab, po?ádaly 23. ledna akci, na které dali zájemc?m k dispozici nedávno zve?ejn?ná otev?ená data o francouzských volbách. Ty jsou k dispozici zp?tn? až po rok 2000. Dobrovolníci z ?ad programátor?, v?dc? ?i t?eba ob?anských sdružení, mají za úkol p?ijít s kreativním využitím t?chto dat.
 • MapBox provedl revizi své funkce pro hlášení chyb “Improve this map” a popsal, jak s jednotlivými chybovými hlášeními zacházet.

Importy

Nadace OpenStreetMap

Humanitární OSM

 • 7. b?ezna se koná mapping párty v Abobo (Pob?eží slonoviny). Pro podporu projektu byl vytvo?en úkol v HOT správci úloh (Tasking Manager).
 • Mise Spojených národ? (UN) Ebola Emergency Response (UNMEER) spustila webovou mapovou aplikaci pro Liberii. Na podkladu dat z OpenStreetMap jsou k dispozici r?zné vrstvy s pot?ebnými informacemi. (od: Pierre Béland)

Mapy

 • [1] Danilo Bretschneider popisuje na svém blogu velmi detailn? postup jak “vyrobil” svoji mapu poštovních schránek. Celý postup je názorný a skv?lý jako návod pro za?áte?níky.
 • Projekt Taglocator od uživatele marczoutendijk byl p?ejmenován na “OpenPoiMap” a má nyní i svoji vlastní adresu: openpoimap.org
 • Region Île de France v komiksu (CZ G-trans): Pa?íž a její okolí zachycená v komixech byla zmapována s open source mapou, p?esn?ji na uMap. Mapa nyní obsahuje více než 70 lokací ze sv?ta komiksu. (od Thevenon)

Otev?ená data

 • “Lehce diskutovaný potenciál otev?ených dat” je nyní k dispozici na dbresearch.de (CZ G-trans).
 • “Data pro všechny” tentokrát ze Švýcarska (Curych) od Oliver Fuchs na nzz.ch (CZ G-trans).
 • Rozdíl s OpenStreetMap? z fóra OpenAddressesUK. Diskuse o dopadu použité licence na využití adresních dat ve Velké Británii.
 • Nepál již pot?etí oslavil Den otev?ených dat (Open Data Day). Letošní byl speciální, protože byl vysloven? zam??en na otev?ená mapová data s p?ívlastkem “Otev?ená data a mapy pro lokální samosprávu a ú?ast na ve?ejném život?”. Událost byla spoluorganizována Kathmandu Living Labs, což je nezisková technologická spole?nost pracující na podpo?e a propagaci OpenStreetMap v rozvojových zemích.

Licence

 • The Ordnance Survey – národní kartografická agentura ve Velké Británii p?epnula na OGL (Open Goverment License). Krom? toho také p?ijali nové elegantní logo. Celý proces završili použitím parodujícího ú?tu na Twitteru.

Software

V?d?li jste,…

Ostatní “geo” záležitosti

 

Toto ?íslo p?eložil tom.k, redak?n? upravil vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:

Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google Plus Openstreetmap | Talk-cz e-mailová skupina Talk-cz

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz