týdeník 309

14.06. – 20.06.2016

Logo

Nezmapovaná místa v OpenStreetMap 1 | © p?isp?vatelé OpenStreetMap CC-BY-SA 2.0

Téma: Setkání Elbe-Labe

První ?esko-n?mecké setkání uživatel? a tv?rc? OpenStreetMap s názvem Elbe-Labe za?ala v t?chto dnech p?ipravovat skupina aktivních Dráž?anských mapper?. Organizáto?i mají v plánu propojit ?eské a n?mecké p?isp?vatele OSM a zahájit tak p?eshrani?ní vým?nu zkušeností.

Všichni stojíme p?ed podobnými výzvami a cíli, bez ohledu na to, ve které zemi žijeme,” popisuje jeden z organizátor? Stephan, mapující jako uživatel SB79. “Vzájemn? se m?žeme mnohému nau?it. Setkání by m?lo umožnit p?ednášky, mapování, diskuse, skupinové práce stejn? tak jako i hackování,” up?esnil Stephan.

Setkání Elbe-Labe má již stanoveno konkrétní datum – víkend 8. a 9. ?íjna 2016, p?ijet bude možné již v pátek. Akce se bude konat blízko centra Dráž?an. Jazykem setkání bude angli?tina. P?edpokládaný po?et osob 20-30.

“Jsme ve fázi shán?ní financí na pronájem, p?ípadn? i na další náklady. Nyní pracujeme na napln?ní wikistránky všemi pot?ebnými informacemi. Byli bychom rádi, když byste ší?ili informaci o plánované akci ve Vaší komunit?, p?ípadn? si již nyní rezervovali volný víkend,” vzkazuje Stephan “SB79”. Protože neumí ?esky, jist? uvítá i p?ípadnou nabídku na vytvo?ení ?eské jazykové verze zmín?né wiki stránky.

Stephan je také spoluautorem n?meckého vydání WeeklyOSM, takže je tém?? jisté, že se o akci v našem mapperském týdeníku ješt? do?tete.

OSM CZ

OSM SK

O nás

  Anglické vydání tohoto ?ísla nebylo dokon?eno v?as, protože nemáme dost lidských sil v anglickém editorském týmu. Pokud by n?kdo cht?l pomoci s korekturami, prosíme ozv?te se. A ?eský tým také ocení pomoc!

Mapování

 • Simon Poole vytvo?il podkladovou vrstvu pro JOSM postavenou na otev?ených datech ze švýcarského kantonu Bern pro pomoc s mapováním adresních míst.
 • Martin Koppenhoefer otev?el rozsáhlou diskuzi o problémech s editací OSM v aktuální verzi MAPS.ME a jejich následnému dopadu na nová data v OSM.
 • Fredy Rivera navštívil “Cerro Machín”, velmi nebezpe?ný (vzhledem k velikostí a poloze) stratovulkán v Kolumbii. S obyvateli okolních oblastí získali cenná data pro OSM, která mohou být užite?ná v p?ípad? erupce. (automatický p?eklad)
 • Martin Koppenhoefer se ptá zda a jak detailní 3D informace by m?ly být vkládány do OpenStreetMap databáze. Má totiž docela problémy s popisem složitých 3D budov pomocí standardních tag?.
 • Pascal Neis p?egeneroval své vyhodnocení “nezmapovaných míst” v OpenStreetMap na základ? aktuálního stavu planety.
 • Na talk mail listu se diskutovalo o návrhu tagovacího procesu v relacích pro vodu, problémech s klasifikacemi a využíváním tag?.
 • Amauri popisoval, jak na nejbližších p?iblíženích Mapniku nejsou spln?ny pot?eby turist? a cyklist?. Za?al také diskuzi ohledn? ?ešení postavených na tagování.
 • Daniel Ko? diskutoval na tagging mail listu schémata pro automatické prádelny a schránky na doru?ování balík?.
 • I p?es stáhnutí návrhu pro highway=social_path na tagging mail listu diskuze stále pokra?uje. Simon Poole jej pokládá za nejbou?liv?jší vlákno, které kdy na listu vid?l.
 • Chcete pomoci mapovat pro olympijské hry v Riu? Existuje nový úkol na webu OSM Kolumbie.

Komunita

Nadace OpenStreetMap

 • Brogo srovnává (German) (automatický p?eklad) p?íjmy, dary a rozpo?ty projekt? založených na OSM aby ukázal, jak málo financování získává jádro Nadace OpenStreetMap.

Události

 • Uživatel Ikiya z japonské Shirakawa (oblast Fukushima) informoval o tamní mapping party (Japanese) (automatický p?eklad) a dosažených výsledcích.

Humanitární OSM

 • Hledají se p?ednášející pro 30 minutové sekce nebo 5 minutové standupy pro HOT Summit na 22. zá?í v Bruselu. Téma setkání je “OpenStreetMap, globální komunita HOT a dosažení cíl? udržitelného rozvoje.” Termín p?ihlášek je 30. ?ervna.
 • Nový projekt pro p?edcházení katastrofám hledá financování pro vytvo?ení mobilní jednotky pro lokální generování geografických informací. Fredy Rivera by rád získal 21 500 000 Kolumbijských pesos (asi 7 500 USD) s pilotním projektem pro sopku Cerro Machin. Více detail?.

Mapy

 • ?lenové Latinsko-Americké skupiny Telegram zobrazují svou pozici na map?.
 • Gerald Ainomugisha informuje na webu Australian anthill o Jacku Gonzalesovi, zakladateli startupu MapJam. Mapjam jde cenou proti mapám od Google a je ur?en pro aplika?ní vývojá?e s pot?ebou vektorových map. Využívá OSM jako zdroj dat.
 • Projekt Speichenkarte (Deutsch) (automatický p?eklad), který poskytuje OSM mapy pro Garmin evropským cyklist?m, získal spoustu vylepšení: obrysy, vylepšené routování, dlažební kostky, sac_scale. To vše ve vydání z 8. ?ervna.
 • Mapquest Open bude 11. ?ervence vypnut. Bude muset být nahrazen i na osm.org kde byl doposud využíván jako jedna z vrstev. Richard Fairhurst zmi?uje n?které alternativy na Twitteru.
 • Uživatel Escada píše o svým zp?sobech využití online tématických map na služb? MapContrib. Souhrn nových vlastností nové verze MapContrib 0.8.0 byl zaslán vývojá?em Frederic.

P?echod k OSM

 • Nová verze (1.3) programu Záznam a prohlížení GPX pro Windows 10 nyní zahrnuje OSM ve t?ech verzích, dopravní informace a nové jazyky.
 • Holandská provincie Severní Brabant používá OpenStreetMap jako podkladovou mapu pro svou webovou stránku “Natuurpoorten” (Dutch) (automatický p?eklad). Stránka poskytuje informace o cyklistických a turistických aktivitách v provincii.

Otev?ená data

 • Stefan Kaufmann vytvo?il strojov? ?itelnou mapu n?meckých spole?ností ve?ejné dopravy dostupnou na Githubu a p?ijímá (German) žádosti o p?etažení s GTFS daty apod.
 • OpenEventDatabase publikovala otev?ené API pro sb?r informací o událostech a jejich geografických a do?asných datech (kdy, kde, co).

Licence

 • Belgický parlament legalizoval svobodu panoramatu. (Dutch) (automatický p?eklad) Zákon vstoupí v platnost deset dn? po publikaci v oficiálním sborníku. Existuje také diskuze v angli?tin? na mail listu talk-be.

Software

 • Marble 1.14.1 je nyní také dostupný pro Windows s tém?? stejným množstvím vlastností jako ve verzi pro Linux.
 • Martin Over publikoval beta verzi svého projektu OpenDEM Tracker pro Android ke sb?ru dat pro Otev?ený digitální model terénu. Vyzkoušejte!
 • William Temperley informuje o postupu p?i importu OSM planet souboru do Hadoopu a hledá vstupy pro ostatní používající nástroje pro “big data” pro OSM.

Programování

 • Algolia Places je nová JavaScriptová knihovna umož?ující automatické dopl?ování adres v HTML tagu <input> s použitím OpenStreetMap.
 • Na Redditu prob?hla diskuze o bookmarkletech do prohlíže?e pro skok z Google Map na stejné místo v OpenStreetMap.
 • Michael Zangl, který se aktuáln? snaží pro?istit jádro editoru JOSM, shrnul své kroky u?in?né v první ?ásti projektu Google Summer of Code.
 • Anandthakker experimentoval s konvolu?ními neuronovými sít?mi pro extrakci detail? ze satelitních snímk? s pomocí OSM jako trénovacích dat a ukazuje své výsledky. (via @anandthakker)

Nová vydání

softwareverzedatum vydáníkomentá?
Mapillary Android2.2415.06.2016n?která rozší?ení a také opravy chyb
Cruiser for Android1.4.716.06.2016n?kolik aktualizací
Cruiser for Desktop1.2.616.06.2016
OSRM Backend5.2.317.06.2016opravy chyb
Komoot iOS8.118.06.2016
Komoot Androidvar19.06.2016

Poskytuje OSM Software Watchlist

V?d?li jste …

 • … o plovoucích promenádách od um?lce jménem Christo v OSM na italském ostrov? Monte Isola? Pokud jste cht?li tuto instalaci navštívit, bylo nutno si pospíšit, protože po 3. ?ervenci bude vše rozebráno a zmizí to i z OSM. Pokud zrovna nem?žete p?ijet, zde je video a webová kamera.
 • … že n?mecký um?lec a mapper, Max Newport má novou instalaci zkoumající vládní cenzuru v Jihokorejských mapách, speciáln? na golfových h?ištích?

Ostatní geo záležitosti

 • La Nacion z Argentiny informuje (Spanish) (automatický p?eklad) o tom, že aktuáln? nov? otev?ené rozší?ení Panamského pr?plavu (OSM1) a (OSM2) p?ichází v nejhorší možný ?as co se týká námo?ního obchodu.
 • Krithika Vavagur informuje v deníku Huffington Post o mapování slum? v Mathare poblíž ke?ské Nairobi. Google Maps má jen prázdné oblasti, zato OSM obsahuje detaily, které umož?ují doru?ovat místním obyvatel?m r?zné služby. Ke?ská sociální organizace SpatialCollective mapuje tyhle slumy s pomocí místních mladých lidí.
 • Co se stane na míst?, kde se m?ní levostranné ?ízení na pravostranné a naopak? Tohle 😉 (a ano je to zmapováno v OSM)
 • Heise online (German) (automatický p?eklad) informuje o mí?e úsp?chu, který pozorují obchodníci u reklam “využívajících pozici” od Facebooku. Uživatelé s chytrými telefony mají zobrazenu reklamu obchod? v reálné blízkosti. Prý až 12% uživatel? navštíví tyto obchody do týdne od zhlédnutí reklamy.
 • AccessNow se snaží o crowd-source mapování vozí?ká?i dosažitelných bar?, restaurací a obchod? ale jejich funkcionalita se zdá být ne tak dobrá jako u projektu Wheelmap.org. Pro zobrazování POI používají Google Maps.

Plánované události

kdecokdyzem?
NottinghamNottingham21.06.2016united kingdom
BarcelonaAjuda a millorar la cartografia de l’Equador – 2a edició22.06.2016spain
RapperswilSwiss PG Day 201624.06.2016switzerland
Slia?Mapping párty Slia?25.06.2016slovakia
ColoradoSaturday Mapternoon, Evergreen25.06.2016united states
CaliforniaImport Party, Los Angeles25.06.2016united states
Rio de JaneiroRio Olympics Mapping25.06. – 26.06.2016brazil
Kyoto??????????????????? ???25.06.2016japan
MontpellierRencontre mensuelle29.06.2016france
AntwerpyMissing Maps @ IPIS29.06.2016belgium
ValenciaTaller HOT UPV 201629.06.2016spain
BengaluruOSM Hack Weekend in Mapbox02.07. – 03.07.2016india
ShizuokaOpenStreetMap??????? in ??? (Nihondaira)02.07.2016japan
SalzburgOSM-Sonntag03.07.2016austria
SalzburgFOSSGIS 201604.07. – 06.07.2016austria
SalzburgAGIT 201606.07. – 08.07.2016austria

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. V kalendá?i prosím nezapome?te zmínit m?sto a zemi. A pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto ?íslo p?eložil tom.k redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili:by Hakuch, Laura Barroso, Nakaner, Peda, Rogehm, Softgrow, derFred, escada, jinalfoflia, malenki, mgehling, wambacher.