týdeník 302

26.04.2016-02.05.2016

Logo
Analýza OSM dat s OpenStreetMap Analytics [1] | viz. web OpenStreetMap Analytics

Téma: Návrh mapování účelných neznačených tras a pomocných směrníků

Aneb VOP se opět zamýšlí, co by chtěl v OSM udělat jinak:

V praxi se v terénu kromě fyzicky značených turistických tras (grafické značky na trase = liniové značení) nachází i trasy neznačené. A to i tam, kde jde o cílenou službu vedoucí k zajímavému turistickému cíli – nikoliv tedy komerční směrníky k hotelu, zábavné směrníky na New York, Midway etc. Pro další diskusi je definuji jako tzv. “účelné” neznačené trasy.

Způsob tagování těchto tras není v praxi jednotný a výsledkem je rozdílná interpretace v mapě. Kolizí je např. očekávání uživatele mapy tam, kde grafický výstup (mapa) vykresluje na cestě barevnou linii navíc doplněnou o konkrétní grafickou značku – uživatel předpokládá, že jde o (fyzické) liniové značení a konkrétní grafickou značku v terénu hledá. Některé případy této konkrétní situace mappeři značí

 • zcela bez grafického symbolu (bez tagu osmc:symbol=*)
 • jiní přidají definici barvy linie (osmc:symbol=waycolor), což mimochodem nesplňuje minimum definované syntaxí
 • další přidávají i definici grafického symbolu (osmc:symbol=waycolor:background[:foreground] ). Tvar a barvu symbolu určí buď “dle zvyklosti” (typicky u naučných stezek), dle značky na směrníku, nebo např. dovodí ze značky a barvy trasy, ze které tato neznačená trasa odbočuje.

Všechny tyto tři případy jsou principiálně nesprávně. Nehledě na další vady, jako začlenění těchto tras (úseků) do relací jiné účelné značené trasy.

Konkrétní případy

Z praxe jsem vyextrahoval následující typy výskytů účelných neznačených tras v ČR (nehledám důvody proč jsou fyzicky neznačené, prostě to tak je):

 1. Krátké trasy operátora KČT vedoucí zpravidla od turisticky významného místa k blízkému TIM (rozcestník) na značené trase a zpět (typicky od nádraží k blízkému hlavnímu rozcestníku v obci). Délka zpravidla ca 50-300 m, vedení trasy jednoznačné či bez očekávaného sporu. [PŘÍKLAD 1 a 2 níže]
 2. Dlouhé trasy operátora KČT (vyšší stovky metrů až jednotky kilometrů) vedoucí bez zjevného důvodu jako neznačené, přesto se zřejmým cílem, ne vždy s jednoznačným vedením trasy (bez vedoucí barvy, tedy “bílé”). [PŘÍKLAD 3 a 4 níže]
 3. Naučná či obdobná místní stezka sestávající z určitého počtu zastavení (tabule s “naučným” obsahem, mapou lokality, mapou trasy…), ne vždy lineární, různých operátorů. [PŘÍKLAD 5 níže]

S tagováním tras úzce souvisí i další samostatná otázka – mapování (tagování) “pomocných” směrníků KČT.

 1. Tedy těch v příkladu v bodu 1. (u nádraží Bakov) nebo v bodu 2. (u Bukovanského mlýna)
 2. nebo dalších umístěných v terénu – nalézt je můžeme i na klasické značené trase, kde slouží jen jako pomocný orientační bod (viz tento příklad u Malhostovic). Principem nejde o TIM (turistické informační místo = rozcestník), ale o samostatný (jednosměrný) směrník.

Komentář

Asi jsme se shodli na tom, že “zcela neznačit” (ignorovat v datech OSM) tyto prvky nechceme. Dnes běžně značíme (umisťujeme do mapy) rozcestníky či jednotlivé směrníky účelných neznačených tras, jednotlivá místa (zastavení) tabulí naučných stezek apod. Chybí jen JEDNOTNÝ postup, jak “mapovat” (tagovat) účelnou fyzicky neznačenou trasu, tedy zda vytvářet relace a pokud ano, pak jak je tagovat:

 • V otázce zda mapovat se názory různí – vždyť “mapování” je převedení fyzické informace do datové a pak (karto)grafické podoby. Současně platí, že na delších trasách nemusí být dva různí mappeři ve shodě kudy doporučenou trasu vést.
 • Všeobecně není sporu o tom, že z případného tagování (rozuměj též: z výsledného zobrazení v mapě) musí být zřejmé, že trasa fyzicky v terénu vyznačená není (uživatel nemá značení hledat) a zobrazené vedení trasy je tedy jen orientační/doporučené.
 • Tagování pomocných směrníků “standardním” způsobem dle Cs:Tag:information=guidepost jako tourism=information + information=guidepost může být v různých případech zavádějící, neboť na mapě se takové místo vykreslí jako “klasický rozcestník” a uživatel (turista) jej v tomto místě očekává. Navíc z logiky věci (a současně ze zvyklosti) by ke každému rozcestníku měla vést (alespoň v mapě) značená trasa, která uživateli napoví, kudy nejlépe pokračovat dále. Na druhou stranu platí, že jakákoliv mapová informace, která pomůže uživateli zorientovat se v mapě resp. v terénu, je přínosem. Tedy i očekávání a existence pomocného rozcestníku.

Navržený závěr:

 • Všechny případy účelných neznačených tras mapovat a to zavedením samostatných relací.
 • U trasování vycházet ze “selského rozumu”, u delších tras nebo v případě pod bodem 3) (naučné stezky apod.) se nejprve pokusit získat dostupný oficiální údaj (mapa s trasou v terénu, stránky projektu, vlastníka, operátora…), případně přímo kontaktovat s dotazem operátora. Až v případě neúspěchu trasovat dle “selského rozumu”.
 • Do relací zadávat tag osmc:symbol=none (= jednoznačné sdělení pro mappery, že nejde o chybějící tag osmc:symbol=*), doplněný o note=neznačená turistická trasa Pro úplnost – toto tagování dává smysl po zavedení předchozího návrhu na odstranění nadbytečného tagu kct_barva=*. V současném pojetí s tagem kct_barva=* se mapper dostane na slepou kolej při otázce, jaký “kct_barva” tag použít.
 • Vést další diskusi, která umožní dodatečně provést případné změny směřující k tomu, aby mohl renderer tuto situaci jednoznačně rozpoznat a relaci patřičně vykreslit. Navrhovaným řešením je buď ponechání tak jak je navrženo výše (a ponechat na rendereru, jakou barvu k vykreslení použije, vykreslená linie by pak byla např. tečkovaná či čárkovaná), nebo např. zpřesnit právě o údaj barvy na osmc:symbol=waycolor:none
 • Všechny případy pomocných rozcestníků mapovat a to (prozatím) bez speciálního rozlišení, že jde o rozcestník “pomocný” apod.
 • Každý rozcestník zařadit standardně jako role=guidepost do příslušné relace – tedy rozcestník na začátku i na konci krátké neznačené trasy (odbočky k nádraží) zařadit do relace této neznačené trasy (viz výše bod i).

PŘÍKLAD 1 – nádraží Bakov nad Jizerou

Modrá turistická značená trasa (TZT) vede po silnici, která ale nepřimyká k nádraží. U odbočky (chodník pro pěší) je rozcestník (TIM) MB135 “Bakov nad Jizerou, ŽST”, na něm je i směrník MB135c směr “Bakov nad Jizerou, ŽST” 50m. U budovy nádraží je pak do protisměru směrník MB143a “K východišti značených tras” 50m. Úsek 50m mezi těmito směrníky není fyzicky značen. Na směrnících není žádná barva.
http://openstreetmap.cz/#map=19/50.47141/14.92379&layers=kKG

PŘÍKLAD 2 – Úpravna vody Rečkov

U obce Velký Rečkov je na červené TZT umístěné TIM MB042 “Pod Velkým Rečkovem”. Na rozcestníku je i směrník MB042c “Úpravna vody Rečkov” 200m směřující do odbočky. Odbočkou lze dojít úpravně vody, kde je TIM MB035 s jasně definovaným názvem “Úpravna vody Rečkov” a směrník do protisměru “K východišti značených turistických tras” 200m. Pozn.: tabulka “Velký Rečkov” na fotografii není patrně současný název TIM, ale některý z předchozích názvů a tato tabulka zůstala.
http://api.openstreetmap.cz/table/id/5562
http://api.openstreetmap.cz/table/id/5561

PŘÍKLAD 3 – Bukovanský mlýn

Mezi obcemi Bukovany a Ostrovánky je na kopci Bukovanský mlýn. Obcí Bukovany vede červená TZT a obcí Ostrovánky zelená TZT. Žádná z těchto tras nevede přes kopec přes Bukovanský mlýn. V obou obcích jsou TIM, které přináleží k obci. Tyto TIM jsou “spojeny” neznačenou trasou přes kopec následujícím způsobem: Na rozcestníku HO602 “Bukovany” je směrník “Bukovanský mlýn, hotel” 800m, z druhé strany kopce je na rozcestníku HO851 “Ostrovánky, rozcestí” též je směrník “Bukovanský mlýn, hotel” 700m a u Bukovanského mlýnu je TIM HO852 se dvěma směrníky “K východišti značených turistických tras” s odpovídajícími vzdálenostmi.

http://map.openstreetmap.cz/img/guidepost/HO602_20160302_165722.jpg

PŘÍKLAD 4 – Karlštejn

Mezi obcemi Pustá Rybná a Pustá Kamenice je na modré TZT v místě TIM SY008 “Malení Kout” směrník “Karlštejn” 4km. Je nasměrován do lesní cesty, pomocí které je možné se po připojit po ca 1km na červenou TZT směrem k loveckému zámečku Karlštejn u města Svratka. Tato skutečnost však není ze směrníku nijak zřejmá.
http://map.openstreetmap.cz/img/guidepost/P1020909.JPG

PŘÍKLAD 5 – NS Holedná

Naučná stezka” v oboře Holedná (Brno) má ca 10 zastavení, ale tato nejsou uspořádány v terénu lineárně. Trasa není v terénu fyzicky značena. Kdo je chce všechny projít, musí znát buď umístění jednotlivých zastavení, nebo “mít mapu” jako zde – mapa na webu provozovatele.

OSM CZ

OSM SK

 • Podivné dlaždice v okolí slovenského Zvoleny (Javorie). Chyba v mapě nebo něco s daty?

Mapování

 • Článek o reakcích na katastrofy (automatický překlad) pro zemětřesení v Ekvádoru ze španělské Školy o datech (Escuela De Datos) vyzdvihuje vizualizaci pomoci v nových nástrojích jako je OpenStreetMap Analytics – viz úvodní obrázek.
 • Pascal Neis oznámil na svém blogu, že v jeho aplikaci OSM Changesets je nově možné nejen vyhledávat komentáře k sadám změn. “Můžete nyní hledat jakýkoliv termín v libovolné tagu ve všech sadách změn OSM,” říká Pascal.
 • Mapbox koupil tři miliony čtverečních kilometrů satelitních fotografií od Digital Globe. Simon Poole se ptá na možnost vizualizace regionů, které jsou nové a získal odpověď, že už se chystá.
 • Ve dnech 9. a 10. května bude  probíhat údržba serverů. OSM API bude v režimu jen pro čtení, takže nebude možné editovat OSM. Více informací o aktualizacích je možné najít na OSM Wiki.

Komunita

Nadace OpenStreetMap

 • Zápis z jednání březnového zasedání rady OSMF je k dispozici ve finální podobě.
 • Rada OSMF hledá dobrovolníky, kteří by byli ochotní vytvořit pracovní skupinu Membership Working Group, která bude mít na starost vše co souvisí s členstvím v OSMF. To bylo dříve vyřizováno členy rady.
 • Pokladník OSMF Frederik Ramm publikoval rozpočet (PDF) pro rok 2016, což vedlo k širší diskuzi o tom, že v případě, že se nezvednou příjmy, dojdou OSMF ke konci roku 2017 peníze. Kromě toho také Simon Poole varoval, že v případě poškození (tj. například požáru na místě kde má OSMF sídlo) může OSMF ztratit svou nezávislost.
 • Rada OSMF by chtěla rozšířit řady firemních členů. K tomuto účelu rada prezentovala tento návrh, což je souhrn diskuze na OSMF-talk mail listu. V budoucnu budou další dražší formy členství cílené na velké společnosti. Finanční situace OSMF se musí zlepšit. Frederik Ramm vysvětluje svou motivaci a záměry k tomuto v příspěvku na OSMF Talk.

Události

Humanitární OSM

 • [1] Martin Raifer, aka tyrasd, (vývojář overpass-turbo), nachystal nástroj OpenStreetMap Analytics pro potřeby HOT. Martin říká pro WeeklyOSM: “Hlavní cíl naší práce je vytvořit intuitivní nástroj pro získání představy o vytvořených OSM datech i pro ne-mappery.” Knight Foundation, která financovala OpenStreetMap Analytics říká na svém webu: … “Pomáhá novinářům, humanitárním pracovníkům, akademikům, vládním úředníkům a jiným určit kvalitu dat v OpenStreetMap databázi pro uživatelem zadanou oblast a s  ohledem na oblast zájmu.” Zdrojový kód je k dispozici na GitHubu.
 • Aktualizace pomoci OSM pro zemětřesení v Ekvádoru
 • OSM a zemětřesení v Ekvádoru – blogy:
 • Pascal Neis spolu s “MappingEcuador” prezentuje působivá čísla: více než 2300 mapperů, téměř 300000 budov a skoro 3 miliony změn v mapě. Mhairi O’Hara shrnuje pokračující aktivity v Ekvádoru.
 • Článek o #MappingEcuador: kolaborativní strategie jak vytvářet nové mapy území zničených při zemětřesení. (automatický překlad)
 • Noah D’Mello popisuje na webu ComputerWorld, jak v pěti nedávných humanitárních krizích přinesly různé open source projekty pomoc a stabilitu postiženým lidem.
 • Kerstin Ewald a Noah Wintzer napsali pěkný článek “Digitální přeměření světa”. Popisují živě jak Nama Budhathoki se svým klubem Kathmandu Living Labs (KLL) přispěli v Nepálu s využitím OSM k odstraňování následků zemětřesení v roce 2015. Stojí za přečtení a speciálně pro nováčky! (automatický překlad)
  Tento článek byl původně publikován v německých novinách “Neues Deutschland”. (automatický překlad)
 • Studenti oboru Digitální žurnalistika mapují pod vedením zkušenějších mapperů v Ekvádoru a učí se poznat důležitost OSM pro záchranné týmy.

Mapy

 • Projekt mapy historických míst byl rozšířen o novou funkcionalitu. Lutz implementoval (automatický překlad) navigaci a měřící nástroje (vyvinuté uživatelem Netzwolf) a také další vrstvy pro památníky. Nová vlastnost je také vrstva černobílého pozadí s Mapnikem pro zvýraznění historických míst.

Přechod k OSM

 • Simone Cortesi upozorňuje, že mediawiki aktuálně diskutuje nad budoucností OSM map na Wikipedii.

Otevřená data

 • Stránka Open Data Barometer (3. vydání) od WWW-Foundation porovnává dostupnost otevřených dat v mnoha zemích na světě.
 • Tom Steinberg, aktivista za otevřená data a transparentnost, tvrdí na civichall.org, že hnutí za otevřená data je vůči politikům příliš mírné na to, aby mohlo dosáhnout větších výsledků.
 • Javier Carranza Tresoldi se v blogu Geoawesomeness zamýšlí nad pokračující evangelizací OpenStreetMap v centrální a latinské Americe.

Software

 • Aplikace pro android postavená na OSM jménem Velociraptor ukazuje podobně jako Waze nebo HERE aktuální rychlost a rychlostní omezení. Nastavení upozornění na rychlost může být uživatelem upravena.
 • Mapbox zveřejnil kolekci javaScriptových metod Levné pravítko pro výpočet délky, výměry oblasti a úhlů. “Levné” proto, že nepočítá s elipsoidem, ale se zjednodušenými vzorci. Kód je otevřený software s volnou licencí.

Programování

 • Google Summer of Code: Byly zveřejněny projekty se vztahem k OSM.

Nová vydání

SoftwareVersionRelease DateComment
OsmAnd for iOS1.2.42016-04-27Opravy chyb
JOSM101612016-04-28Nové filtry vrstvev, Java 9, lepší hlášení chyb a další
Mapillary for iOS4.3.02016-04-28Zachytávání více kamerami, nový panel karet, přidán tutoriál
Traccar Client Android3.112016-04-28
OSRM Backend5.0.22016-04-29Opravné vydání
QGIS2.14.22016-04-29
Traccar Client iOS3.02016-04-30Implementována kontrola nastavení aplikace
Grass Gis7.0.42016-05-01150 oprav pádů a vylepšení
GpsMaster0.62.972016-05-02Mnoho vylepšení

poskytuje OSM Software Watchlist

Ostatní “geo” záležitosti

 • Nulový ostrov je známý nejen v OSM.
 • Indie vypustila sedmý a poslední satelit jejich lokálního GNSS systému.
 • The intercept publikoval seznam firem, které získaly peníze od investiční společnosti In-Q-Tel vlastněnou americkou CIA. Mapbox je na seznamu také. Je CIA jen zákazník Mapboxu?
 • Blog Mapa týdne upozorňuje na Zora Plays. Tato stránka je provozovaná Michaelem Froehlichem, který se svojí dcerou Zorou prozkoumal dětská hřiště v americké Filadelfii a mnoho z nich zmapoval.
 • Justin O’Beirne prozkoumal, jak se v čase měnily proporce popisků s názvy ulic a měst na mapách Google.

Plánované události

kdecokdyzemě
ZaragozaMapping Party #Zaccesibilidad06.05.-09.05.2016spain
BogotáMapping party – Bogota: Usaquén07.05.2016colombia
Metro ManilaMapping Party with #MapPHL, Quiapo, Manila07.05.2016philippines
LyonRencontre mensuelle mappeurs10.05.2016france
MarseilleMissing Maps mapathon in Marseille13.05.2016france
Kjóto京都世界遺産マッピングパーティ:第13回 特別編 延暦寺(西塔、横川)(再)14.05.2016japan
TrentinoBesenello @ library 14:00. With support of Portobeseno and the Besenello Municipality14.05.2016italy
ŽenevaMissing Maps mapathon with MSF-CH18.05.2016switzerland
Rapperswil7. Micro Mapping Party20.05.2016switzerland
Clermont-FerrandState of the Map France 201620.05.-22.05.2016france
MilánoState of the Map Italy 201620.05.-22.05.2016italy
BrnoState of the Map CZ+SK 201621.05.2016czech republic
SaxSax (Alicante) – micro Mapping Party21.05.2016spain
Clermont-FerrandMissing Maps mapathon at SOTM France 201622.05.2016france
ToulouseMissing Maps mapathon in Toulouse24.05.2016france
DerbyDerby24.05.2016united kingdom
RapperswilSwiss PG Day 201624.06.2016switzerland
SalzburgFOSSGIS 201604.07.-06.07.2016austria
SalzburgAGIT 201606.07.-08.07.2016austria
SeattleState of The Map US 201623.07.-25.07.2016united states
TokyoState of The Map Japan 201606.08.2016japan
BonnFOSS4G 2016 Code Sprint20.08.-22.08.2016germany
BonnWorkshops at FOSS4G 201622.08.-23.08.2016germany
DerbyDerby23.08.2016united kingdom
BonnFOSS4G 201624.08.-26.08.2016germany
BonnFOSS4G 2016 Code Sprint Part II27.08.-28.08.2016germany
BruselState of the Map World 201623.09.-26.09.2016belgium
Metro ManilaState of the Map Asia 201601.10.02.10.2016philippines

Poznámka: Pokud zde chcete vidět vaši akci, zadejte ji prosím do kalendáře. Pouze data z kalendáře se objeví v našem týdeníku. V kalendáři prosím nezapomeňte zmínit město a zemi. Pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto číslo přeložil tom.k redakčně upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpoříte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále šířit, např. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). Předem za to děkujeme. Každé číslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

Můžete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu připravili: Laura Barroso, Nakaner, Peda, Rogehm, derFred, jinalfoflia, mgehling, seumas, wambacher.