haftalik 241 – 24.02.–02.03.2015

briefkastenkarte

Haritalama Haberleri

Topluluk

  • .Riviera Country Club Golf Course OSM için santimetre do?rulukla ölçülmü?tür. Bu tart??ma belirli bir miktar neden …
  • MapBox kay?tl? kullan?c?lar?n aktif mapper / ay, bina ve ana yollar?n say?s? dahil olmak üzere bir animasyon ile OSM üzerinde geli?tirme on y?l görüntülenmi?tir.CITYLAB hakk?nda k?sa bir rapor  urada bukunabilir.
  • Richard Weait  annoyedistenmeyen rahats?z mesajlar? kis?sel olarak gönderecek.
  • Acil durum ça?r?s?n?  OSM verileri sayesinde yeniden yapabilirsiniz
  • OSM Avusturya ?imdi facebookta.
  • Frans?z topluluk  2 054 yeni kantonlar (eski 4 035) iz birlikte çal??maktad?r. Resmi kararnameler ?u anda meydan 22 Mart ve 29 ülke anket önce haz?r olmak … yay?nlanmaktad?r.
  •  Open Data Kamp? (?ngilizce)  ayr?ca 23 ?ubat’ta Siyasal Ara?t?rmalar Sciences Po Frans?z Enstitüsü, ?çi?leri Bakanl??? ve Etalab taraf?ndan gerçekle?tirildi..

OpenStreetMap Vakf?

Olaylar

?nsani OSM

Haritalar

Open-Data

Yaz?l?m

Biliyor muydunuz …

Other  things  “geo”