týdeník 298

29.03.2016-04.04.2016

Mapa hlukového zne?išt?ní od Lukase Martinelliho
Mapa hlukového zne?išt?ní od Lukase Martinelliho 1

Téma: MAPS.ME – zlepšujte mapu online

Tvo?it ?i opravovat mapu online p?ímo v reálu je snem mnoha terénních mapper?. Vlastnosti standardních desktopu p?izp?sobených edita?ních rozhraní to na mobilním za?ízení prakticky vylu?ují a tak musí p?ijít ke slovu na míru psané aplikace. MAPS.ME nabízí rozhodn? mén? možností než nap?. Vespucci, ale když se mapper spokojí se zlepšováním kvality POI, je MAPS.ME p?esn? to, co hledal.

Aplikace b?žící pod Androidem i na za?ízeních s nakousnutým jablkem je primárn? offline navigací. Dostupná je pouze ve free, tedy neplacené verzi. Jako svoji hlavní p?ednost uvádí “totally offline” práci, tedy ?innost bez jakékoliv návaznosti na datovou konektivitu v terénu – vysta?í si s GPS p?ijíma?em pro ur?ení vlastní polohy a s offline uloženými OSM mapami. Ty si uživatel stáhne doma p?es Wi-Fi a na výb?r má z opravdu velkého seznamu území celého sv?ta – jen ?R je rozd?lena do 15 mapových balí?k?, pro ilustraci N?mecko 48 balí?k? rozd?lených a pojmenovaných po regionech, krajích apod. Lze je stáhnout jednotliv? i zemi jako celek. Výhoda okamžité dostupnosti offline uložených dat je “vyvážena” nutností ?as od ?asu manuáln? data aktualizovat novým stažením.

A?koliv další “prodejní argumenty” hovo?í nap?. o výhodách offline navigace, pro mappery p?ichází s jinou skv?lou zprávou – umož?uje offline i online editovat POI v map?. K sou?asným POI umí p?idávat praktické hodnoty (otevírací dobu pomocí intuitivního rozhraní, název, kontakty, adresu…) a dokonce umí i nový POI založit. To vše p?ímo do OSM databáze jménem mappera (nutno zalogovat v nastavení). Zajímavou vlastností je pak to, že pokud mapper údaje vytvo?í v okamžiku, kdy je odlogován, údaje budou trvale uloženy v za?ízení, budou se v n?m zobrazovat, ale do OSM databáze se neuloží. Autor si tak vytvo?í soukromé POI, které je vizuáln? shodné s POI v map?. Krom toho má ale aplikace také vlastní systém spravovatelných “záložek” (špendlík? v map?).

V praxi tak mapperovi p?ichází do rukou zajímavý nástroj, pomocí kterého m?že velmi rychle zlepšovat mapu zkvalit?ováním dat. Celá ?ada POI je v map? umíst?na jen jako primární informace typu amenity=restaurant reprezentovaná v map? ikonou restaurace. MAPS.ME v takovém p?ípad? nabídne k editaci nejen jméno, ale krom? jiného pomocí rozevíracího seznamu i editaci zam??ení ?i typu kuchyn?. Jen poznámka pro mén? znalé – mezi mexickými, ?ínskými, balkánskými, laoskými a jinými kuchyn?mi pojem “?eská kuchyn?” nehledejte – této skute?nosti je vyhrazena hodnota “regionální”. Jako velmi praktická je pak již výše zmín?ná možnost velmi jednoduše editovat otevírací hodiny.

Veškeré editace jsou prakticky ihned nahrány pod autorovým nickem do OSM databáze, slou?eny jsou do jednoho changesetu uzav?eného pravd?podobn? po n?jakém ?ase od poslední zm?ny. Komentá? k sad? zm?n je vygenerován anglicky ve smyslu “Updated a cafe, a furniture shop, and 2 other objects”. Ke cti však aplikaci slouží, že kompletní uživatelské rozhraní hovo?í ?esky. Pro ortodoxní ?tená?e manuál? je k dispozici i User Guide (30MB PDF) v angli?tin?, kdo nemá tolik ?asu, pom?že mu FAQ na webu.

Pro úplnost nutno dodat, že aplikace je opravdu velmi rychlá a relativn? jednoduchý renderer mapy dynamicky rozlišující úrove? p?iblížení je dopln?n o prostorové ztvárn?ní budov, mapu lze rotovat, sama se v p?ípad? pot?eby otá?í ve sm?ru ch?ze apod. Renderer tak má všechny parametry uživatelsky p?íjemné naviga?ní mapy dopln?né o hlasovou navigaci ve 24 jazycích.

Do budoucna auto?i plánují ?adu vylepšení – pro mappery je jist? zajímavá zpráva, že mezi p?idanými vlastnostmi by m?l být minimáln? záznam trasy ve formátu GPX. Na seznamu je i p?idání stínování reliéfu.

A jako t?ešni?ka na dortu pro geeky – aplikace je komplet Open Source se zdrojáky k dispozici na githubu.

OSM CZ

 • Aktuální stav mapování turistických tras: 56%, hotovo 4094 hotových ?tverc?.
 • Aktuální stav kontrol turistických tras p?es OsmHiCheck: celkem 4082 tras, cca 50% relací turistických tras je bez detekované chyby. Hlavním problémem je zatím nedo?ešený tag destinations. Máme tém?? 3000 rozcestník? bez detekovaného problému (tj. s ref a fotkou), cca 12800 rozcestník? je pot?eba nafotit (z toho p?ibližn? 8800 nemá ref). Zhruba 580 fotek rozcestník? není použito, velká ?ást z d?vodu špatným sou?adnicím ve fotce.
 • Jsou dostupná data z IDS JMK v?etn? MHD v Brn?. Bude pot?eba zapracovat na licenci.
 • Jáchym ?epický by cht?l p?ijet do Brna na SotM prezentovat sv?j pohled na spojenou oficiální organizaci pro OSM a OSGeo.
 • Nová vrstva map na mapy.cz od Seznamu (ano je tam i ?apí hnízdo).
 • Úlovek podivného rozcestníku a jak ho správn? otagovat.
 • Mirek zase jednou narazil na omezení jeho oblíbeného iD editoru a prosí o spojení relací.

OSM SK

Mapování

 • Uživatel Markus píše o leteckých snímcích Bingu a Google v ?ín? a p?ipomíná d?ležitost lokálního ov??ení všech p?idávaných dat. To m?že být zajišt?no kontaktováním cestovatel?, kte?í by se rádi n?co o OSM nau?ili a za?ali p?ispívat.
 • Nikhil píše o tom, jak zlepšit své znalosti o OpenStreetMap pomocí JOSM plugin? ‘reverter’ a ‘geochat plugings’.
 • Prezentace od Galante o mapování ?ímské vily Patti Marina (archeologická lokalita v italském Palermu) v OpenStreetMap.
 • Uživatel moenk píše na fóru o nástroji nazvaném Mapradar, který m?že být použit pro mapování s použitím Mapillary.
 • Návrh na Marine shops, což jsou obchody “kde se dá koupit r?zné vybavení a náhradní díly pro lod?”. Návrh je o p?idání tagu shop=marine (obchody prodávající vybavení a sou?ástky) a shop=boat (obchody prodávající p?ímo celé lod?).
 • Na tagging mail listu se objevil dotaz na p?ítomnost dvou tag? sport=shotput a sport=shot_put v OSM, kde není jisté, který z nich je více relevantní vzhledem k chyb?jícím instrukcím na OSM wiki.
 • Za?alo hlasování o návrhu tagu amenity=internet_cafe. Všechny hlasy jsou doposud pro použití tohoto tagu.

Komunita

 • Na mail listu talk-gb, navrhl EdLoach smazání všech budov bez adresy a farem bez infrastruktury (ploty, brány apod.) Toto m?lo umožnit jejich “správné zmapování”. Tém?? nikdo si nevšiml, že to bylo odesláno na 1. dubna a že to byl apríl 😉
 • Blog OpenCage Data vydal rozhovor se ?ty?mi mappery o stavu mapy a lokální komunity v ?eské Republice.
 • OSMHelp krmila trolla dokud to Simon nezarazil.
 • Little Social Projects hledá dobrovolníky pro mapování sportovních za?ízení v Galicii. Více informací zde.
 • Prezentace o minulosti a budoucnosti OpenStreetMap (v rámci AAG2016) od Alana McConchie.
 • Zoltan Sylvester ukazuje na satelitních snímcích Landsatu, jak se za 30 lez zm?nil tok ?eky.
 • Rob Nickerson spustil diskuzi o budoucnosti OSM v kontrastu s ?ím dál v?tším množstvím otev?ených oficiálních dat ve Velké Británii.
 • Steve Coast navrhuje zavést oficiální OSM Slack (týmový komunika?ní nástroj) a p?idává také detaily ohledn? existujících Slack instancí souvisejících s OSM. To odstartovalo širší diskusi ohledn? využití Slacku v rámci OSM komunity.
 • Hledáme studenta nebo absolventa pro vývoj digitální mapy udržitelnosti pro Karlsruhe, sou?ást projektu Quartier Zukunft z Institute of Technology v Karlsruhe. Je požadována dobrá znalost n?m?iny.

Nadace OpenStreetMap

 • Organiza?ní výbor pro State of the Map píše o útocích v Bruselu, kde se bude letošní SotM konat.

Události

 • OSM US nabízí stipendia pro State of the Map US, termín pro žádost o stipendium je 24. dubna 2016.
 • Mapillary hostovala ve spolupráci s OpenStreetMap Peru a GDG Lima 17. dubna akci Fotocaminata v perské Lim?.

Humanitární OSM

 • Spole?né úsilí p?edstavitele Sv?tové banky Dar Ramani Huria a Mapillary cílí na mapování nezmapovaných ulic v tanzanském hlavním m?st? Dar es Salaam.

Mapy

P?echod k OSM

 • INRIX Traffic 6.0 p?ed?lal svoji aplikaci pro dopravní informace která používá OpenStreetMap. Tato aplikace se nau?í preference a denní trasy uživatele a podle takto nau?ených aktivit d?lá denní personalizovaný itinerá? s p?edpokládanými cestami a nej?ast?ji používanými trasami.

Programování

 • Vladimir Agafonkin vysv?tluje, jak funguje Supercluster API. API umož?uje klastrovat a vizualizovat i velmi rozsáhlé sady bod?.
 • Byl aktualizován klasifikátor pro mapy z ve?ejných zdroj? (OpenStreetMap). K dispozici jsou nové styly pro práci v programech kako GIS “Panorama 11” a Panorama-editor.

Nová vydání

software verze datum vydání komentá?
Basecamp Mac 4.6.3 28.03.2016 opraveny dv? chyby
Mapillary for Android 1.8.4 29.03.2016 opraveny dva pády aplikace a jiná vylepšení
Maps.me iOS 6.0.2 29.03.2016
SQLite 3.12.0 29.03.2016 10 vylepšení výkonu, 6 nových vlastností a 3 opravy chyb
PostgreSQL 9.5.2 ff 31.03.2016 bezpe?nostní aktualizace
Atlas 1.2.4 01.04.2016 aktualizovány mapy a naviga?ní systém, další vylepšení
Maps.me Android 6.0.3 01.04.2016
OpenLayers 3.15.0 04.04.2016 od vydání v3.14.2 bylo integrováno 136 žádostí o p?etažení obsahující nové vlastnosti a opravy

poskytuje OSM Software Watchlist

V?d?li jste…

 • že “editor” Minimalist rawedit umož?uje editovat OpenStreetMap XML data bez použití jakéhokoliv pokro?ilého editoru OSM.
 • že OpenPOIMap je nástroj, který pomáhá v dotazech na body zájmu v OpenStreetMap pro konkrétní ohrani?ující obdélník a umož?uje uživatel?m stáhnout výsledky svých dotaz?.
 • že OpenStreetMap oznámila odstartování projektu Coaster – prvního produktu skupiny Phaethon, projektu OpenStreetMap pro auto bez ?idi?e.

Ostatní “geo” záležitosti

 • Amazon projevuje zájem na využívání map “here”, které již používají n?me?tí výrobci aut Audi, BMW a Daimler.
 • N?mecká asociace sbírající fotky náhrobních kamen? (pro genealogii) se dostala do potíží. Sb?r dat o náhrobcích byl v minulosti tématem i v OSM.
 • Ujjwal Singh v??í, že je schopen prokázat d?ív?jší použití (prior art) pro patent What3Words a doufá v zneplatn?ní patentu.
 • Gretchen N. Peterson nabízí omalovánky pro dosp?lé aneb vybarv?te si vlastní mapu.

Plánované události

kde co kdy zem?
Buenos Aires FOSS4G Argentina 05.04.-09.04.2016 argentina
Berlín 94. Berlin-Brandenburg Stammtisch 08.04.2016 germany
Numazu ????????????in?????????????(Code for Numazu ???)? 09.04.2016 japan
Berlín Missing Maps Berlin 10.04.2016 germany
Lyon Rencontre mensuelle mappeurs 12.04.2016 france
Landshut Niederbayerntreffen 12.04.2016 germany
Mnichov Stammtisch München 12.04.2016 germany
Colorado Humanitarian Mapathon Front Range Community College, Longmont 13.04.2016 us
Stuttgart Openstreetmap Einführung der FOSS@HFT 13.04.2016 germany
Leoben Stammtisch Obersteiermark 14.04.2016 austria
Kjóto ???????????????????? ??? ?????????? 16.04.2016 japan
Moskva Schemo.hack 03 Hack Weekend 16.04.-17.04.2016 russia
New Jersey National Park Week Mapping Party Sandy Hook 17.04.2016 us
Cluj-Napoca Cluj Mapping Party 17.04.2016 romania
Urspring Stammtisch Ulmer Alb 19.04.2016 germany
Nottingham Nottingham 19.04.2016 united kingdom
Bonn Bonner Stammtisch 19.04.2016 germany
Lüneburg Mappertreffen Lüneburg 19.04.2016 germany
Karlsruhe Stammtisch 20.04.2016 germany
Newcastle FoMSF Missing Maps Mapathon 21.04.2016 united kingdom
Santiago International Space Apps Challenge 22.04.-24.04.2016 chile
Seattle Missing Maps Mapathon 23.04.2016 us
Brémy Bremer Mappertreffen 25.04.2016 germany
Düsseldorf Stammtisch 27.04.2016 germany
Berlín Hack Weekend 30.04.-01.05.2016 germany
Essen Stammtisch 30.04.2016 germany

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. V kalendá?i prosím nezapome?te zmínit m?sto a zemi. Pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto ?íslo p?eložil tom.k redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Hakuch, Laura Barroso, Peda, Rogehm, SomeoneElse, derFred, jinalfoflia, mgehling, seumas, wambacher, widedangel.