týdeník 299

05.04.2016-11.04.2016

Logo
New York na map? OSM s obsahem z Wikipedie [1] | více informací na Geopedii

Téma: Stromy v mapách

Datové mapování ve svých podrobnostech a tím v kvalit? mapy vždy p?evyšuje kvalitu tišt?ných map. S p?ibývajícím ?asem tv?rc?m digitálních map nejen že nezbude nic jiného, než v?novat pozornost stále podrobn?jším údaj?m, ale naopak se jim v tom otevírá další éra datového mapování. Jedním z p?íklad? je mapování jednotlivých strom?, které se shodou okolností stalo p?ed nedávnem i sou?ástí diskuse na e-mail fóru Talk-cz.

Zanášení jednotlivých strom? rostoucích v souvislých lesních porostech do digitální mapy se z dnešního hlediska zdá zbyte?ným. U solitérních a významných strom? to naopak již ?adu let zbyte?né není a jako významné orienta?ní prvky v krajin? jsou v mapách uvád?ny od po?átk? kartografie. N?kde na pomezí t?chto dvou p?ípad? se nachází aleje, skupinky okrasných strom?, nebo tém?? solitérní stromy v zástavb?. Správci zelen? je zpravidla jednotliv? evidují a nic nebrání tomu, takovéto stromy zanést i do digitálních map, tedy i do OSM. A protože jde mj. o ideální objekt pro 3D vykreslování, má tato problematika ?adu již užívaných ale také navrhovaných velmi zajímavých tag?.

Renderer f4map.com narozdíl nap?. od projektu OsmBuildings jednotlivé stromy vykreslovat umí, zvládne rozlišit i listnaté od jehli?natých a respektuje i výšku stromu, je-li definována. Návrhy tagování strom? jdou však do daleko v?tších podrobností. Zaužívané tagy navazující na natural=tree definují mj. krom latinského názvu i další údaje, které jsou zajímavé práv? pro 3D vykreslování: výšku stromu, obvod kmene a také životní cyklus list? (zda na zimu opadá), aby m?l renderer možnost vytvo?it aktuální podobu stromu.

Existují však i další speciální tagy, které jsou spíše ve fázi návrhu, protože masivní po?izování a vykreslování podobných dat dosud nikdo neprovádí a pro vykreslování není (zjednodušen? ?e?eno) d?vod a na ?em testovat. P?esto je velmi inspirující tyto tagy alespo? prostudovat. Autorem návrhu s celou ?adou p?íklad? je polský propagátor 3D mapování Marek Kleciak. U jednotlivých strom? navrhuje práv? s ohledem na 3D vykreslování sledovat krom? pr?m?ru a tvarového typu koruny ?i výšku kmene nap?. i jeho náklon, v?k a zdraví.

V úvodu zmín?ná diskuse mezi ?eskými mappery vychází z možnosti využít data projektu Stromy pod kontrolou, který sdružuje velké množství podrobných dat zadaných nejr?zn?jšími správci a majiteli t?chto dat, jako jsou nap?. radnice obcí. O podrobnosti dat v n?kterých lokalitách vypovídá nap?. mapa na území Brna-Kohoutovice (vlastník dat M? Kohoutovice), Jiráskovy aleje v Praze (vlastník dat M? Praha 10), nebo na Úst?edním h?bitov? m?sta Brna (vlastník dat Správa h?bitov? m?sta Brna). Již sama existence dat a správa dat v rukou místních samospráv dává tušit možnost, že data by m?la být dostupná. Bu? jako podklad k mapování, nebo pro n?jakou formu hromadného importu.

OSM CZ

OSM SK

 • Bankomaty VUB Banky – data k dispozici ale licence sou?adnic nepoužitelná. Stále se však dá použít polo-ru?n?.
 • Mapování podzemních prostor (speciáln? jeskyní).
 • Správné tagování objekt? pro hru escaperoom a jejich zobrazení na map?.
 • Projekt na lepší zobrazování zastávek MHD na map?.
 • Dotaz na mapu sou?asné krajinné struktury Karlovy Vsi. A co to vlastn? je?
 • Je v po?ádku mazat z OSM budovy, které jsou ur?eny k demolici ale ješt? stojí?

Mapování

 • Joost Schouppe se ptá, zda letišt? pot?ebují relaci.
 • BushmanK bloguje o nekonzistenci aktuálního schématu pro natural=water.
 • Panier Avide p?edstavil (automatický p?eklad) iD-indoor, fork editoru iD cílený na pot?eby mapování v budovách.
 • Ilya (Zverik) bloguje o Maps.me, které nedávno p?idalo možnost editace OpenStreetMap p?ímo z aplikace. Aplikace (pro Android a iOS) získala mnoho pozitivních ohlas?.
 • Bylo zahájeno hlasování o nové relaci “sdružených adres”.
 • Marco Predicatori pracuje na návrhu tagování falešných kamer na m??ení rychlosti.
 • Arun píše o vandalizmu v OSM a diskutuje o možnostech, jak vandalizmus sledovat.
 • Taktéž bylo zahájeno hlasování pro návrh na tag shop=boat/marine. Stále ale existují nejasnosti kolem pojmenování.

Komunita

 • Program Sterlinga Quinna s názvem Crowd Lens je detailní prohlíže? historie sad zm?n v OSM pro specifické oblasti. Aktuáln? je podporováno p?t oblastí.
 • Ne každý ?tená? dostal tento aprílový hoax. Myslíme, že OSM je d?ležité v každém p?ípad?!
 • Diana S. Sinton popisuje v Direction Magazine vývoj OpenStreetMap od jednoduché mapy až po globální hnutí a text dopl?uje mnoha zajímavými odkazy.

Importy

 • Andrew Davidson odstartoval diskuzi na téma “obnovení jmen pro NSW s využitím databáze GNB”.
 • Joe Sapletal žádá o podporu pro import budov a adres v americkém státu Dakota.

Události

Humanitární OSM

 • Pete Masters z Léka?? bez hranic vysv?tluje praktické výhody humanitárního mapování.
 • Projekt NOAH se zam??uje na prevenci a p?edvídání p?írodních katastrof na Filipínách. Zpráva z projektu p?edstavuje aktivity projektu v oblasti OSM mapování.

Mapy

 • [1] Michael Schöne publikoval Geopedia.info. Zobrazuje georeferencované ?lánky z Wikipedie na vrstv? OSM. Je k dispozici i jako aplikace pro Android. Verze pro iOS je ve vývoji.
 • OpenRailwayMap nyní také podporuje n?které signalizace pro Finsko.
 • Vývojá?i projektu OpenRouteService publikovali 11. dubna verzi 3.1. Nové vlastnosti si m?žete prohlédnout na videu.

Otev?ená data

 • N?mecké dráhy provedli revizi (automatický p?eklad) svého “Fotoerlaubnis” (povolení pro fotografování), které te? obsahuje právo na nekomer?ní fotky vlakových stanic. Nová verze také zmi?uje drony a zakazuje publikaci videí jízdy vlaku z pohledu z kabiny. Nová pravidla jsou diskutována (automatický p?eklad) na fóru n?meckých vlakových nadšenc?.

Licence

 • Švédský vrchní soud rozhodl tento týden ve sporu proti Wikimedia Sweden, že švédské copyrightové právo neumož?uje lokálnímu zastoupení Wikimedie vkládat obrázky do své online databáze bez p?edchozího souhlasu um?lce. Švédská mapa offentligkonst je tak ilegální a um?lecká díla tak dále nejsou na map? zobrazována.

Programování

 • Zsolt publikoval beta verzi projektu MapHub, který umožní uživatel?m generovat interaktivní mapy co nejjednodušeji. Podobn? jako uMap, ale v n?kterých oblastech nabízí více možností.

Nová vydání

softwareverzedatum vydáníkomentá?
Mapillary for iOS4.2.105.04.2016Opravy pro GoPro
Locus Map Free3.16.206.04.2016opravy chyb
SQLite3.12.108.04.2016oprava 3 chyb
Osmose Backend1.0-2016-04-0909.04.2016

poskytuje OSM Software Watchlist

V?d?li jste…

 • o novém Wahoo ELEMNT – GPS cyklopo?íta?i s OSM mapami.
 • že YouthMappers má lokální zastoupení na univerzitách po celém sv?t? a u?í mladé lidi mapovat s OSM.

Ostatní “geo” záležitosti

 • Úžasná interaktivní 3D mapa od F4map. Více informací o svobodných nástrojích pro generování 3D map (špan?lsky).
 • Flightradar24 ukon?il vývoj svého pluginu pro Google Earth a vyvinul náhradu pro 3D pohled. Novinka je postavena nad WebGL a využívá Cesium a Mapbox pro detailní letecké fotky a terén.
 • Heikki Vesanto provozuje skotskou stránku Myšlenky o GIS. Píše o mnoha zajímavých tématech v?etn? pen?ženek, aplikací QGIS a UK RailMap.
 • Kenneth Field, profesionální kartograf, si st?žuje na lidi, kte?í se zabývají kartografií a nemají pat?i?né vzd?lání. Obsahuje zmínku i o OSM.
 • Brian Kilmartin publikoval interaktivní mapu sv?ta, která shrnuje zem? zmín?né v afé?e “Panama Papers”.

Plánované události

kdecokdyzam?s
Buenos AiresFOSS4G Argentina05.04.-09.04.2016argentina
Numazu????????????in?????????????(Code for Numazu ???)?09.04.2016japan
BerlínMissing Maps Berlin10.04.2016germany
LandshutNiederbayerntreffen12.04.2016germany
LyonRencontre mensuelle mappeurs12.04.2016france
MnichovStammtisch München12.04.2016germany
StuttgartOpenstreetmap Einführung der FOSS@HFT13.04.2016germany
ColoradoHumanitarian Mapathon Front Range Community College, Longmont13.04.2016us
LeobenStammtisch Obersteiermark14.04.2016austria
Kjóto???????????????????? ??? ??????????16.04.2016japan
MoskvaSchemo.hack 03 Hack Weekend16.04.-17.04.2016russia
New JerseyNational Park Week Mapping Party Sandy Hook17.04.2016us
Cluj-NapocaCluj Mapping Party17.04.2016romania
NottinghamNottingham19.04.2016united kingdom
ColoradoGIS in Higher Ed. Humanitarian Mapathon Nighthawk Brewery, Broomfield21.04.2016us
NewcastleFoMSF Missing Maps Mapathon21.04.2016united kingdom
SantiagoInternational Space Apps Challenge22.04.-24.04.2016chile
SeattleMissing Maps Mapathon23.04.2016us
SaltaCharla OSM en Flisol23.04.2016argentina
Buenos AiresTaller de mapeo OSM en Flisol23.04.2016argentina
BogotaMapping party – Bogota: Usaquén07.05.2016colombia
MilánoState of the Map Italy 201620.05.-22.05.2016italy
Clermont-FerrandState of the Map France 201620.05.-22.05.2016france
BrnoState of the Map CZ+SK 201621.05.2016czech republic
SalzburgFOSSGIS 201604.07.-06.07.2016austria
SalzburgAGIT 201606.07.-08.07.2016austria
SeattleState of The Map US 201623.07.-25.07.2016united states
TokyoState of The Map Japan 201606.08.2016japan
Bonn”’FOSS4G 2016 Code Sprint”’20.08.-22.08.2016germany
Bonn”’Workshops at FOSS4G 2016”’22.08.-23.08.2016germany
DerbyDerby23.08.2016united kingdom
Bonn”’FOSS4G 2016”’24.08.-26.08.2016germany
Bonn”’FOSS4G 2016 Code Sprint Part II”’27.08.-28.08.2016germany
BruselState of the Map 201623.09.-26.09.2016belgium

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. V kalendá?i prosím nezapome?te zmínit m?sto a zemi. Pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto ?íslo p?eložil tom.k redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Hakuch, Laura Barroso, Nakaner, Peda, Rogehm, derFred, escada, jinalfoflia, seumas.