týdeník 307

31.05. – 06.06.2016

Logo Pr?vodce stá?ím mapy od xkcd (CC-BY-NC 2.5) [1]

Téma: Fotografická databáze (nejen) rozcestník?

P?vodn? malý soukromý pokus a dnes stále rostoucí sbírka snímk? – to je databáze fotografií turistických rozcestník? K?T, která vzniká jako sou?ást portálu OpenStreetMap.cz. A nejde už jen o rozcestníky. Typy snímk?, které lze do databáze nahrát, se postupn? rozr?stají. Nyní lze nahrávat nap?. snímky nejr?zn?jších info panel?, nap?. cedulí na jednotlivých zastaveních nau?ných stezek, turistických map apod.

S provozováním databáze tohoto typu je spojena celá ?ada otázek: Pro? fotit, jak p?esn? fotit, k ?emu je to dobré atd. Nyní je k dispozici podrobn?jší “návod”, který je umíst?n na wiki stránkách projektu OpenStreetMap.org. Jeho cílem je p?edevším sjednotit postupy p?isp?vatel?, p?ípadn? motivovat další mappery k pln?ní databáze.

Koho tato problematika zajímá, m?že se dozv?d?t t?eba i to, že fotografiemi nemusí taková databáze kon?it. Jaký další zajímavý obsah m?že obsahovat? Více na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:PhotoDB.

OSM CZ

 • Jak posunout nahraný rozcestník v novém rozhraní na osmap.cz.
 • Pavel Zbytovský žádá o zp?tnou vazbu pro organizátory konference SotM CZ+SK 2016.
 • Marián narazil na výlet? na velkou jámu po nezrealizovaných v?trných elektrárnách a ptá se jak ji správn? otagovat.
 • Do?asn? nefunk?ní export rozcestník? z databáze (problém s non-UTF znakem) a tím i nefunk?nost kontrol.
 • Dalibor se chvíli neozval a zde je výsledek – další p?eklady OSM wiki.

OSM SK

 • Jak doplnit zna?ení cyklomagistrály (na p?íkladu z Povážského Inovce), aby se použila stávající relace a nezaložila nová.
 • Upozorn?ní na porušení licence OSM a jak ho ?ešit.
 • Upravená uvítací stránka v JOSM s odkazem na fórum, ale bez odkazu na lokální (slovenskou) skupinu.
 • Vykreslování park? (tag leisure=park) na freemap.sk.

O nás

 • Poskytli jsme rozhovor o Wochennotiz a weeklyOSM a využili jsme šanci podrobn? informovat o tom, jak fungujeme. P?es p?edpov?di selhání se má projekt ?ile k sv?tu a vítáme nové p?isp?vatele a pomocníky.

Mapování

 • Carlos Felipe Castillo aka Kaxtillo uvolnil video, kde ukazuje, jak vyráb?t 360° fotky, nahrávat je do Mapillary a pak zpracovávat do OSM.
 • FAA varuje nad potenciálními výpadky GPS systému v jižní Kalifornii. Ty se zdají být zp?sobeny armádními zkouškami.
 • Mapillary nahrál na Youtube tutoriál, jak použít Mapillary JOSM plugin pro editace OpenStreetMap (via Twitter). Instalace tohoto pluginu: Upravit -> Nastavení -> Dopl?ky -> Hledat: Mapillary -> Vybrat -> OK a restartovat JOSM.
 • Jinal Foflia napsala na blogu o d?ležitosti a zp?sobu interakce s lokální mapperskou komunitou s využitím OpenStreetMap Notes.
 • Bryan Housel informuje o t?ech nových funkcích, které u?iní editace s pomocí iD mnohem efektivn?jší.
 • Nástroj ‘hledání obdobných obrázk?‘ v Terrapattern si nyní m?žete otestovat na online map? Berlína.
 • Na mail listu mapper? z n?meckého Bonnu se rozproudila diskuze (N?mecky) (automatický p?eklad) o tom, jak zna?it cesty zni?ené nebo nepr?jezdné po nedávných rozsáhlých deštích.
 • Vlámská organizace GR (skupina pro dálkové pochody) uvolnila svou rozsáhlou sbírku GPX dat s cílem zlepšit turistické trasy v OpenStreetMap. Ú?astníci diskuze na mail listu talk-be jsou nejprve nadšení, ale poté se dostavily otázky ohledn? zp?sobu správy tak dlouhých relací. Nejedná se jen o turistiku ale i o data pro ve?ejnou dopravu.
 • Na mail listu talk-at se rozho?ela dlouhá diskuze (N?mecky) (automatický p?eklad) o tom, jak správn? psát velká písmena ve jmén? ?et?zce obchod? “TEDi” (tag name=*) a o nekonzistencích zjišt?ných p?es Overpass-Turbo.

Komunita

 • Jorge Luis Batista p?ednášel (Špan?lsky) na konferenci TEDx Havana o tom, jak vidí budoucnost mapování Kuby (to znamená OpenStreetMap) i p?es omezenou dostupnost p?ístupu k internetu.
 • N?kte?í kubánští OSM mappe?i se snaží probudit kubánskou OSM komunitu. Více detail? najdete na mail listu talk-cu (automatický p?eklad).
 • V sou?asné dob? nejpopulárn?jší otázka v nápov?d? OSM je: Jak vytvo?it vlastní mapy pro Garmin s 23.000 zobrazeními.
 • …a další novinka: HDYC nyní zmi?uje také vaše aktivity v HOT OSM.
 • Na stránce openstreetmap.cz/sotm publikovali kolegové z ?eské republiky a Slovenska prezentace z konference SotM CZ+SK. (viz. odkazy v bodech programu).

Importy

 • Kevin Kenny informuje o importu amerických vodních rekrea?ních oblastí v okolí New Yorku. Zmi?uje n?které chybné zarovnání, které se snaží opravit.

Nadace OpenStreetMap

 • Frederik Ramm hledá dobrovolníka pro k?ížovou kontrolu financí nadace OSM. To by m?lo pomoci rychle odhalit p?ípady, kdy si nap?íklad pokladník koupí z pen?z nadace Porsche 😉
 • Peter Barth zrekapituloval osobní setkání rady nadace OSM.
 • Rada nadace OSM oznámila n?které zajímavé zm?ny ohledn? pr?hlednosti nadace.
 • Nadace OSM hledá (placeného) administrativního pomocníka a prodloužila termín p?ihlášek o týden do 10. ?ervna 2016.

Události

 • Do 10. ?ervna bylo možné hlasovat o p?ednáškách pro State of the Map a pomoci tak sestavit program konference.
 • Na konferenci GEOSummit ve švýcarském Bernu bude možnost zadarmo vytisknout velké mapy OpenStreetMap.
 • Za?alo plánování pro víkendové setkání (v angli?tin?) v okolí n?meckých Dráž?an se dv?ma dny p?ednášek, diskusí, mapování a hackování.

Humanitární OSM

Mapy

 • The Guardian vzal mapy z knihy Gretchena Petersona “City Maps: A Coloring Book for Adults” a vytvo?il p?kn? t?žký kvíz s názvem: “Poznáte m?sto podle slepé mapy ulic”?
 • Tato stránka poskytuje mapu s využitím navrhovaného tagu pro highway=via_ferrata (horská cesta s využitím fixních ocelových lan a dalších pom?cek). Mapa umož?uje také navigaci.

P?echod k OSM

Otev?ená data

 • N?mecký federální ministr pro dopravu Dobrindt je zmi?ován v heise.de (n?mecky) (automatický p?eklad) v oznámení o dostupnosti 100 milion? Euro z fond? “mFund(n?mecky) (automatický p?eklad). Tyto fondy budou dostupné pro kombinování vládních, ve?ejných a soukromých dat k poskytování nových aplikací. Zmi?ované p?íklady obsahují nové systémy navigace, p?esn?jší po?así a platformy pro sdílení.
 • Mapbox vstoupil na trh samo?iditelných aut p?edstavením SDK pro auta Mapbox Drive. Je založen na surových datech z OpenStreetMap. Je zmi?ován i na techcrunch.com.
 • locr, poskytovatel personalizovaných map, vytvo?il gigantickou mapu sv?ta na super široké inkoustové tiskárn? EFI. locr použil data OSM.

Licence

 • Debadityo Sinha popisuje, jaké velké potíže zp?sobí indický zákon Geospatial Information Bill enviromentální demokracii v Indii. Zákon p?ináší mnoho omezení pro získávání, používání a rozši?ování prostorových informací.

Software

 • Uživatel mmd prozkoumal vytvá?ení oblastí v Overpass-API a ukázal n?kolik zp?sob?, jak je vylepšit. Na základ? jeho zjišt?ní bylo použitím t?chto optimalizací vytvá?ení oblastí výrazn? urychleno.

Programování

 • Joachim vysv?tluje, jak EOX po?ítá k?ivku pro zna?ky geografických vlastností na map?. Kód je publikován na Githubu.
 • Zabot, student z letošního Google Summer of Code, ukazuje první výsledky své práce. Jeho další plány najdete na jeho OSM blogu.

Nová vydání

software verze datum vydání komentá?
GeoServer 2.9.0 05.30.2016
Mapillary for Android 2.16 05.31.2016 rozší?ení a n?jaké opravy chyb
Mapillary for iOS 4.3.2 05.31.2016 upravené rozhraní a n?které opravy
libosmium 2.7.1 06.01.2016
PyOsmium 2.7.1 06.01.2016 n?která rozší?ení
JOSM 10327 06.05.2016 oprava pro verzi 10301 a poslední verzi Java 7
Overpass Turbo 06-06-2016 06.06.2016 nové vlastnosti a opravy chyb

poskytuje OSM Software Watchlist

V?d?li jste …

Ostatní “geo” záležitosti

 • [1] XKCD publikoval komiks pro datování sv?tových map. Vypadá to, že OpenStreetMap je aktuální, ale je zábava projít si všechny rozhodovací otázky ohledn? geopolitických událostí…
 • DLR (automatický p?eklad) vyvinul multifunk?ní systém pro krizové ?ízení PHAROS. Jedná se o otev?enou a flexibilní platformu, která obsahuje služby pro satelitní monitorování, senzorické technologie, simulace a r?zné komunika?ní techniky. Využívá krom? jiného i OSM. Tento systém demonstruje krizové ?ízení pro lesní požáry (video).
 • Ilegální mapování je “závažný” problém v odlehlých oblastech západní ?íny, alespo? podle p?ti nedávných oznámení o typických praktikách ilegálního mapování od americké organizace National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation (NASG).
 • Pro nízko položené zem?, jako nap?íklad Holandsko, je monitorování poklesu terénu kritické. Donedávna nebylo možné mírné zm?ny p?dy pod našima nohama monitorovat na národní úrovni, ale díky nové misi satelitu Sentinel-1 je to nyní možné.
 • Portál The Verge informuje, že policie vyšet?ující podez?elého z bankovní loupeže v americké Kalifornii si od Googlu vyžádala data z geoloka?ní služby telefonu Android. Reportér spekuluje o tom, kolik takových žádostí už Google vy?ídil. Služba je primárn? ur?ena pro pozi?n? cílenou reklamu.
 • Gretchen N. Peterson píše o kritice, kterou sklidila za svou knihu omalovánek m?stských map a také vysv?tluje, jak mapy vytvá?ela.

Plánované události

kde co kdy zem?
Víde? 57. Wiener Stammtisch 02.06.2016 austria
Dráž?any Stammtisch 02.06.2016 germany
Mantova 2016 Mapping party a Volta mantovana 04.06.2016 italy
Bukureš? OSM Bucharest Mapping Party 2016 04.06.2016 romania
Colaboratorio Mapa Comunitario de Activos de Santurce 04.06.2016 puerto rico
Brasília Encontro OSM Brasília 05.06.2016 brazil
Bukureš? OSM Bucharest Mapping Party 2016 05.06.2016 romania
Brusel Missing Maps Mapathon @Doctors without borders/Handicap international 06.06.2016 belgium
Tokyo OSM Monthly Mappers “M-eat-ing” – Jun 2016 09.06.2016 japan
Pa?íž Mapathon Missing Maps Paris #5 09.06.2016 france
Dráž?any Lange Nacht der Wissenschaften 10.06.2016 germany
Besenello Trentino Portobeseno : n?kolik p?ednášek o OpenStreetMap 10.06. – 12.06.2016 italy
Curych Stammtisch/Micromapping-Party Zürich 11.06.2016 switzerland
Pasov Mappertreffen Passau 13.06.2016 germany
Landshut Landshut Stammtisch 14.06.2016 germany
Edinburg Edinburgh 14.06.2016 united kingdom
Lyon Rencontre mensuelle mappeurs 14.06.2016 france

Pozd?jší d?ležité akce

kde co kdy zem?
Besenello Trentino Portobeseno : n?kolik p?ednášek o OpenStreetMap 10.06. – 12.06.2016 italy
Berlín DB Open Data Hackday 17.06. – 18.06.2016 germany
Esino Lario Mapping party a Esino Lario in preparazione di Wikimania 2016 18.06. – 19.06.2016 italy
Salzburg OSM-Sonntag 03.07.2016 austria
Salzburg FOSSGIS 2016 04.07. – 06.07.2016 austria
Salzburg AGIT 2016 06.07. – 08.07.2016 austria
Seattle State of The Map US 2016 23.07. – 25.07.2016 united states
Bonn FOSS4G 2016 Code Sprint 20.08. – 22.08.2016 germany
Bonn Workshops at FOSS4G 2016 22.08. – 23.08.2016 germany
Bonn FOSS4G 2016 24.08. – 26.08.2016 germany
Bonn FOSS4G 2016 Code Sprint Part II 27.08. – 28.08.2016 germany
Brusel State of the Map 2016 23.09. – 26.09.2016 belgium
Metro Manila State of the Map Asia 01.10. – 02.10.2016 philippines
Berlín Hack Weekend 15.10. – 16.10.2016 germany
Karlsruhe Hack Weekend 29.10. – 30.10.2016 germany

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. V kalendá?i prosím nezapome?te zmínit m?sto a zemi. A pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto ?íslo p?eložil tom.k redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Laura Barroso, Nakaner, Peda, Rogehm, Softgrow, derFred, jinalfoflia, malenki, mgehling, seumas, stephan75, wambacher, widedangel.