týdeník 307

31.05. – 06.06.2016

Logo Pr?vodce stá?ím mapy od xkcd (CC-BY-NC 2.5) [1]

Téma: Fotografická databáze (nejen) rozcestník?

P?vodn? malý soukromý pokus a dnes stále rostoucí sbírka snímk? – to je databáze fotografií turistických rozcestník? K?T, která vzniká jako sou?ást portálu OpenStreetMap.cz. A nejde už jen o rozcestníky. Typy snímk?, které lze do databáze nahrát, se postupn? rozr?stají. Nyní lze nahrávat nap?. snímky nejr?zn?jších info panel?, nap?. cedulí na jednotlivých zastaveních nau?ných stezek, turistických map apod.

S provozováním databáze tohoto typu je spojena celá ?ada otázek: Pro? fotit, jak p?esn? fotit, k ?emu je to dobré atd. Nyní je k dispozici podrobn?jší “návod”, který je umíst?n na wiki stránkách projektu OpenStreetMap.org. Jeho cílem je p?edevším sjednotit postupy p?isp?vatel?, p?ípadn? motivovat další mappery k pln?ní databáze.

Koho tato problematika zajímá, m?že se dozv?d?t t?eba i to, že fotografiemi nemusí taková databáze kon?it. Jaký další zajímavý obsah m?že obsahovat? Více na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:PhotoDB.

OSM CZ

 • Jak posunout nahraný rozcestník v novém rozhraní na osmap.cz.
 • Pavel Zbytovský žádá o zp?tnou vazbu pro organizátory konference SotM CZ+SK 2016.
 • Marián narazil na výlet? na velkou jámu po nezrealizovaných v?trných elektrárnách a ptá se jak ji správn? otagovat.
 • Do?asn? nefunk?ní export rozcestník? z databáze (problém s non-UTF znakem) a tím i nefunk?nost kontrol.
 • Dalibor se chvíli neozval a zde je výsledek – další p?eklady OSM wiki.

OSM SK

 • Jak doplnit zna?ení cyklomagistrály (na p?íkladu z Povážského Inovce), aby se použila stávající relace a nezaložila nová.
 • Upozorn?ní na porušení licence OSM a jak ho ?ešit.
 • Upravená uvítací stránka v JOSM s odkazem na fórum, ale bez odkazu na lokální (slovenskou) skupinu.
 • Vykreslování park? (tag leisure=park) na freemap.sk.

O nás

 • Poskytli jsme rozhovor o Wochennotiz a weeklyOSM a využili jsme šanci podrobn? informovat o tom, jak fungujeme. P?es p?edpov?di selhání se má projekt ?ile k sv?tu a vítáme nové p?isp?vatele a pomocníky.

Mapování

 • Carlos Felipe Castillo aka Kaxtillo uvolnil video, kde ukazuje, jak vyráb?t 360° fotky, nahrávat je do Mapillary a pak zpracovávat do OSM.
 • FAA varuje nad potenciálními výpadky GPS systému v jižní Kalifornii. Ty se zdají být zp?sobeny armádními zkouškami.
 • Mapillary nahrál na Youtube tutoriál, jak použít Mapillary JOSM plugin pro editace OpenStreetMap (via Twitter). Instalace tohoto pluginu: Upravit -> Nastavení -> Dopl?ky -> Hledat: Mapillary -> Vybrat -> OK a restartovat JOSM.
 • Jinal Foflia napsala na blogu o d?ležitosti a zp?sobu interakce s lokální mapperskou komunitou s využitím OpenStreetMap Notes.
 • Bryan Housel informuje o t?ech nových funkcích, které u?iní editace s pomocí iD mnohem efektivn?jší.
 • Nástroj ‘hledání obdobných obrázk?‘ v Terrapattern si nyní m?žete otestovat na online map? Berlína.
 • Na mail listu mapper? z n?meckého Bonnu se rozproudila diskuze (N?mecky) (automatický p?eklad) o tom, jak zna?it cesty zni?ené nebo nepr?jezdné po nedávných rozsáhlých deštích.
 • Vlámská organizace GR (skupina pro dálkové pochody) uvolnila svou rozsáhlou sbírku GPX dat s cílem zlepšit turistické trasy v OpenStreetMap. Ú?astníci diskuze na mail listu talk-be jsou nejprve nadšení, ale poté se dostavily otázky ohledn? zp?sobu správy tak dlouhých relací. Nejedná se jen o turistiku ale i o data pro ve?ejnou dopravu.
 • Na mail listu talk-at se rozho?ela dlouhá diskuze (N?mecky) (automatický p?eklad) o tom, jak správn? psát velká písmena ve jmén? ?et?zce obchod? “TEDi” (tag name=*) a o nekonzistencích zjišt?ných p?es Overpass-Turbo.

Komunita

 • Jorge Luis Batista p?ednášel (Špan?lsky) na konferenci TEDx Havana o tom, jak vidí budoucnost mapování Kuby (to znamená OpenStreetMap) i p?es omezenou dostupnost p?ístupu k internetu.
 • N?kte?í kubánští OSM mappe?i se snaží probudit kubánskou OSM komunitu. Více detail? najdete na mail listu talk-cu (automatický p?eklad).
 • V sou?asné dob? nejpopulárn?jší otázka v nápov?d? OSM je: Jak vytvo?it vlastní mapy pro Garmin s 23.000 zobrazeními.
 • …a další novinka: HDYC nyní zmi?uje také vaše aktivity v HOT OSM.
 • Na stránce openstreetmap.cz/sotm publikovali kolegové z ?eské republiky a Slovenska prezentace z konference SotM CZ+SK. (viz. odkazy v bodech programu).

Importy

 • Kevin Kenny informuje o importu amerických vodních rekrea?ních oblastí v okolí New Yorku. Zmi?uje n?které chybné zarovnání, které se snaží opravit.

Nadace OpenStreetMap

 • Frederik Ramm hledá dobrovolníka pro k?ížovou kontrolu financí nadace OSM. To by m?lo pomoci rychle odhalit p?ípady, kdy si nap?íklad pokladník koupí z pen?z nadace Porsche 😉
 • Peter Barth zrekapituloval osobní setkání rady nadace OSM.
 • Rada nadace OSM oznámila n?které zajímavé zm?ny ohledn? pr?hlednosti nadace.
 • Nadace OSM hledá (placeného) administrativního pomocníka a prodloužila termín p?ihlášek o týden do 10. ?ervna 2016.

Události

 • Do 10. ?ervna bylo možné hlasovat o p?ednáškách pro State of the Map a pomoci tak sestavit program konference.
 • Na konferenci GEOSummit ve švýcarském Bernu bude možnost zadarmo vytisknout velké mapy OpenStreetMap.
 • Za?alo plánování pro víkendové setkání (v angli?tin?) v okolí n?meckých Dráž?an se dv?ma dny p?ednášek, diskusí, mapování a hackování.

Humanitární OSM

Mapy

 • The Guardian vzal mapy z knihy Gretchena Petersona “City Maps: A Coloring Book for Adults” a vytvo?il p?kn? t?žký kvíz s názvem: “Poznáte m?sto podle slepé mapy ulic”?
 • Tato stránka poskytuje mapu s využitím navrhovaného tagu pro highway=via_ferrata (horská cesta s využitím fixních ocelových lan a dalších pom?cek). Mapa umož?uje také navigaci.

P?echod k OSM

Otev?ená data

 • N?mecký federální ministr pro dopravu Dobrindt je zmi?ován v heise.de (n?mecky) (automatický p?eklad) v oznámení o dostupnosti 100 milion? Euro z fond? “mFund(n?mecky) (automatický p?eklad). Tyto fondy budou dostupné pro kombinování vládních, ve?ejných a soukromých dat k poskytování nových aplikací. Zmi?ované p?íklady obsahují nové systémy navigace, p?esn?jší po?así a platformy pro sdílení.
 • Mapbox vstoupil na trh samo?iditelných aut p?edstavením SDK pro auta Mapbox Drive. Je založen na surových datech z OpenStreetMap. Je zmi?ován i na techcrunch.com.
 • locr, poskytovatel personalizovaných map, vytvo?il gigantickou mapu sv?ta na super široké inkoustové tiskárn? EFI. locr použil data OSM.

Licence

 • Debadityo Sinha popisuje, jaké velké potíže zp?sobí indický zákon Geospatial Information Bill enviromentální demokracii v Indii. Zákon p?ináší mnoho omezení pro získávání, používání a rozši?ování prostorových informací.

Software

 • Uživatel mmd prozkoumal vytvá?ení oblastí v Overpass-API a ukázal n?kolik zp?sob?, jak je vylepšit. Na základ? jeho zjišt?ní bylo použitím t?chto optimalizací vytvá?ení oblastí výrazn? urychleno.

Programování

 • Joachim vysv?tluje, jak EOX po?ítá k?ivku pro zna?ky geografických vlastností na map?. Kód je publikován na Githubu.
 • Zabot, student z letošního Google Summer of Code, ukazuje první výsledky své práce. Jeho další plány najdete na jeho OSM blogu.

Nová vydání

softwareverzedatum vydáníkomentá?
GeoServer2.9.005.30.2016
Mapillary for Android2.1605.31.2016rozší?ení a n?jaké opravy chyb
Mapillary for iOS4.3.205.31.2016upravené rozhraní a n?které opravy
libosmium2.7.106.01.2016
PyOsmium2.7.106.01.2016n?která rozší?ení
JOSM1032706.05.2016oprava pro verzi 10301 a poslední verzi Java 7
Overpass Turbo06-06-201606.06.2016nové vlastnosti a opravy chyb

poskytuje OSM Software Watchlist

V?d?li jste …

Ostatní “geo” záležitosti

 • [1] XKCD publikoval komiks pro datování sv?tových map. Vypadá to, že OpenStreetMap je aktuální, ale je zábava projít si všechny rozhodovací otázky ohledn? geopolitických událostí…
 • DLR (automatický p?eklad) vyvinul multifunk?ní systém pro krizové ?ízení PHAROS. Jedná se o otev?enou a flexibilní platformu, která obsahuje služby pro satelitní monitorování, senzorické technologie, simulace a r?zné komunika?ní techniky. Využívá krom? jiného i OSM. Tento systém demonstruje krizové ?ízení pro lesní požáry (video).
 • Ilegální mapování je “závažný” problém v odlehlých oblastech západní ?íny, alespo? podle p?ti nedávných oznámení o typických praktikách ilegálního mapování od americké organizace National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation (NASG).
 • Pro nízko položené zem?, jako nap?íklad Holandsko, je monitorování poklesu terénu kritické. Donedávna nebylo možné mírné zm?ny p?dy pod našima nohama monitorovat na národní úrovni, ale díky nové misi satelitu Sentinel-1 je to nyní možné.
 • Portál The Verge informuje, že policie vyšet?ující podez?elého z bankovní loupeže v americké Kalifornii si od Googlu vyžádala data z geoloka?ní služby telefonu Android. Reportér spekuluje o tom, kolik takových žádostí už Google vy?ídil. Služba je primárn? ur?ena pro pozi?n? cílenou reklamu.
 • Gretchen N. Peterson píše o kritice, kterou sklidila za svou knihu omalovánek m?stských map a také vysv?tluje, jak mapy vytvá?ela.

Plánované události

kdecokdyzem?
Víde?57. Wiener Stammtisch02.06.2016austria
Dráž?anyStammtisch02.06.2016germany
Mantova2016 Mapping party a Volta mantovana04.06.2016italy
Bukureš?OSM Bucharest Mapping Party 201604.06.2016romania
ColaboratorioMapa Comunitario de Activos de Santurce04.06.2016puerto rico
BrasíliaEncontro OSM Brasília05.06.2016brazil
Bukureš?OSM Bucharest Mapping Party 201605.06.2016romania
BruselMissing Maps Mapathon @Doctors without borders/Handicap international06.06.2016belgium
TokyoOSM Monthly Mappers “M-eat-ing” – Jun 201609.06.2016japan
Pa?ížMapathon Missing Maps Paris #509.06.2016france
Dráž?anyLange Nacht der Wissenschaften10.06.2016germany
Besenello TrentinoPortobeseno : n?kolik p?ednášek o OpenStreetMap10.06. – 12.06.2016italy
CurychStammtisch/Micromapping-Party Zürich11.06.2016switzerland
PasovMappertreffen Passau13.06.2016germany
LandshutLandshut Stammtisch14.06.2016germany
EdinburgEdinburgh14.06.2016united kingdom
LyonRencontre mensuelle mappeurs14.06.2016france

Pozd?jší d?ležité akce

kdecokdyzem?
Besenello TrentinoPortobeseno : n?kolik p?ednášek o OpenStreetMap10.06. – 12.06.2016italy
BerlínDB Open Data Hackday17.06. – 18.06.2016germany
Esino LarioMapping party a Esino Lario in preparazione di Wikimania 201618.06. – 19.06.2016italy
SalzburgOSM-Sonntag03.07.2016austria
SalzburgFOSSGIS 201604.07. – 06.07.2016austria
SalzburgAGIT 201606.07. – 08.07.2016austria
SeattleState of The Map US 201623.07. – 25.07.2016united states
BonnFOSS4G 2016 Code Sprint20.08. – 22.08.2016germany
BonnWorkshops at FOSS4G 201622.08. – 23.08.2016germany
BonnFOSS4G 201624.08. – 26.08.2016germany
BonnFOSS4G 2016 Code Sprint Part II27.08. – 28.08.2016germany
BruselState of the Map 201623.09. – 26.09.2016belgium
Metro ManilaState of the Map Asia01.10. – 02.10.2016philippines
BerlínHack Weekend15.10. – 16.10.2016germany
KarlsruheHack Weekend29.10. – 30.10.2016germany

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. V kalendá?i prosím nezapome?te zmínit m?sto a zemi. A pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto ?íslo p?eložil tom.k redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Laura Barroso, Nakaner, Peda, Rogehm, Softgrow, derFred, jinalfoflia, malenki, mgehling, seumas, stephan75, wambacher, widedangel.