týdeník 308

07.06. – 13.06.2016

Logo
Daty ?ízené stylování pro živé sledování zem?t?esení [1] | Mapa zem?t?esení v reálném ?ase

Téma: 3D mapy jako vrstva OpenStreetMap.cz?

?eský OSM mapový portál OpenStreetMap.cz se m?že stát prvním velkým komunitním projektem na sv?t?, který bude ve svém prost?edí integrovat i pokro?ilé 3D zobrazení. První zmínku na ve?ejnosti o této možnosti pronesl autor 3D rendereru OSMBuildings.org Jan Marsch na konferenci SotM CZ+SK v kv?tnu tohoto roku Brn?.

“N?co málo jsem o plánech na implementaci našeho ?ešení zaslechl a budu velmi rád, když by se to povedlo. Slibuji, že jsme p?ipraveni s realizací pomoci“ poznamenal b?hem své p?ednášky Jan Marsch. V?ta však zanikla v množství ostatních informací, které o vývoji OSMBuildings.org prezentoval.

Autor projektu sou?asné podoby OpenStreetMap.cz Pavel Zbytovský podobné plány nezastírá. “Tato v?c je v plánu už od za?átku roku, kdy jsme p?išli s novým designem portálu. Za?azení 3D vrstvy ale není v porovnání s ostatními vrstvami úpln? triviální v?c, takže je to b?h na delší tra?. Vedle nekone?né ?ady díl?ích úprav a zdokonalení je toto asi nejv?tší ucelená zm?na, kterou plánujeme. Vyžádá si ale tolik ?asových investic, že v horizontu dvou m?síc? lze po?ítat maximáln? s betaverzí“ popsal Pavel.

Projekt OSMBuildings.org, který vyvíjí tým kolem Jana Marsche v Berlín?, má za sebou jen n?kolik let vývoje, ale už dnes je nejen tím nejlepším, co lze v OpenSource prost?edí vid?t a získat. V základních parametrech snese do ur?ité míry i srovnání s populárním 3D vykreslovacím prost?edím F4map.com postaveným na komer?ním ?ešení.

“Za?ali jsme v dob?, kdy jiní byli už dávno p?ed námi. Našt?stí máme dobrý tým, by? jen komunitní“ popsal Jan Marsch n?co z historie vývoje OSMBuildings.org. “P?ed dv?ma lety jsme p?edstavili první verzi zobrazení, byly to samé ploché objekty, více než 3D to p?ipomínalo 2D. Druhá verze byla už o poznání zajímav?jší, už to bylo 3D, ale samotné zpracování dat byl až p?íliš složitý. P?echod na WebGL technologii byl nevyhnutný, v podstat? bezpodmíne?ný. Máme ho za sebou a s tím celou ?adu další práce na
optimalizaci kódu.”

Celou p?ednášku Jana Marsche, ve které popisuje co se stane, když uživatelé poprvé uvidí 3D zobrazení a za?nou metodou pokus-omyl “opravovat” trojrozm?rné objekty, nebo také o tom, že s dobrou vizualizací to nekon?í, ale spíše za?íná – a co má tedy nyní vývojový tým v plánu… to vše naleznete již nyní na Youtube kanálu ?eské komunity OSM. Video s p?ednáškou v angli?tin? je dopln?no ?eskými titulky (p?eklad Jan “Piškvor” Martinec).

OSM CZ

OSM SK

 • Jak najít ten správný (z dvou centové mince) Krivá? p?i vyhledávání na freemap.sk.
 • Jak zpracovat více “stejných” GPX záznam? trasy z jednoho výletu. Pr?m?rovat nebo nahrávat všechny?

Mapování

 • Vypadá to, že nová mapovací funkce v aplikaci Maps.me vytvá?í falešná data v OSM (automatický p?eklad z N?mecka). N?kte?í mappe?i sbírají diskutabilní editace na wiki stránce.
 • Uživatel JIDB vylepšil, dle komentá?? uživatel?, sv?j dubnový návrh na rozší?ení tagování za?ízení Kneipp. Kneipp (n?mecky) jsou populární v n?mecky mluvících zemích. Pozn. p?ekladatele: U nás lze najít nap?íklad v obci B?lá na Opavsku.
 • Ambiciózní diskuze ohledn? odbo?ovacích pruh? se koná na tagging mail listu.
 • Kevin Kohler za?al diskusi o autobusové lince 95A (automatický p?eklad). Linka má dv? varianty, jedna z nich jede jen jednou denn? v obou sm?rech. Diskuze se zam??ovala na to, co se stane, když n?kdo použije OSM a myslí si, že jsou na frekventované ?ásti linky a p?itom nejsou a jak tohle všechno otagovat.
 • Uživatel Amacri zaslal žádost o nový tag natural=upland pro cesty (way) nebo povolení použití tagu place=* i pro cestu. Aktuáln? je tag place=isolated_dwelling definován jen pro uzel a polygon (oblast), ale ne pro cestu (way).
 • Výzva ke stromové mapping party v indickém Basaveshwaranagaru na “Sv?tový den životního prost?edí”.
 • Tweet oznamující, že OSM France je p?ítomna na akci Fujitsu World Tour.
 • Zajímavý projekt na vizualizaci OSM dat ve 3D a rozd?lení podle rok?. Vývojá? projektu použil OSM Postgis skripty k nahrání do PostGISu. Výsledkem je 3D mapa s možností navigace.

Komunita

 • ?lánek nazvaný “Klasifika?ní systém pro konceptuální p?ekrývající se t?ídy v OpenStreetMap” byl publikován ve sborníku International Journal of Geo-Information. ?lánek se zabývá p?ísp?vky k validaci OSM dat. Byla vyvinuta webová aplikace nazvaná Grass&Green, která poskytuje doporu?ení pro crowdsourcingovou validaci. Tento výzkum povzbuzuje k vývoji vlastních aplikací cílených na konkrétní geografické vlastnosti.

Importy

 • Wojciech Myrda dokumentuje sv?j import GDOS dat v Polsku.

Nadace OpenStreetMap

Události

 • State of the Map US 2016 se bude konat na Seattle University ve dnech 23.-25. ?ervna a bude zam??ena na d?ležitost volných mapových dat v humanitárních snahách organizací od Microsoftu p?es Americký ?ervený k?íž až po požární sbor ve m?st? Tacoma. Více informací o konferenci najdete zde.
 • P?ednášky o OSM znovu ožijí na konferenci RIOSCRAM 2016 v brazilském Rio de Janeiru.

Humanitární OSM

 • HOT z Vermontské univerzity informuje o svých aktivitách v posledních m?sících, kdy reagovali na zem?t?esení v Ekvádoru a na Srí Lance.
 • Nirab Pudasaini informuje na opensource.com o roli OSM a jiných otev?ených dat a humanitárních projektu po ni?ivém zem?t?esení v Nepálu v roce 2015. Ve shrnutí vysv?tluje: Otev?ené projekty zachra?ují životy.
 • Dale Kunce poskytl na blogu Missing Maps kompilaci detekovaných silni?ních kilometr? v závislosti na roku po?ízení. Jako p?íklad využívá USA, Filipíny a Guineu. Myslí si, že je to zp?sob jak detekovat, které oblasti jsou stále ješt? relativn? nezmapované.
 • Na HOT mail listu jsou k dispozici sebrané ?lánky o efektivit? krizového mapování.

Mapy

 • [1] Peter Liu z Mapboxu použil data z USGS (US Geologická služba) a vytvo?il real-timovou mapu pro všechna zem?t?esení, která byla zaznamenána v USGS. Prosíme bu?te trp?liví, zpracování více než 9000 ot?es? pro tento m?síc zabere n?jaký ?as. 😉 P?eje?te nad každou zna?kou a zjistíte více o ot?esu, klikn?te pro p?iblížení a zobrazení satelitní fotky okolní oblasti.
 • Centrum Berlína je nyní ke shlédnutí ve h?e Minecraft. Mapa je založená na otev?ených geo datech z Berlínského datového portálu a OpenStreetMap. Byla vyvinuta skupinou con terra s využitím technologie FME ™. Mapu je možné stáhnou a využívat voln?.
 • Klavírní mapa je docela nová a ješt? není ani zanesena v seznamu map.

Otev?ená data

 • ?lánek publikovaný na webu AGILE (Konceptuální model pro zjišt?ní kvality geografických informací sbíraných dobrovolníky pro ú?ely ?ízení povod?ových stav?), který kombinuje data r?zných platforem, nap?. OpenStreetMap a sociální média a autoritativní data. Tento model je sou?ást probíhajícího výzkumu pro sestavení návrhu na sb?r t?chto dat ob?any b?hem záplav.
 • Karin Lindström informuje (Schweden) na webu ComputerSweden o vydání oficiální mapy Švédska (automatický p?eklad). Uživatel Skinfaxi otev?el na n?meckém fóru diskuzi, na které se zjistilo, že tyto data ješt? nejsou OSM kompatibilní (automatický p?eklad).

Licence

 • Mapbox dal dohromady místo pro podporu s problémy deklarace práv a majitele pro mapy hostované u Mapboxu.
 • Sven Geggus se na mail listu talk-de ptá (Deutsch) (automatický p?eklad), zda existují zažité zvyklosti, jak používat v mapách registrované symboly a obchodní zna?ky.

Software

 • Uživatel yogesh10446 upozor?uje na androidí aplikaci mymap. Nabízí offline mapy pro Nepál a umož?uje sdílet svou polohu s p?áteli a také editovat OSM data.

Programování

 • James Halliday vysv?tluje s více technickými detaily, jak funguje projekt osm-p2p. Jde o decentralizovanou peer-to-peer databázi pro ukládání a editaci OpenStreetMap dat.
 • Jako sou?ást svého Google Summer of Code projektu pracoval Zabot na generování Perlinova šumu pro zabrán?ní viditelného opakování textur.
 • Meteopool.org, služba vytvá?ející mapy pro sledování bou?ek a p?edpov?di po?así, napsali (German) (automatický p?eklad) o svém p?echodu na OpenLayers v3 a následujícím vydání nové verze služby. Hledají také studenta vývojá?e nebo lovce bou?ek pro pomoc s vytvo?ením t?í aplikací pro chytré telefony.
 • Dump planety, který je normáln? publikovaný ve ?tvrtek, byl o n?kolik dní opožd?n, protože velmi dlouhý komentá? u sady zm?n zp?sobil pád exportního skriptu.
 • Stefan Hahmann informuje o své starší publikaci o generování hodnot svažitosti terénu pro uli?ní sí? s využitím dat GPS stop z OpenStreetMap. Tyto hodnoty pak mohou být využity pro energeticky efektivní routování nebo použity pro rekonstrukci p?esn?jších dat o nadmo?ské výšce pomocí metody prezentované v lo?ském roce v N?mecku.

Nová vydání

softwareverzedatum vydáníkomentá?
Overpass-Turbo06.06.20166.6.2016
Maps.me iOS6.1.97.6.2016opravy chyb, nové datové soubory map
iD1.9.68.6.2016
libosmium2.7.38.6.2016rychlejší výstup OSM soubor? ve formátu XML, OPL nebo v ladícím formátu
Maps.me Androidvar8.6.2016opravy chyb, nové datové soubory map
Osmium Tool1.3.18.6.2016nové parametry p?íkazové ?ádky a p?epína?e
Route Converter2.188.6.2016viz. informace k vydání
Mapillary Android2.2213.6.2016opravy chyb a rozší?ené vlastnosti
OSRM Backend5.2.113.6.2016opravy chyb pro verzi 5.2.0

Poskytuje OSM Software Watchlist

V?d?li jste …

 • … o tutoriálu pro Blender “Vytvá?íme realistická m?sta s použitím OSM a Blenderu”? Na webu Lesterbanks.com najdete 90 minutové video se zajímavými výsledky.
 • … o stránce zobrazující p?ehled GIS formát??

OSM v médiích

 • Chefuturo.it: (Italian) V italském m?st? Lecce se 80 dobrovolník? spojilo s hendikepovanými lidmi, aby zmapovali více než 1100 p?ekážek ve m?st?. (automatický p?eklad)

Ostatní “geo” záležitosti

 • Justin O’Beirne, d?ív?jší vedoucí skupiny pro Mapy u Apple, provedl detailní analýzu rozdílu mezi mapami Apple a Google. Analýza je rozd?lena do ?ty? ?ástí, první je o obsahu a jeho popisu, další ?ásti budou publikovány v dalších týdnech.
 • Indická vláda odmítla vydat oprávn?ní pro Google Street View z d?vod? bezpe?nosti.
 • Google vyvinul v rámci své Curyšské skupiny projekt OpenLocationCode. S pomocí tohoto systému by m?lo být jednodušší odkazovat na danou lokalitu než s aktuáln? používanou délkou a ší?kou. Kód najdete na GitHubu. Adresa m?že být ur?ena na map? (https://plus.codes/6PVH0000) nap?íklad následovn?:
  • Olympijský stadion v Berlín?: 52.51462/13.23952 nebo 9F4MG67Q+VQ
  • Tatro Carlos Marx v kubánské Havan?: 23.12933/-82.41934 nebo 76MV4HHJ+M7
  • Macchu Picchu v Peru: -13.16399/-72.54453 nebo 57R9RFP4+C4
 • ?lánek na serveru Wired o nástroji Transitland, který sbírá a standardizuje real-time ve?ejná data ohledn? ve?ejné dopravy. Tato služba, nabízená na mapové platform? Mapzenu, poskytuje vývojá??m data pro ve?ejnou dopravu ve více než 200 regionech.
 • Aktuální geoinformace jsou ekonomicky mnohem cenn?jší. To je výsledek výzkumu swisstopo a Švýcarské organizace pro geografické informace (SOGI).

Plánované události

kdecokdyzem?
Esino LarioMapping party in preparazione di Wikimania 201618.06. – 19.06.2016italy
NottinghamNottingham21.06.2016united kingdom
RapperswilSwiss PG Day 201624.06.2016switzerland
Kyoto??????????????????? ???25.06.2016japan
Slia?Mapping párty Slia?25.06.2016slovakia
ColoradoSaturday Mapternoon, Evergreen25.06.2016united states
GrazStammtisch27.06.2016austria
MontpellierRencontre mensuelle29.06.2016france
AntverpyMissing Maps @ IPIS29.06.2016belgium
ShizuokaOpenStreetMap??????? in ??? (Nihondaira)02.07.2016japan

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. V kalendá?i prosím nezapome?te zmínit m?sto a zemi. A pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto ?íslo p?eložil tom.k redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili:by Hakuch, Laura Barroso, Nakaner, Peda, Rogehm, Softgrow, derFred, jinalfoflia, mgehling, seumas, stephan75, wambacher, widedangel.

One Reply to “týdeník 308”

 1. “Guided Classification System for Conceptual Overlapping Classes in OpenStreetMap”

  Thank you for making me laugh until I cried! Maybe mappers with street knowledge should write a paper too about how “them in the ivory towers” should come down and get their hands dirty. Advice to have specific applications, whoahahaha! Limitation vs Total freedom. I know where I would put my money on…