týdeník 309

14.06. – 20.06.2016

Logo

Nezmapovaná místa v OpenStreetMap 1 | © p?isp?vatelé OpenStreetMap CC-BY-SA 2.0

Téma: Setkání Elbe-Labe

První ?esko-n?mecké setkání uživatel? a tv?rc? OpenStreetMap s názvem Elbe-Labe za?ala v t?chto dnech p?ipravovat skupina aktivních Dráž?anských mapper?. Organizáto?i mají v plánu propojit ?eské a n?mecké p?isp?vatele OSM a zahájit tak p?eshrani?ní vým?nu zkušeností.

Všichni stojíme p?ed podobnými výzvami a cíli, bez ohledu na to, ve které zemi žijeme,” popisuje jeden z organizátor? Stephan, mapující jako uživatel SB79. “Vzájemn? se m?žeme mnohému nau?it. Setkání by m?lo umožnit p?ednášky, mapování, diskuse, skupinové práce stejn? tak jako i hackování,” up?esnil Stephan.

Setkání Elbe-Labe má již stanoveno konkrétní datum – víkend 8. a 9. ?íjna 2016, p?ijet bude možné již v pátek. Akce se bude konat blízko centra Dráž?an. Jazykem setkání bude angli?tina. P?edpokládaný po?et osob 20-30.

“Jsme ve fázi shán?ní financí na pronájem, p?ípadn? i na další náklady. Nyní pracujeme na napln?ní wikistránky všemi pot?ebnými informacemi. Byli bychom rádi, když byste ší?ili informaci o plánované akci ve Vaší komunit?, p?ípadn? si již nyní rezervovali volný víkend,” vzkazuje Stephan “SB79”. Protože neumí ?esky, jist? uvítá i p?ípadnou nabídku na vytvo?ení ?eské jazykové verze zmín?né wiki stránky.

Stephan je také spoluautorem n?meckého vydání WeeklyOSM, takže je tém?? jisté, že se o akci v našem mapperském týdeníku ješt? do?tete.

OSM CZ

OSM SK

O nás

  Anglické vydání tohoto ?ísla nebylo dokon?eno v?as, protože nemáme dost lidských sil v anglickém editorském týmu. Pokud by n?kdo cht?l pomoci s korekturami, prosíme ozv?te se. A ?eský tým také ocení pomoc!

Mapování

 • Simon Poole vytvo?il podkladovou vrstvu pro JOSM postavenou na otev?ených datech ze švýcarského kantonu Bern pro pomoc s mapováním adresních míst.
 • Martin Koppenhoefer otev?el rozsáhlou diskuzi o problémech s editací OSM v aktuální verzi MAPS.ME a jejich následnému dopadu na nová data v OSM.
 • Fredy Rivera navštívil “Cerro Machín”, velmi nebezpe?ný (vzhledem k velikostí a poloze) stratovulkán v Kolumbii. S obyvateli okolních oblastí získali cenná data pro OSM, která mohou být užite?ná v p?ípad? erupce. (automatický p?eklad)
 • Martin Koppenhoefer se ptá zda a jak detailní 3D informace by m?ly být vkládány do OpenStreetMap databáze. Má totiž docela problémy s popisem složitých 3D budov pomocí standardních tag?.
 • Pascal Neis p?egeneroval své vyhodnocení “nezmapovaných míst” v OpenStreetMap na základ? aktuálního stavu planety.
 • Na talk mail listu se diskutovalo o návrhu tagovacího procesu v relacích pro vodu, problémech s klasifikacemi a využíváním tag?.
 • Amauri popisoval, jak na nejbližších p?iblíženích Mapniku nejsou spln?ny pot?eby turist? a cyklist?. Za?al také diskuzi ohledn? ?ešení postavených na tagování.
 • Daniel Ko? diskutoval na tagging mail listu schémata pro automatické prádelny a schránky na doru?ování balík?.
 • I p?es stáhnutí návrhu pro highway=social_path na tagging mail listu diskuze stále pokra?uje. Simon Poole jej pokládá za nejbou?liv?jší vlákno, které kdy na listu vid?l.
 • Chcete pomoci mapovat pro olympijské hry v Riu? Existuje nový úkol na webu OSM Kolumbie.

Komunita

Nadace OpenStreetMap

 • Brogo srovnává (German) (automatický p?eklad) p?íjmy, dary a rozpo?ty projekt? založených na OSM aby ukázal, jak málo financování získává jádro Nadace OpenStreetMap.

Události

 • Uživatel Ikiya z japonské Shirakawa (oblast Fukushima) informoval o tamní mapping party (Japanese) (automatický p?eklad) a dosažených výsledcích.

Humanitární OSM

 • Hledají se p?ednášející pro 30 minutové sekce nebo 5 minutové standupy pro HOT Summit na 22. zá?í v Bruselu. Téma setkání je “OpenStreetMap, globální komunita HOT a dosažení cíl? udržitelného rozvoje.” Termín p?ihlášek je 30. ?ervna.
 • Nový projekt pro p?edcházení katastrofám hledá financování pro vytvo?ení mobilní jednotky pro lokální generování geografických informací. Fredy Rivera by rád získal 21 500 000 Kolumbijských pesos (asi 7 500 USD) s pilotním projektem pro sopku Cerro Machin. Více detail?.

Mapy

 • ?lenové Latinsko-Americké skupiny Telegram zobrazují svou pozici na map?.
 • Gerald Ainomugisha informuje na webu Australian anthill o Jacku Gonzalesovi, zakladateli startupu MapJam. Mapjam jde cenou proti mapám od Google a je ur?en pro aplika?ní vývojá?e s pot?ebou vektorových map. Využívá OSM jako zdroj dat.
 • Projekt Speichenkarte (Deutsch) (automatický p?eklad), který poskytuje OSM mapy pro Garmin evropským cyklist?m, získal spoustu vylepšení: obrysy, vylepšené routování, dlažební kostky, sac_scale. To vše ve vydání z 8. ?ervna.
 • Mapquest Open bude 11. ?ervence vypnut. Bude muset být nahrazen i na osm.org kde byl doposud využíván jako jedna z vrstev. Richard Fairhurst zmi?uje n?které alternativy na Twitteru.
 • Uživatel Escada píše o svým zp?sobech využití online tématických map na služb? MapContrib. Souhrn nových vlastností nové verze MapContrib 0.8.0 byl zaslán vývojá?em Frederic.

P?echod k OSM

 • Nová verze (1.3) programu Záznam a prohlížení GPX pro Windows 10 nyní zahrnuje OSM ve t?ech verzích, dopravní informace a nové jazyky.
 • Holandská provincie Severní Brabant používá OpenStreetMap jako podkladovou mapu pro svou webovou stránku “Natuurpoorten” (Dutch) (automatický p?eklad). Stránka poskytuje informace o cyklistických a turistických aktivitách v provincii.

Otev?ená data

 • Stefan Kaufmann vytvo?il strojov? ?itelnou mapu n?meckých spole?ností ve?ejné dopravy dostupnou na Githubu a p?ijímá (German) žádosti o p?etažení s GTFS daty apod.
 • OpenEventDatabase publikovala otev?ené API pro sb?r informací o událostech a jejich geografických a do?asných datech (kdy, kde, co).

Licence

 • Belgický parlament legalizoval svobodu panoramatu. (Dutch) (automatický p?eklad) Zákon vstoupí v platnost deset dn? po publikaci v oficiálním sborníku. Existuje také diskuze v angli?tin? na mail listu talk-be.

Software

 • Marble 1.14.1 je nyní také dostupný pro Windows s tém?? stejným množstvím vlastností jako ve verzi pro Linux.
 • Martin Over publikoval beta verzi svého projektu OpenDEM Tracker pro Android ke sb?ru dat pro Otev?ený digitální model terénu. Vyzkoušejte!
 • William Temperley informuje o postupu p?i importu OSM planet souboru do Hadoopu a hledá vstupy pro ostatní používající nástroje pro “big data” pro OSM.

Programování

 • Algolia Places je nová JavaScriptová knihovna umož?ující automatické dopl?ování adres v HTML tagu <input> s použitím OpenStreetMap.
 • Na Redditu prob?hla diskuze o bookmarkletech do prohlíže?e pro skok z Google Map na stejné místo v OpenStreetMap.
 • Michael Zangl, který se aktuáln? snaží pro?istit jádro editoru JOSM, shrnul své kroky u?in?né v první ?ásti projektu Google Summer of Code.
 • Anandthakker experimentoval s konvolu?ními neuronovými sít?mi pro extrakci detail? ze satelitních snímk? s pomocí OSM jako trénovacích dat a ukazuje své výsledky. (via @anandthakker)

Nová vydání

software verze datum vydání komentá?
Mapillary Android 2.24 15.06.2016 n?která rozší?ení a také opravy chyb
Cruiser for Android 1.4.7 16.06.2016 n?kolik aktualizací
Cruiser for Desktop 1.2.6 16.06.2016
OSRM Backend 5.2.3 17.06.2016 opravy chyb
Komoot iOS 8.1 18.06.2016
Komoot Android var 19.06.2016

Poskytuje OSM Software Watchlist

V?d?li jste …

 • … o plovoucích promenádách od um?lce jménem Christo v OSM na italském ostrov? Monte Isola? Pokud jste cht?li tuto instalaci navštívit, bylo nutno si pospíšit, protože po 3. ?ervenci bude vše rozebráno a zmizí to i z OSM. Pokud zrovna nem?žete p?ijet, zde je video a webová kamera.
 • … že n?mecký um?lec a mapper, Max Newport má novou instalaci zkoumající vládní cenzuru v Jihokorejských mapách, speciáln? na golfových h?ištích?

Ostatní geo záležitosti

 • La Nacion z Argentiny informuje (Spanish) (automatický p?eklad) o tom, že aktuáln? nov? otev?ené rozší?ení Panamského pr?plavu (OSM1) a (OSM2) p?ichází v nejhorší možný ?as co se týká námo?ního obchodu.
 • Krithika Vavagur informuje v deníku Huffington Post o mapování slum? v Mathare poblíž ke?ské Nairobi. Google Maps má jen prázdné oblasti, zato OSM obsahuje detaily, které umož?ují doru?ovat místním obyvatel?m r?zné služby. Ke?ská sociální organizace SpatialCollective mapuje tyhle slumy s pomocí místních mladých lidí.
 • Co se stane na míst?, kde se m?ní levostranné ?ízení na pravostranné a naopak? Tohle 😉 (a ano je to zmapováno v OSM)
 • Heise online (German) (automatický p?eklad) informuje o mí?e úsp?chu, který pozorují obchodníci u reklam “využívajících pozici” od Facebooku. Uživatelé s chytrými telefony mají zobrazenu reklamu obchod? v reálné blízkosti. Prý až 12% uživatel? navštíví tyto obchody do týdne od zhlédnutí reklamy.
 • AccessNow se snaží o crowd-source mapování vozí?ká?i dosažitelných bar?, restaurací a obchod? ale jejich funkcionalita se zdá být ne tak dobrá jako u projektu Wheelmap.org. Pro zobrazování POI používají Google Maps.

Plánované události

kde co kdy zem?
Nottingham Nottingham 21.06.2016 united kingdom
Barcelona Ajuda a millorar la cartografia de l’Equador – 2a edició 22.06.2016 spain
Rapperswil Swiss PG Day 2016 24.06.2016 switzerland
Slia? Mapping párty Slia? 25.06.2016 slovakia
Colorado Saturday Mapternoon, Evergreen 25.06.2016 united states
California Import Party, Los Angeles 25.06.2016 united states
Rio de Janeiro Rio Olympics Mapping 25.06. – 26.06.2016 brazil
Kyoto ??????????????????? ??? 25.06.2016 japan
Montpellier Rencontre mensuelle 29.06.2016 france
Antwerpy Missing Maps @ IPIS 29.06.2016 belgium
Valencia Taller HOT UPV 2016 29.06.2016 spain
Bengaluru OSM Hack Weekend in Mapbox 02.07. – 03.07.2016 india
Shizuoka OpenStreetMap??????? in ??? (Nihondaira) 02.07.2016 japan
Salzburg OSM-Sonntag 03.07.2016 austria
Salzburg FOSSGIS 2016 04.07. – 06.07.2016 austria
Salzburg AGIT 2016 06.07. – 08.07.2016 austria

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. V kalendá?i prosím nezapome?te zmínit m?sto a zemi. A pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto ?íslo p?eložil tom.k redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili:by Hakuch, Laura Barroso, Nakaner, Peda, Rogehm, Softgrow, derFred, escada, jinalfoflia, malenki, mgehling, wambacher.

5 Replies to “týdeník 309”

 1. Sorry also why does it always come in Spanish first? Do you translate submissions from English to Spanish and then back to English?

  1. from English to Spanish and back to English – sounds like a splendid idea!

 2. The weeklyOSM team tries to maintain the quality of the published, that means an edition will be published after three different proof-readings

  If the Spanish version is reviewed earlier, it will be published earlier.

  If you are a native English speaker and interested to help in proof-reading, please join the team. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WeeklyOSM#About

  We would like to thank our readers for being patient and also apologise for the delay in publishing the English version.

 3. I’m not a native English speaker, but my level of English is definitely good enough to spot lots of common errors.