týdeník 320

30.08. – 05.09.2016

Logo

Auto rakouské taxi služby Bruckbacher s OpenStreetMap – text na aut?: „jezdím bezpe?n?“ 1 | Fotka: Günther Zinsberger pod CC0

Téma: není

OSM CZ

OSM SK

 • Kterak zatla?it na mapu? Nejlépe ji p?edem vytisknout. (pozn. p?ekladatele: explicitn? ozna?ený pokus o vtípek)

O nás

 • Po publikaci ?ísla 319 jsme byli dotázáni (Deutsch), pro? je MAPS.ME ozna?eno jako nesvobodný software. MAPS.ME je nesvobodný software, protože obsahuje font Code2000, který je shareware. Svobodný software je v naší tabulce ozna?ován podle definice v Debian Free Software Guidelines.

Mapování

 • Johan Gyllenspetz z Mapillary tweetuje o jejich nové filtra?ní funkci pro dopravní zna?ky.
 • Jochen Topf bloguje o služb?, kterou vytvo?il Martin Raifer, pro zobrazení historie tag? v p?kném grafu. N?jaké další informace ze zákulisí najdete v Martinov? deníku. Matthijs Melissen již službu použil a vytvo?il n?jaké zajímavé statistiky.
 • Na tagging mail listu inicioval Martin Koppenhaofer diskuzi ohledn? tagování BND (n?mecká tajná služba) v Bad Aiblingu. Poukázal na to, že zna?ení landuse = military neodpovídá a navrhoval alternativy.
 • Švýcarská OSM komunita diskutuje na talk-ch mail listu, zda mají mapovat oblasti výskytu poštovních sm?rovacích ?ísel (jako hrani?ní relace), podobn? jako to mají v N?mecku.
 • Uživatel Nammala z Mapboxu informuje o postupu s kontrolou naviga?ních dat v N?mecku – OSM fórum a deník.

Komunita

 • Tento rok, poprvé v historii OpenStreetMap, jsou v p?íprav? Ceny OpenStreetMap. Budou prezentovány v zá?í na bruselském State of the Map 2016. Nezapome?te hlasovat pro své favority! Všichni uživatelé registrovaní na openstreetmap.org se mohou zú?astnit.
 • Na OSM-talk mail listu navrhuje Matthijs Melissa nahradit wiki stránku Map Features automaticky generovanou verzí s pomocí Taginfo.
 • Martin Raifer vizualizoval informace z anonymizovaných a zjednodušených log? dlaždicových server? provozovaných Nadací OSM.

Importy

 • Greg sdílí na talk-GB sv?j nápad importovat do OSM trigonometrické body.

Nadace OpenStreetMap

 • Brian Prangle informuje v talk-GB mail listu, že stanovy organizace OpenStreetMap UK Community Interest Company byly zrevidovány právníky.

Události

 • Geofabrik zve všechny na hack víkend 29. – 30. ?íjna v Karlsruhe.
 • Letos budeme mít dv? kontinentální konference State of the Map: Asie a Latinská Amerika.
  • State of the Map Asia se koná ve filipínské Manila v termínu 1. – 2. ?íjen 2016. Program konference bude zve?ejn?n již brzy.
  • Brazilské São Paulo bude hostit State of the Map Latam v termínu 25. – 27. listopad 2016. žádost o p?ednášky, workshopy a pracovní skupiny je stále otev?ená – až do 25. zá?í! Na akci jsou možné aktivity v angli?tin?, špan?lštin? a portugalštin?.
 • SB 79 oznamuje po?ádání Setkání Elbe-Labe, které se uskute?ní v termínu 07. – 09. ?íjna v n?meckých Dráž?anech. Registrovaní do 14. zá?í dostanou tri?ko

Humanitární OSM

 • Odešlete svou žádost o stipendium pro SotM Asie.
 • Microsoft a Mapzen vytvo?ili aplikaci pro pozm?n?nou realitu (augmented reality), která slouží jako naviga?ní systém pro slabozraké. Byla prezentována také na SotM-US.
 • Hurikán Newton postihl oblast jižní Kalifornie. Je p?ipraven úkol pro Tasking Manager k podpo?e komunity v mapování zm?n. ?ervená oblast je nejd?ležit?jší. Celá oblast je málo zmapovaná, takže se jedná o velkou výzvu! Prosíme pomozte mapovat!
 • Mapswipe byla pravd?podobn? úsp?šn? použita v Myanmaru (d?ív známý jako Barma).

Mapy

 • [1] Rakouská taxi služba Bruckbacher se chlubí svou znalostí region? kde p?sobí a tak si nechala nakreslit (automatický p?eklad) velkou OSM mapu na jedno ze svých aut.
 • Andy Allan provozuje své mapové služby (OpenCycleMap, Transport map) pod zna?kou Thunderforest. Tyto služby jsou upraveny na využívání API klí?? (místo d?íve využívané hlavi?ky HTTP Referrer).
 • Guardian publikoval zajímavý kvíz – “Umíte poznat sv?tová m?sta podle jejich b?žeckých heatmap?”. Vyzkoušejte.

P?echod k OSM

 • Švédská agentura civilní ochrany používá OpenStreetMap ve svém crowdsourcingovém projektu s cílem zjistit reálný dosah jejich systému v?asné výstrahy, ?íká Jan Ainali. (Schweden) (automatický p?eklad)

Software

Programování

 • Yves se ptá na dev mail listu: “Krom? minutových diff?, má smysl sdílet i seznam zastaralých dlaždic?”. Andy Allan ospravedlnil, pro? se n?co takového ned?lá.
 • Vzhledem k vysoké zát?ži na dlaždicových serverech provozovaných Nadací OSM jsou požadavky bez hlavi?ky HTTP-Referrer považovány za málo prioritní (což znamená p?íliš pomalé pro interaktivní mapy). Stejný p?ípad nastane i když vložíte dlaždice p?es HTTP na vaši HTTPS stránku.
 • Petr Pridall z firmy Klokan Technologies p?edstavil projekt Tileserver GL. Jedná se o dlaždicový server na platform? Node.js využívající Mapbox GL Native (C a OpenGL).
 • Irská instance Overpass API je zpátky online.

Nová vydání

software verze datum vydání komentá?
BRouter 1.4.4 29.08.2016 Zlepšení výkonu, p?idán mtb:scale:uphill
Locus Map Free* 3.18.9 29.08.2016 Opravy chyb
OpenLayers 3.18.2 29.08.2016 Opravena chyba p?i zavírání polygon?
Naviki Android* 3.47 30.08.2016 Revidováno rozložení, zoom a p?eklady. Zvýšena stabilita
Naviki iOS* 3.47 30.08.2016 Revidováno rozložení, zoom a p?eklady. Zvýšena stabilita
OSRM Backend 5.3.3 01.09.2016 Opraveny 4 chyby (pády kv?li p?ístup?m do pam?ti)
Mapillary iOS* 4.4.11 02.09.2016 P?idána podpora pro kameru LG 360 a podpora pro ruštinu
Vespucci 0.9.7r1155 02.09.2016
JOSM 10966 05.09.2016 Nová funkce v expertním režimu “stáhnout v aktuálním pohledu” v menu Soubor a další vylepšení

Poskytuje OSM Software Watchlist.

(*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

Ostatní geo záležitosti

 • IEEE Spectrum informuje o novém p?ístupu z Texaské univerzity jak dosáhnout centimetrové p?esnosti GPS s pomocí pozemních stanic.
 • Arthur Brenaut publikoval na GitHubu p?knou hru ?ešící lokalizaci m?st. Hra má potenciál pro další rozvoj.
 • Firma Here, která pat?í spole?n? Audi, BMW a Daimleru, je “otev?ená novým investor?m”, píše se na n?meckém IT blogu Heise-Online. (Deutsch) (automatický p?eklad) Golem, jiný blog o novinkách v IT, p?edpokládá dva investory – Microsoft a Amazon. (Deutsch) (automatický p?eklad)
 • Network World ukazuje mapu od našeho konkurenta vizualizující, které zem? na sv?t? mají zákony pro svobodný software.
 • PlaneMad vysv?tluje, pro? je dnes ?ára na zemi v Královské observato?i v Greenwich asi 100 metr? mimo nultý poledník.
 • Islandský turista na obálku nakreslil tuhle mapu místo adresy. Pošta nem?la s doru?ením problém!

Plánované události

kde co kdy zem?
Stuttgart Stammtisch 07.09.2016 germany
Mnichov Stammtisch München 08.09.2016 germany
Berlín 99. Berlin-Brandenburg Stammtisch 08.09.2016 germany
Berlín OSM-JOSM-Workshop 10.09.2016 germany
Stockholm Mapathon and Wiki Loves Monuments meetup 11.09.2016 sweden
Lyon Rencontre mensuelle mappeurs 13.09.2016 france
Landshut Landshut Stammtisch 13.09.2016 germany
Zaragoza OpenStreetMap Spain Association at the Wikimedia-ES conference 16.09.2016 spain
Zaragoza Spanish 10th anniversary mapping party 17.09.2016 spain
Rennes Rencontres mensuelles 19.09.2016 france
Bonn Bonner Stammtisch 20.09.2016 germany
Lüneburg Mappertreffen Lüneburg 20.09.2016 germany
Nottingham Nottingham 20.09.2016 united kingdom
Edinburgh Edinburgh 20.09.2016 united kingdom
Urspring Stammtisch Ulmer Alb 20.09.2016 germany
Helsinki HOT @ SPR 21.09.2016 finland
Karlsruhe Stammtisch 21.09.2016 germany
Brusel HOT Summit Missing Maps Mapathon 22.09.2016 belgium
Brusel HOT Summit 2016 22.09.2016 belgium
Brusel State of the Map 2016 23.09. – 26.09.2016 belgium

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. V kalendá?i prosím nezapome?te zmínit m?sto a zemi. A pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto ?íslo p?eložil tom.k redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili:Hakuch, Nakaner, Peda, Polyglot, Rogehm, SrrReal, YoViajo, derFred, jinalfoflia, kreuzschnabel.