týdeník 321

06.09. – 12.09.2016

Logo “Kde jezdí cyklisté? D?ležitá otázka nejen pro m?stské plánova?e”, ?íká n?mecký magazín pro manažery 1 | Londýn (foto: heat od Stravy. Mapa od Mapboxu/OpenStreetMap)

Téma: není

OSM CZ

 • P?eposlaná žádost o prošet?ení podivné chyby v OSM v Itálii.
 • Je možné aktualizovat data na ?eské taginfo? Jsou už hodn? stará.
 • Poslední p?ipomínka na kvartální pivo v Brn? od Vopa.
 • Zápis z kvartálního piva v Praze.
 • Neznámé zna?ky v okolí Lomnice nad Popelkou a jak je tagovat?
 • Preset pro JOSM pro tagování pivovar?.
 • Chyba p?i použitá traceru LPIS v JOSM verze 10966.
 • Žádost o odkaz na dokumentaci k API pro PhotoBD.
 • Inspirace z WeeklyOSM ohledn? mapování cenové skupiny restaurací a jejího možného využití u nás.
 • Nástroj pro sledování všech zm?n v OSM v dané oblasti a zasílání informací na e-mail.
 • Nov? rozjetý taginfo CZ na jiné adrese a s pravidelnou (denní) aktualizací dat.

OSM SK

O nás

 • Cht?li by jste rozší?it rozmanitý tým WeeklyOSM nebo za?ít vydávat WeeklyOSM ve vašem jazyce? Nebo vás jen zajímá, jak WeeklyOSM funguje? Pokud ano, budete mít možnost na našem workshopu b?hem SotM. M?žete se také podívat na tuhle mapu, kde po sv?t? je v sou?asnosti WeeklyOSM tvo?eno.

Mapování

 • Tým Mapboxu se nyní chce zam??it na data OSM ve francouzských m?stech. Na svém anglickém blogu to shrnuje BharataHS v?etn? otázek k porozum?ní francouzským pravidl?m pro silnice.
 • Uživatel BushmanK vysv?tluje, pro? v??í, že healthcare=midwife je uboze definovaný tag.
 • Vrcholová poštovní schránka byla navržena jako nová hodnota pro tag man_made. Návrh byl také diskutován na tagging mail listu.
 • LeTopographeFou navrhuje automatické opravy pro p?eklepy v hodnotách tag?. Pro za?átek spustil na wiki hlasování pro p?eklep tunnel = building_passage.
 • Na mail listu talk-GB se britská komunita baví o nadcházejícím ?tvrtletním projektu. Návrhy zahrnují vše možné od otevíracích hodin p?es rychlostní limity až po úrovn? hygieny jídla. Pro p?ípravu t?chto úkol? je používán zajímavý analytický nástroj.
 • Uživatel mapmeld píše ve svém deníku o p?ekladech názv? pro místa r?zn? na sv?t?. Pro p?eklady je možné použít open source nástroj nazvaný CityNamer. Tento projekt používá OSM data a detaily z ú?t? ale zatím sám neodesílá editace.

Komunita

 • Webová stránka Gmane je už vypnutá n?kolik týdn?, Martin popisuje postup jak by cht?l zrevidovat webové rozhraní a znovu službu spustit.
 • Ceny OSM 2016 jsou komunitní ceny. Hlasovali jste pro své favority ve všech šesti kategoriích? Hlasování skon?ilo 22. zá?í 2016. Frederik Ramm vysv?tluje (Deutsch) (automatický p?eklad) na fóru pro? by jste m?li hlasovat. Nakaner prezentuje sv?j pohled na kandidáty ve svém uživatelském deníku.
 • Uživatel PeWu z Polska prezentuje projekt OSM History Viewer – nástroj pro prohlížení historie OSM uzl?, cest a relací V tomto postu na OpenStreetMap fóru je pár p?kných p?íklad?. (p?íklad 1, p?íklad 2). Zdrojový kód a p?íklady najdete také na GitHubu.
 • Mapper m?síce, SomeoneElse, sdílí svou OSM minulost a svou následující práci.
 • Saarländischer Rundfunk, n?mecká televizní stanice, odvysílala excelentní video (za?n?te p?ehrávat od ?asu 16:39) od Herberta Mangolda o “Mapování s OSM”. Video mluví o projektu Mundraub, map? postavené na OSM, jak mapování pomáhá zmír?ovat katastrofy jako je krize eboly v Africe a jak d?ležitá je lokální znalost. N?kolik ?len? redakce WeeklyOSM se také objevilo na videu! (Deutsch)
 • Existuje dotazník cílený na OSM uživatele editující v oblasti Argentiny pro pochopení toho, co si myslí o projektu a jestli má smysl organizovat skupinové úkoly a p?ispívat tak k obohacení mapy.

Události

 • Jak se blíží akce State of the Map v Bruselu, objevila se výzva pro neformální sekce v?etn? Birds of a Feather (BoFs). Podívejte se na n?které návrhy.
 • P?íští víkend bude v Bruselu p?epln?n konferencemi a akcemi s p?ti geo-akcemi po sob? v?etn? hackday a mapathonu!
 • Selene Yang píše ve svém deníku o tom, že 25. ?íjen je poslední den pro podání p?ihlášek pro letošní State of the Map Latam, který se koná 25. až 27. listopadu v Brazílii.
 • Na letošní konferenci State of The Map mohou ?lenové r?zných lokálních komunit sdílet své zkušenosti b?hem akce State of the Local Map a Local Chapters Congress.

Humanitární OSM

Mapy

 • [1] N?mecký firemní magazín ‘Manager Magazin’ vizualizoval nej?ast?jší cyklistické trasy pro deset hlavních evropských m?st.
 • B?hem nadcházející aktualizace systém? budou dlaždicové servery Nadace OSM migrovány na Mapnik 3. Tom Hughes o tom píše na Talk mail listu.
 • Luke Smith píše o webu Grough vyvíjejícím kompozitní mapu, která bude kombinovat OSM data s OS OpenData pro vypln?ní prázdných míst a k tomu se p?idají data o cestách od lokálních ú?ad?, které je již d?íve uvolnili.

P?echod k OSM

Otev?ená data

 • Array of Things (AoT) je urbanistický senzorový projekt, sí? interaktivních, modulárních senzorových krabi?ek rozmíst?ných v okolí Chicaga pro sb?r dat v reálném ?ase o m?stském prost?edí, infrastruktu?e a aktivit? pro výzkum i ve?ejné použití.
 • P?íklon východní Afriky k otev?eným dat?m je evidentní z jejich iniciativ zahrnujících nedávno konanou East Africa Open Data Conference.

Licence

 • Když firma Toursprung zjistila, že n?mecká televizní stanice používá jejich mapu postavenou na datech OSM, tak jim ji naú?tovali a výt?žek darovali OSM (200 €). 😉

Programování

 • Mapzen nachystal Personal Package Archives neboli PPA pro Ubuntu pro sv?j naviga?ní systém Valhalla. To vám umožní nainstalovat Valhallu pomocí jednoduchého p?íkazu apt-get.

Nová vydání

softwareverzedatum vydáníkomentá?
Komoot Android *var05.09.2016
Cruiser for Android *1.4.1106.09.2016vylepšení routování, p?idáno stínování kopc?
Cruiser for Desktop *1.2.1106.09.2016
Merkaartor0.18.306.09.2016Mac OS X, vylepšené stahování, filtrování relací a opravy chyb
Naviki Android *3.47.106.09.2016oprava chyby po pozastavení nahrávání nebo navigace
OpenStreetMap Carto Style2.43.006.09.2016viz informace k vydání.
Mapnik3.0.1208.09.2016Mnoho zm?n, podívejte se na poznámky k vydání
BRouter1.4.510.09.2016vylepšení výkonu, dv? opravy chyb
Komoot iOS *8.3.110.09.2016opravy dvou chyb
Mapillary iOS *4.4.1210.09.2016aktualizovaná ruština, stabilizace fotek
Traccar Server3.710.09.2016
MapFactor Navigator Free *2.212.09.2016Mnoho rozší?ení a oprav, bez informací k vydání

Poskytuje OSM Software Watchlist.

(*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

OSM v médiích

 • Zajímavý ?lánek v australském magazínu Melbourne Age o tom jak vám ekonomika zajistí chutn?jší ob?d! Ud?lali pár analýz a porovnali data z recenzí restaurací s prostorovými údaji z OpenStreetMap a zjistili nep?ímou úm?ru mezi kvalitou restaurace – ur?enou množstvím hv?zdi?ek – a vzdáleností od turistických atrakcí a významných ulic.

Ostatní geo záležitosti

 • Nechcete být soustavn? sledováni firmou Google a tak jste smazali jejich mapové služby ze svého telefonu. Bude to ale sta?it? Google ud?lal t?žší vyhnout se jeho sbírání dat.
 • Zde je video z generování 3D modelu m?sta v LOD1 s pomocí software 3dfier vyvinutého v 3D geoinformatické skupin? na Technické Univerzit? v holandském Delftu a ?áste?n? financovaném holandským katastrálním ú?adem.
 • Japonsko mapuje své ulice do 3D pro podporu autonomních taxi pro Olympijské hry v roce 2020.
 • Mapbox otev?el vývojá?ské centrum v americkém Detroitu.
 • Tanvi Misra publikoval ?lánek na CityLabu s titulkem “Úžasné mapy p?íšerných válek” o pokra?ujícím konfliktu na Ukrajin?.
 • Owen Powell, GIS analytik a kartograf, vysv?tluje sv?j pracovní postup p?i vytvá?ení nádherných a p?esných digitálních 3D map s použitím nástroje Blender a GIS dat.
 • N?mecký v?decký magazín “Spektrum” diskutuje možné vlivy používání elektronických navigací na náš p?irozený smysl pro ur?ení sm?ru.
 • Uživatel schleuss sdílí zajímavé letecké fotky získané b?hem projektu importu budov v americkém Los Angeles. Batman p?istávající na st?eše, šestiúhelníkový bazén a hrst zelených aut jsou mezi podivnými v?cmi, které jsou vid?ní p?i pohledu na Los Angeles z výšky.

Plánované události

kdecokdyzem?
ZaragozaOpenStreetMap Spain Association at the Wikimedia-ES conference16.09.2016spain
ZaragozaSpanish 10th anniversary mapping party17.09.2016spain
KarnaliTikapur Mapping organized by Kathmandu Living Labs and Practical Action Nepal Tikapur18.09.2016nepal
RennesRencontres mensuelles19.09.2016france
NottinghamNottingham20.09.2016united kingdom
EdinburghEdinburgh20.09.2016united kingdom
BruselHOT Summit 201622.09.2016belgium
BruselHOT Summit Missing Maps Mapathon22.09.2016belgium
GrenoblRencontre groupe local26.09.2016france
LeobenStammtisch Obersteiermark29.09.2016austria
Kjóto???????????2016 vol.2?????? with ?1???????????????01.10.2016japan
Metro ManilaState of the Map Asia 201601.10. – 02.10.2016philippines
TaipeiTaipei Meetup, Mozilla Community Space03.10.2016taiwan

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. V kalendá?i prosím nezapome?te zmínit m?sto a zemi. A pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto ?íslo p?eložil tom.k redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Hakuch, Nakaner, Rogehm, SeleneYang, SomeoneElse, SrrReal, derFred, escada, jinalfoflia, mgehling.