týdeník 340

17.01. – 23.01.2017

OSM CZ

 • Pat?í do jmen v OSM ned?litelná mezera a další podobné unicode znaky? A trable p?i používání unicode obecn?ji.
 • Kde se dá stáhnout starší verze aplikace Mappilary pro Android? (když poslední verze zlobí)
 • VOP si st?žuje na neš?astný stav openstreetmap.cz v prohlíže?ích a hledá n?koho kdo by to opravil.
 • Jan Böhm zve na další maphaton Missing Maps v Praze.
 • Zajímavý ?lánek o Missing Maps v ?asopise E15.

OSM SK

 • Možnost definice kontrolních pravidel v JOSM a validace pro bankomaty na Slovensku.
 • Jak správn? otagovat úschovnu zavazadel?
 • Trochu jiný pohled na nové mappery na Slovensku než má Pascal Neis.
 • Problém s navigací na letišt? aneb s autem doprost?ed runwaye.
 • Na Slovensku testují speciální navigaci ve strojov? ?itelném formátu PDF s textovou vrstvou pro dyslektiky. Naviga?ní služba tak snad bude dopln?na i na freemap.sk.
 • Nová verze freemap stylu pro offline mapy v Locusu.
 • 2% z daní na Slovensku pro ob?anské sdružení Freemap Slovakia – podklady pro žádosti.

Mapování

 • Chethan Gowda z firmy Mapbox píše o skv?lém stylu pro JOSM: OSMIC JOSM style, který p?idává mnoho chyb?jících ikon pro Body zájmu (POI) a usnad?uje tak jejich editaci.

 • Na OSM fóru se jeden z uživatel? zeptal, zda je pro oblast Malajsie dostupná n?jaká alternativa k Bingu, protože tomu chybí pokrytí n?kterých velkých oblastí.

 • Uživatel Wille z Brazílie dal k dispozici GPS stopy sesbírané v brazilské Agentu?e pro ochranu prost?edí. Pro využití t?chto dat upravil Martijn van Exel algoritmus pro rozpoznávání chyb?jících cest v ImproveOSM. Ten tedy nyní obsahuje mnoho nezpevn?ných cest v Brazílii. ImproveOSM funguje s editorem iD, ale existuje také stejnojmenný plugin pro JOSM.

 • Tweet od uživatele Brundritt informuje o aktualizaci leteckých a satelitních snímk? Bingu. Celý proces by m?l být dokon?en b?hem n?kolika m?síc?.

 • Na talk-gb informuje Andrew Hain o mapperovi, který p?idal v jihozápadním Londýn? jména na polygony landuse=residential a landuse=commercial. Tento mapper neodpovídá na komentá?e k sadám zm?n, ve kterých Andrew podotýká, že se nejedná o jména, ale pravd?podobn?ji o popisy, které by m?ly být ozna?eny tagem description=*

 • Joost Schouppe se ptá, které tagovací schéma pro psí záchody má publikovat jako návrh na hlasování.

 • Na tagging mail listu probíhá diskuze o vhodném tagování pro karty na hromadnou dopravu, které podle uživatele Warin postupn? nahrazují klasické jízdenky.

 • Na tagging mail listu se Martijn van Exel ptá na tag destination:street, který byl mapovacím týmem Telenavu nalezen tém?? výhradn? na nájezdových rampách (motorway_link) v Kanad?. Je to nedokumentovaný podklí? tagu destination. Van Exel hledá, jak je vlastn? využíván a jestli je, mimo OSM wiki, ješt? n?kde zdokumentovaná shoda.

 • Joost Schouppe rozpoutal diskuzi ohledn? tagu shop=fuel, která zde již byla zmín?na. Problémem jsou obchody prodávající pohonné hmoty, které ale nejsou benzínky. Joost navrhuje ?ešení i pro podobné situace s plynem nebo uhlím.

 • Mapbox aktualizoval podkladové snímky Washingtonu leteckými snímky z roku 2015 s rozlišením 7.5cm na pixel. Skv?lé jak pro mapování, tak i pro po?ítání lidí nebo když hledáte alternativní zdroj údaj?.

Komunita

 • Escada vyzpovídal Steva Alla z Kalifornie v rámci svého projektu “Mapper m?síce”. Rozhovor byl publikován na nové webové stránce belgické komunity.

 • Podle Pascala Neise se množství mapper? celosv?tov? zvyšuje, ale v N?mecku klesá.

 • Je pro zemi, jako N?mecko, dost 25 000 mapper?? Pro m?stské ?ásti asi ano, ale mimo m?sto je práce stále dost, ?íká editor WeeklyOSM.

Importy

 • Michael Spreng se ptá na import mail listu na import adres ve švýcarském kantonu Bern (GEBADR). Zatím k tomu nedostal žádnou zp?tnou vazbu. Import byl nastaven a spušt?n, ale bude n?jakou dobu trvat. Pokud to bude možné, budou zp?esn?ny i obrysy budov.

Humanitární OSM

 • Pascal Neis komentuje tweet Russella Deffnera o procesu validace pro Missing Maps. Tento proces evidentn? produkuje mnoho zm?n v OSM.

 • Logistics Cluster aktualizuje každý pátek svou mapu dopravních omezení pro Jižní Súdán. To by mohlo speciáln? zajímat humanitární pracovníky operující v dané oblasti.

Mapy

 • Paul Norman navrhuje jednoduché rozší?ení pro CartoCSS, které by zmenšilo mapový styl naší hlavní stránky asi o t?etinu.

 • Molly Lloydová z Mapboxu se spojila s organizátory akce Women’s March a vytvo?ili celosv?tovou mapu všech akcí série Woman’s March.

 • Take back the tech! využívá technologii k potla?ení násilí na ženách a posílení aktivizmu proti genderov? orientovanému násilí. S využitím mapy postavené na OSM mohou lidé hlásit p?ípady násilí proti ženám kdekoliv na sv?t?.

 • N?které problémy, které ?eší lidé vytvá?ející symboly pro mapové styly, nejsou vždy docen?ny.

 • Stephan Bösch-Plepelits p?edstavil na vývojá?ském mail listu PTMap – mapu ve?ejné dopravy renderovanou s využitím Overpass API, která zobrazuje dopravní relace dle druhé verze tagování hromadné dopravy.

 • Joost Schouppe ukazuje na svém deníku, pr?b?h mapování cest (tag highway=*) v Bruselu .

P?echod k OSM

Otev?ená data

 • Dne 4.b?ezna 2017 se bude konat mezinárodní Open Data Hackathon. Mapa byla v dob? vydání ?ísla nedostupná.

 • Meteorologická data produkovaná N?meckou meteorologickou službou (DWD), by v budoucnu mohla být voln? dostupná. Alespo? dle tohoto ?lánku (de) na Spiegel Online. (automatický p?eklad)

Licence

 • Vzhledem k problém?m s copyrightem Mapboxu, byl ukon?en projekt OSM2VectorTiles. Nicmén? auto?i vytvo?ili jeho nástupce: OpenMapTiles. V novém projektu využívají pro dlaždice vlastní vektorové schéma, které nemá právní problémy.

Software

 • Lukas Martinelli vydal první stabilní verzi svého nástroje Maputnik (otev?enému návrhá?i stylu vektorové mapy). Zdrojové kódy jsou dostupné na GitHubu.

Programování

 • Na wiki se za?aly sbírat návrhy na projekty pro Google Summer of Code 2017.

 • Geofabrik na blogu informuje, že nedávno zlepšili referen?ní integritu svých extrakt?. Zm?na p?inesla minimální nár?st velikosti výsledných soubor? a snížila ?as na zpracování. Vše dosáhli použitím poslední verze nástroje osmium.

Nová vydání

  Mapbox uvolnil verzi 3.4.0 jejich iOS SDK, která zahrnuje zm?ny v balí?cích a dokumentaci, lepší kontrolu nad styly a daty a další. Také vydali verzi 0.3.0 SDK pro Mac, která koresponduje s verzí 3.4.0 pro iOS.

  softwareverzedatum vydáníkomentá?
  Mapillary Android *3.2115.01.2017drobné opravy
  Naviki Android;*3.5315.01.2017zobrazení sm?ru jízdy, opraveno n?kolik chyb
  Mapillary iOS *4.6.118.01.2017dopln?na možnost zprávy o zasílání, aktualizace na Mapillary-JS 3.0, opravena chyba v prohlížení (doufejme).
  Osmium tool1.5.119.01.2017dv? zm?ny a t?i opravené chyby
  OSRM5.5.419.01.2017opraveno p?t chyb
  Leafletjs1.0.323.01.2017opraveno dvanáct chyb, dv? zm?ny API, dv? vylepšení

  Poskytuje OSM Software Watchlist. Bohužel stále offline 🙁

  (*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

OSM v médiích

 • Mapanica, komunita OSM v Nikaragui, navrhuje nový projekt pro vylepšení dat ?etnosti ve?ejné dopravy, aby umožnili lidem lépe plánovat své cesty po hlavním m?st? Managui.

 • N?mecká televize RTL2 použila v epizod? motoristického magazínu GRIP skv?le vypadající OpenStreetMap mapu Rumunska, vytvo?enou skv?lým stylem od Stamenu #watercolor (via Pascal Neis). Deklarace práv a majitele nebyla zmín?na.

Ostatní geo záležitosti

 • Takto vypadají budovy, když nadšenci do OSM p?ed?lávají sv?j d?m.

 • Geospatial World píše o nástroji AComp od DigitalGlobe: "Když jsou snímány satelitní snímky, odrazy sv?tla od atmosféry mohou mít vliv na vizuální stránku snímku. Pak nastupuje nástroj pro kompenzaci atmosféry od DigitalGlobe."

 • Carlos Felipe Castillo informuje: "Nová privátní beta verze od Blueshift dorazila!" Jednoduchý a zábavný nástroj pro dynamické mapy.

 • Yorokobu ze Špan?lska využívá p?kných map od Axis Maps.

 • Satelity Galileo Evropské kosmické agentury byly postiženy podivným selháním atomových hodin nezbytných pro správné fungování.

 • Eric Gundersen ukazuje satelitní fotku z inaugurace prezidenta Baracka Obamy z roku 2009 od GeoEye, nyní DigitalGlobe.

 • Open Stats z Indie poznamenávají, že OpenData Platform od firmy Uber, není tak upln? Open Data. ?íkají tomu spíše #openwashing.

Plánované události

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Hakuch, Peda, Polyglot, Rogehm, SeleneYang, Spec80, YoViajo, derFred, jinalfoflia, keithonearth, vsandre, wambacher, widedangel.