týdeník 350

28.03. – 03.04.2017

Text

Geopedia nyní i s Youtube. 1 | © Geopedia © p?isp?vatelé OpenStreetMap

OSM CZ

 • Problém s ob?asným nep?ekreslením uživatelského rozhraní JOSM.
 • Aktualizace ke spole?né konferenci OSM, OSGeo, Wikimedia, OpenAlt.
 • Nejdou nahrávat fotky rozcestník? – problém s místem na disku na serveru.
 • Strategicky nebezpe?né informace o vedení elekt?iny v podání ?EZ/?EPS.
 • Marián informuje o nové verzi (0.17) webu openstreetmap.cz.
 • Op?tovn? funk?ní editor iD Strava.
 • VOP upozor?uje na aprílový žertík na mapy.cz.
 • Shrnutí témat probíraných na pražském setkání OSM (milancer,severák,mkyral,zbycz,gorn,Jethro a Mat?j Lieskovsky).
 • Marián upozor?uje na zm?nu v jád?e JOSM a díky tomu nefunk?nímu traceru.
 • 400 dn? historie projektu OsmHiCheck pro kontrolu rozcestník?.
 • Posun v otev?ených datech m?sta Plzn?.

OSM SK

OSM aprílové žertíky L.P. 2017

 • Mapový editor je nyní k dispozici i ve variant? pro firmy s optimalizovaným vzhledem a chováním.
 • weeklyOSM jako první informuje, že se nadaci OSM poda?ilo dohodnout prodej OSM dat firm? Google 😉
 • OSM využívá sou?adný referen?ní systém WGS84, který ale není svázán s pohybem zemských desek. K vyrovnání rozdíl? s nejnov?jšími referen?ními systémy, jako je evropský ETRS89, budou pravideln? provád?ny korekce sou?adnic v databázi OSM. Tyto zm?ny budou probíhat bez vytvá?ení nových verzí v databázi. Tuto informaci p?inesl oficiální blog Nadace OSM.

Mapování

 • V odpov?di na otázku za?áte?níka na n?meckém fóru, ukázal (de) uživatel Galbinus velmi stru?n?, jak vytvo?it nový kruhový objezd s pomocí editoru iD. Uživatel Polyglot ukazuje totéž pro editor JOSM.
 • Blogový p?ísp?vek od Marca Gemise o tom, jak p?idávat data o objektech historického d?dictví v Belgii do dobrovolnických projekt? jako je OSM (HistOSM a Historic Places) a Wikidata.
 • N?kolik n?meckých mapper? kritizuje (de) (automatický p?eklad) aplikaci StreetComplete, za vytvá?ení p?íliš velkého množství sad zm?n. Aplikace se snaží p?idat chyb?jící tagy, ale pro každou jednotlivou zm?nu tagu vytvá?í separátní sadu zm?n (dva nové tagy na objektu vygenerují dv? sady zm?n). Autor projektu je už v kontaktu s komunitou. Podívejte se také na informaci o chyb? na GitHubu.
 • John Whelan se ptá, jak pracovat s landuse=residential v rámci oblastí landuse=residential, které jsou pravd?podobn? poz?statky siln? zem?d?lských, ale ?ídce osídlených oblastí, jako je Afrika. Na tento problém naráží p?i práci na r?zných úkolech HOT.
 • Pokra?ují experimenty Granta Slatera s vysoce p?esným GPS systémem založeným na open source nástroji RTKLIB. Grant zjiš?uje, zda jsou i jiní mappe?i experimentující s real-time kinematikou (RTK) s využitím pro RTCM stream (korek?ní signály pro GPS).

Komunita

Importy

 • Firma Microsoft dala k dispozici zhruba 9.8 milion? obrys? budov pod licencí ODbL. Na talk-us mail listu prob?hla diskuze, zda mohou být tato data importována do OSM.
 • Christoph Hormann objevil velmi diskutabilní úkol na MapRoulette: korekce polohy ostrov? v polárních oblastech, který degraduje kvalitu dat. Na svém uživatelském deníku (s množstvím komentá??) se ptá, zda mají být takovéto úkoly brány jako strojové editace.

Události

 • Konference State of the Map Asia 2017 hledá logo.
 • Pracovní skupina SotM za?ala první hledání vhodného místa pro State of the Map 2018.

Humanitární OSM

 • Dopis z kolumbijské Mocoy: D?kujeme za spolupráci, po 48 hodinách máme na map? první výsledky, které jsou p?ipraveny pro humanitární pracovníky v oblasti. Pokra?ujte prosím v pomoci naší Humanitární mapovací skupin? (UMH), která sbírá data po katastrof? v oblasti, formou dar?.
 • Benjamin Herfort z university v Heidelbergu publikoval ?lánek na blogu GIScience News nazvaný “10 milion? p?ísp?vk?: Je ?as na analýzu s MapSwipe!”. Odkazuje se mimo jiné na následující aktivity:

  a v?decký ?lánek “Vyhodnocení mobilního crowdsourcingu pro geografické informace o lidském osídlení” – mezinárodní konference AGILE 2017 pro GIS s autory Herfort, B., Reinmuth, M., Porto de Albuquerque M.J. a Zipf, A.

 • Projekt OpenAerialMap velmi zjednodušil nahrávání nových obrázk?.
 • Russell Deffner upozor?uje na druhé kolo mapovací výzvy pro vymýcení malárie.

Mapy

 • [1] Michael Schön p?edstavil (de) na konferenci FOSSGIS aktualizovanou verzi Geopedie, která nyní integruje také Youtube a obsahuje další zajímavé vlastnosti.
 • Alexander Matheisen vysv?tluje na OpenRailwayMap mail listu, pro? odstraní experimentální podporu pro vektorové dlaždice z openrailwaymap.org.

P?echod k OSM

 • Mapbox píše o nové vlastnosti služby Twitter, která umožní zákazník?m soukrom? sdílet a požadovat polohu po svých zákaznících.

Software

 • Osmconvert nyní umož?uje také jednoduché zm?ny tagování pro OSM extrakty. Podívejte se na zm?ny v dokumentaci.
 • Robin Boldt a Emux pracovali spole?n? na vytvo?ení mobilní aplikace pro plánova? tras Kurviger. Uživatelé mohou testovat ve?ejnou beta verzi pro Android.

Programování

 • David Valdmann píše na blogu firmy Mapzen o zak?ivených popiskách, které byly p?edstaveny ve verzi Tangram.js 0.12.

Nová vydání

softwareverzedatum vydáníkomentá?
Magic Earth *7.1.17.1228.03.2017vylepšeno ovládání zvuku, lepší hledání, zlepšení výkonu a opravy chyb
MapContrib1.6.128.03.2017zvýšena velikost p?ílohy k nahrávání na 50 MB
Gnome Maps3.24.029.03.2017mnoho zm?n a vylepšení, viz poznámky k vydání
Komoot Android *var29.03.2017drobná vylepšení
Naviki Android *3.5729.03.2017notifikace stavu s propojením na systémy Smart Bike, úpravy uživatelského rozhraní
Naviki iOS *3.5729.03.2017upraveno uživatelské rozhraní, opravy chyb
OSM Contributor3.0.429.03.2017
OSRM Backend5.6.529.03.2017opravy chyb
Jungle Bus1.130.03.2017Bus Contributer nyní p?ejmenován na Jungle Bus.
SQLite3.18.030.03.201712 vylepšení a 5 oprav chyb
Cruiser for Android *1.4.1802.04.2017vylepšená grafika a další
Cruiser for Desktop *1.2.1802.04.2017
JOSM1182602.04.2017viz poznámky k vydání
Mapillary Android *3.4102.04.2017záznam GPX trasy pro každou sekvenci, možnosti mapy v pohledu na sekvenci, zlepšení stability kamery

Poskytuje OSM Software Watchlist. (*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

OSM v médiích

 • ?lánek na Slate.fr se snaží ukázat, pro? se tolik zvýšila cena hamburger? v Pa?íži. Využívají mnoho r?zných map a vizualizací postavených nad OSM a seznamem francouzských firem, nedávno zve?ejn?ným jako otev?ená data.

Ostatní geo záležitosti

 • Google Map Maker je od konce b?ezna historií. TURN ON také informuje o možných alternativách pro p?ípad, že nechcete poskytovat svá data Google.
 • Podle magazínu Heise online, jsou v Evrop? op?t k vid?ní snímkovací auta.
 • Letecký simulátor X-Plane-11 je již dostupný. Model terénu je postaven na aktuálních datech z OpenStreetMap.

Plánované události

kdecokdyzem?
FribourgSOSM Annual General Meeting and mapping party08.04.2017switzerland
Popayán#MappingPartyTulcan (Scout Mappers)08.04.2017colombia
RennesAtelier de découverte09.04.2017france
RennesMapathon Missing Maps à Bréteil, Montfort09.04.2017france
RennesRéunion mensuelle10.04.2017france
?ímIncontro Mappatori10.04.2017italy
LyonRencontre mensuelle libre11.04.2017france
NantesRencontres mensuelles11.04.2017france
MnichovMünchner Stammtisch11.04.2017germany
TaipeiOSM Taipei Meetup, MozSpace11.04.2017taiwan
EssenStammtisch13.04.2017germany
Pa?ížParis Mapathon Missing Maps13.04.2017france
ManilaMapAm?re #PhotoMapping San Juan, San Juan13.04. – 16.04.2017philippines
Berlín106. Berlin-Brandenburg Stammtisch14.04.2017germany
Tokyo???????????????????? ??????15.04.2017japan
ManilaFEU YouthMappers Mapillary Workshop, Manila17.04.2017philippines
BonnBonner Stammtisch18.04.2017germany
EdinburgEdinburgh18.04.2017united kingdom
LüneburgMappertreffen Lüneburg18.04.2017germany
NottinghamNottingham Pub Meetup18.04.2017uk
MoskvaSchemotechnika 0918.04.2017russia
KarlsruheStammtisch19.04.2017germany
PortlandPortland Mappy Hour19.04.2017united states
Osaka?????????? #0519.04.2017japan
LeobenStammtisch Obersteiermark20.04.2017austria
ZaragozaMapeado Colaborativo21.04.2017spain
Kyoto?????#03?????????????????22.04.2017japan
MisionesCharla Mapas Libres en FLISoL, Posadas22.04.2017argentina
BrémyBremer Mappertreffen24.04.2017germany
GrazStammtisch Graz24.04.2017austria
Kinmen Shang Yi AirportDo mapping Kinmen by youself24.04. – 25.04.2017taiwan
AvignonState of the Map France 201702.06. – 04.06.2017france
KampalaState of the Map Africa 201708.07. – 10.07.2017uganda
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée)FOSS4G Europe 2017 at ENSG Cité Descartes18.07. – 22.07.2017france
CuritibaFOSS4G+State of the Map Brasil 201727.07. – 29.07.2017brazil
BostonFOSS4G 201714.08. – 19.08.2017USA
Aizu-wakamatsu ShiState of the Map 201718.08. – 20.08.2017japan
BoulderState of the Map U.S. 201719.10. – 22.10.2017united states
Buenos AiresFOSS4G+State of the Map Argentina 201723.10. – 28.10.2017argentina
LimaState of the Map LatAm 201729.11. – 02.12.2017perú

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Nakaner, Peda, Polyglot, Rogehm, Spec80, SrrReal, YoViajo, derFred, jinalfoflia, keithonearth, wambacher.