týdeník 350

28.03. – 03.04.2017

Text

Geopedia nyní i s Youtube. 1 | © Geopedia © p?isp?vatelé OpenStreetMap

OSM CZ

 • Problém s ob?asným nep?ekreslením uživatelského rozhraní JOSM.
 • Aktualizace ke spole?né konferenci OSM, OSGeo, Wikimedia, OpenAlt.
 • Nejdou nahrávat fotky rozcestník? – problém s místem na disku na serveru.
 • Strategicky nebezpe?né informace o vedení elekt?iny v podání ?EZ/?EPS.
 • Marián informuje o nové verzi (0.17) webu openstreetmap.cz.
 • Op?tovn? funk?ní editor iD Strava.
 • VOP upozor?uje na aprílový žertík na mapy.cz.
 • Shrnutí témat probíraných na pražském setkání OSM (milancer,severák,mkyral,zbycz,gorn,Jethro a Mat?j Lieskovsky).
 • Marián upozor?uje na zm?nu v jád?e JOSM a díky tomu nefunk?nímu traceru.
 • 400 dn? historie projektu OsmHiCheck pro kontrolu rozcestník?.
 • Posun v otev?ených datech m?sta Plzn?.

OSM SK

OSM aprílové žertíky L.P. 2017

 • Mapový editor je nyní k dispozici i ve variant? pro firmy s optimalizovaným vzhledem a chováním.
 • weeklyOSM jako první informuje, že se nadaci OSM poda?ilo dohodnout prodej OSM dat firm? Google 😉
 • OSM využívá sou?adný referen?ní systém WGS84, který ale není svázán s pohybem zemských desek. K vyrovnání rozdíl? s nejnov?jšími referen?ními systémy, jako je evropský ETRS89, budou pravideln? provád?ny korekce sou?adnic v databázi OSM. Tyto zm?ny budou probíhat bez vytvá?ení nových verzí v databázi. Tuto informaci p?inesl oficiální blog Nadace OSM.

Mapování

 • V odpov?di na otázku za?áte?níka na n?meckém fóru, ukázal (de) uživatel Galbinus velmi stru?n?, jak vytvo?it nový kruhový objezd s pomocí editoru iD. Uživatel Polyglot ukazuje totéž pro editor JOSM.
 • Blogový p?ísp?vek od Marca Gemise o tom, jak p?idávat data o objektech historického d?dictví v Belgii do dobrovolnických projekt? jako je OSM (HistOSM a Historic Places) a Wikidata.
 • N?kolik n?meckých mapper? kritizuje (de) (automatický p?eklad) aplikaci StreetComplete, za vytvá?ení p?íliš velkého množství sad zm?n. Aplikace se snaží p?idat chyb?jící tagy, ale pro každou jednotlivou zm?nu tagu vytvá?í separátní sadu zm?n (dva nové tagy na objektu vygenerují dv? sady zm?n). Autor projektu je už v kontaktu s komunitou. Podívejte se také na informaci o chyb? na GitHubu.
 • John Whelan se ptá, jak pracovat s landuse=residential v rámci oblastí landuse=residential, které jsou pravd?podobn? poz?statky siln? zem?d?lských, ale ?ídce osídlených oblastí, jako je Afrika. Na tento problém naráží p?i práci na r?zných úkolech HOT.
 • Pokra?ují experimenty Granta Slatera s vysoce p?esným GPS systémem založeným na open source nástroji RTKLIB. Grant zjiš?uje, zda jsou i jiní mappe?i experimentující s real-time kinematikou (RTK) s využitím pro RTCM stream (korek?ní signály pro GPS).

Komunita

Importy

 • Firma Microsoft dala k dispozici zhruba 9.8 milion? obrys? budov pod licencí ODbL. Na talk-us mail listu prob?hla diskuze, zda mohou být tato data importována do OSM.
 • Christoph Hormann objevil velmi diskutabilní úkol na MapRoulette: korekce polohy ostrov? v polárních oblastech, který degraduje kvalitu dat. Na svém uživatelském deníku (s množstvím komentá??) se ptá, zda mají být takovéto úkoly brány jako strojové editace.

Události

 • Konference State of the Map Asia 2017 hledá logo.
 • Pracovní skupina SotM za?ala první hledání vhodného místa pro State of the Map 2018.

Humanitární OSM

 • Dopis z kolumbijské Mocoy: D?kujeme za spolupráci, po 48 hodinách máme na map? první výsledky, které jsou p?ipraveny pro humanitární pracovníky v oblasti. Pokra?ujte prosím v pomoci naší Humanitární mapovací skupin? (UMH), která sbírá data po katastrof? v oblasti, formou dar?.
 • Benjamin Herfort z university v Heidelbergu publikoval ?lánek na blogu GIScience News nazvaný “10 milion? p?ísp?vk?: Je ?as na analýzu s MapSwipe!”. Odkazuje se mimo jiné na následující aktivity:

  a v?decký ?lánek “Vyhodnocení mobilního crowdsourcingu pro geografické informace o lidském osídlení” – mezinárodní konference AGILE 2017 pro GIS s autory Herfort, B., Reinmuth, M., Porto de Albuquerque M.J. a Zipf, A.

 • Projekt OpenAerialMap velmi zjednodušil nahrávání nových obrázk?.
 • Russell Deffner upozor?uje na druhé kolo mapovací výzvy pro vymýcení malárie.

Mapy

 • [1] Michael Schön p?edstavil (de) na konferenci FOSSGIS aktualizovanou verzi Geopedie, která nyní integruje také Youtube a obsahuje další zajímavé vlastnosti.
 • Alexander Matheisen vysv?tluje na OpenRailwayMap mail listu, pro? odstraní experimentální podporu pro vektorové dlaždice z openrailwaymap.org.

P?echod k OSM

 • Mapbox píše o nové vlastnosti služby Twitter, která umožní zákazník?m soukrom? sdílet a požadovat polohu po svých zákaznících.

Software

 • Osmconvert nyní umož?uje také jednoduché zm?ny tagování pro OSM extrakty. Podívejte se na zm?ny v dokumentaci.
 • Robin Boldt a Emux pracovali spole?n? na vytvo?ení mobilní aplikace pro plánova? tras Kurviger. Uživatelé mohou testovat ve?ejnou beta verzi pro Android.

Programování

 • David Valdmann píše na blogu firmy Mapzen o zak?ivených popiskách, které byly p?edstaveny ve verzi Tangram.js 0.12.

Nová vydání

software verze datum vydání komentá?
Magic Earth * 7.1.17.12 28.03.2017 vylepšeno ovládání zvuku, lepší hledání, zlepšení výkonu a opravy chyb
MapContrib 1.6.1 28.03.2017 zvýšena velikost p?ílohy k nahrávání na 50 MB
Gnome Maps 3.24.0 29.03.2017 mnoho zm?n a vylepšení, viz poznámky k vydání
Komoot Android * var 29.03.2017 drobná vylepšení
Naviki Android * 3.57 29.03.2017 notifikace stavu s propojením na systémy Smart Bike, úpravy uživatelského rozhraní
Naviki iOS * 3.57 29.03.2017 upraveno uživatelské rozhraní, opravy chyb
OSM Contributor 3.0.4 29.03.2017
OSRM Backend 5.6.5 29.03.2017 opravy chyb
Jungle Bus 1.1 30.03.2017 Bus Contributer nyní p?ejmenován na Jungle Bus.
SQLite 3.18.0 30.03.2017 12 vylepšení a 5 oprav chyb
Cruiser for Android * 1.4.18 02.04.2017 vylepšená grafika a další
Cruiser for Desktop * 1.2.18 02.04.2017
JOSM 11826 02.04.2017 viz poznámky k vydání
Mapillary Android * 3.41 02.04.2017 záznam GPX trasy pro každou sekvenci, možnosti mapy v pohledu na sekvenci, zlepšení stability kamery

Poskytuje OSM Software Watchlist. (*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

OSM v médiích

 • ?lánek na Slate.fr se snaží ukázat, pro? se tolik zvýšila cena hamburger? v Pa?íži. Využívají mnoho r?zných map a vizualizací postavených nad OSM a seznamem francouzských firem, nedávno zve?ejn?ným jako otev?ená data.

Ostatní geo záležitosti

 • Google Map Maker je od konce b?ezna historií. TURN ON také informuje o možných alternativách pro p?ípad, že nechcete poskytovat svá data Google.
 • Podle magazínu Heise online, jsou v Evrop? op?t k vid?ní snímkovací auta.
 • Letecký simulátor X-Plane-11 je již dostupný. Model terénu je postaven na aktuálních datech z OpenStreetMap.

Plánované události

kde co kdy zem?
Fribourg SOSM Annual General Meeting and mapping party 08.04.2017 switzerland
Popayán #MappingPartyTulcan (Scout Mappers) 08.04.2017 colombia
Rennes Atelier de découverte 09.04.2017 france
Rennes Mapathon Missing Maps à Bréteil, Montfort 09.04.2017 france
Rennes Réunion mensuelle 10.04.2017 france
?ím Incontro Mappatori 10.04.2017 italy
Lyon Rencontre mensuelle libre 11.04.2017 france
Nantes Rencontres mensuelles 11.04.2017 france
Mnichov Münchner Stammtisch 11.04.2017 germany
Taipei OSM Taipei Meetup, MozSpace 11.04.2017 taiwan
Essen Stammtisch 13.04.2017 germany
Pa?íž Paris Mapathon Missing Maps 13.04.2017 france
Manila MapAm?re #PhotoMapping San Juan, San Juan 13.04. – 16.04.2017 philippines
Berlín 106. Berlin-Brandenburg Stammtisch 14.04.2017 germany
Tokyo ???????????????????? ?????? 15.04.2017 japan
Manila FEU YouthMappers Mapillary Workshop, Manila 17.04.2017 philippines
Bonn Bonner Stammtisch 18.04.2017 germany
Edinburg Edinburgh 18.04.2017 united kingdom
Lüneburg Mappertreffen Lüneburg 18.04.2017 germany
Nottingham Nottingham Pub Meetup 18.04.2017 uk
Moskva Schemotechnika 09 18.04.2017 russia
Karlsruhe Stammtisch 19.04.2017 germany
Portland Portland Mappy Hour 19.04.2017 united states
Osaka ?????????? #05 19.04.2017 japan
Leoben Stammtisch Obersteiermark 20.04.2017 austria
Zaragoza Mapeado Colaborativo 21.04.2017 spain
Kyoto ?????#03????????????????? 22.04.2017 japan
Misiones Charla Mapas Libres en FLISoL, Posadas 22.04.2017 argentina
Brémy Bremer Mappertreffen 24.04.2017 germany
Graz Stammtisch Graz 24.04.2017 austria
Kinmen Shang Yi Airport Do mapping Kinmen by youself 24.04. – 25.04.2017 taiwan
Avignon State of the Map France 2017 02.06. – 04.06.2017 france
Kampala State of the Map Africa 2017 08.07. – 10.07.2017 uganda
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée) FOSS4G Europe 2017 at ENSG Cité Descartes 18.07. – 22.07.2017 france
Curitiba FOSS4G+State of the Map Brasil 2017 27.07. – 29.07.2017 brazil
Boston FOSS4G 2017 14.08. – 19.08.2017 USA
Aizu-wakamatsu Shi State of the Map 2017 18.08. – 20.08.2017 japan
Boulder State of the Map U.S. 2017 19.10. – 22.10.2017 united states
Buenos Aires FOSS4G+State of the Map Argentina 2017 23.10. – 28.10.2017 argentina
Lima State of the Map LatAm 2017 29.11. – 02.12.2017 perú

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Nakaner, Peda, Polyglot, Rogehm, Spec80, SrrReal, YoViajo, derFred, jinalfoflia, keithonearth, wambacher.