týdeník 358

23.05. – 29.05.2017

Firmenmitglieder

Aktuální firemní ?lenové: úrovn? „Podporovatel“ a “Bronz“ 1

OSM CZ

 • Chybná sada zm?n p?inesla p?kn? zubaté cesty (a nejen v kraji zubatých žab).
 • Op?t se projevuje problém s chybn? pojmenovanou sadou zm?n v editoru JOSM.
 • Jak správn? uvád?t ?ísla silnic I. t?ídy v Praze.
 • V Prušánkách se rok s rokem sešel a znovu je zde problém s vandaly. Že by op?t místní specifická výuka?
 • Dají se exportovat budovy do OSM? Nebo spíše importovat. Ano dají ale lepší je po?kat na digitální katastr a natrasovat z n?j. A kde má digitální katastr problémy.
 • Ohlášený výpadek MTB Map z d?vod? nefunk?ního serveru.
 • Možnost importu soch a plastik z projektu Vet?elci a volavky do OSM.

OSM SK

 • Uživatelka hlásí chyb?jící pr?chod mezi domy v OSM a obratem je zakresleno.
 • Hrani?ní p?echod do Ma?arska p?es ?eku v podob? pontonového mostu – je stále aktuální a v provozu?
 • Podivný dotaz na fóru a spekulace, co tím cht?l vlastn? básník ?íci.
 • Stížnost na vandalizmus na žluté turistické trase do Žemberovce. Bohužel, s tímhle asi OSM moc neud?lá.
 • N?kdo op?t narazil na problém s Evropou pod mo?em.

Mapování

 • OSM Note ?íslo jeden milion byla vygenerována v Hong Kongu.
 • M?žete hlasovat pro nov? navržený tag name:language = ISO code (do 6. ?ervna).
 • Santamariense navrhuje nový tag pro stanice na hubení parazit? dobytka (livestock dips). Ty mají podobu nádrží s p?ípravky, p?es které je hnán dobytek pro snížení množství parazit?. Jsou to velmi užite?né orienta?ní body v jinak nevýrazné krajin?.
 • Uživatel nammala píše o n?kterých zajímavých p?ípadech nekonzistentního a detailního mapování v OpenStreetMap.
 • Maning Sambale informuje o zásadním milníku: kone?n? je možné v hodnotách jmenných tag? (name=*, alt_name=*,…) používat emoji 😎

Komunita

 • Mapillary by ráda zaplnila n?které díry v n?meckém Berlín? a tak spustila kampa? “Dopl?me mapu – Berlín“.
 • Julio May po?ádal dvoudenní seminá? o mapování v Dominikánské republice pro organizaci FUNDECOR.
 • Belgická komunita zvolila mapperem m?síce kv?tna 2017 Marka Kleciaka. Byl (a stále je) pr?kopníkem v oblasti 3D mapování, v tagování area:highway (které dále rozší?il) a je siln? angažován v Nepálu.
 • Tato diskuze na osm-dev mail listu porovnává n?kolik zp?sob? tisku velkých oblastí do formátu PDF.

Nadace OpenStreetMap

 • OSM blog publikoval seznam aktuálních firemních ?len?. D?kujeme jim i na tomto míst? za jejich podporu! Rádi p?ivítáme i další organizace – podívejte se na Pravidla firemního ?lenství a kontaktujte Nadaci OSM pro další postup.
 • M?sí?ní sch?zka CWG se konala 26. kv?tna.

Události

 • V termínu 2. až 4.?ervna se koná v Avignonu 4. ro?ník SotM France (State of the Map France). Krom? toho se na n?kolika školách od 30. kv?tna do 1. ?ervna konala akce “OSM kids“.
 • Letošní SotM France má p?kný doprovodný program pro studenty (FR) (automatický p?eklad). Všechny informace najdete na wiki (FR) (automatický p?eklad).
 • Konference SotM 2017 publikovala seznam p?ednášek a workshop?, detailní program by m?l být k dispozici brzy. Zvládli jste v?asnou registraci pro získání slevy?

Humanitární OSM

 • HOT zvažuje vývoj nového nástroje pro organizované mapování v terénu.
 • HOT žádá o akutní pomoc s aktuálními prioritními mapovacími úkoly pro boj s epidemií eboly: validace pro projekt #10 a #13 a mapování v projektu #9.
 • Na HOT mail listu je debata o tom, jak smysluplné je tagování budov jen s pomocí uzlu a jak je pak zobrazovat na map? v HOT mapovacím stylu.

Mapy

 • Stefan Keller na map? ukazuje všechny d?ležité st?edov?ké festivaly ve Švýcarsku.
 • OpenAndroMaps nov? poskytuje vícejazy?né mapy.
 • Viktor Garske oznámil projekt WinilooC pro vyhledání ve?ejných záchod?.
 • Sven Geggus se ptá na dopady zm?n v mapovém stylu OSM Carto 4.0 na n?mecký odvozený styl.

Otev?ená data

 • Apple poskytuje obrysy budov a jejich výšky pod licencí ODbL pro Francii a Dánsko.

Software

 • Dana Sulit píše na blogu firmy Mapbox o carto-cam. Tento nástroj m?že pomoci designér?m vyhodnotit vlastní styly.
 • OSRM (viz tabulka nových verzí) p?idal víceúrov?ový Dijkstr?v (MLD) plánovací algoritmus jako dopln?ní hierarchie zkratek (contraction hierarchies). To umožní mimo jiné rychlou a flexibilní zm?nu vah hran nebo více paralelních profil?.

Nová vydání

software verze datum vydání komentá?
Kurviger Free * 10.0.26 17.05.2017 r?zná vylepšení
OpenStreetMap Carto Style 4.0.0 22.05.2017
Mapzen Lost 3.0.0 25.05.2017 mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
PyOsmium 2.12.3 25.05.2017 jedna nová vlastnost a dv? opravy chyb
SQLite 3.19.2 25.05.2017 opravné vydání
Maps.me iOS * 7.3.4 26.05.2017 opravné vydání
QGIS 2.18.9 26.05.2017
Overpass-Turbo 28.05.2017 28.05.2017 mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
JOSM 12275 29.05.2017 menší vylepšení
Komoot Android * var 29.05.2017
Maps.me Android * var 29.05.2017 kompaktn?jší mapová data, nový styl pro ?ízení, p?episy do latinky
OSRM Backend 5.7.3 29.05.2017 opravné vydání

Poskytuje OSM Software Watchlist.
(*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

 • … o map? OsmHydrant vytvo?ené Robertem Kochem s pozicí a vlastnostmi všech hydrant? vytažených z OSM dat?

Ostatní geo záležitosti

 • Americký Ú?ad pro správu oceánské energie uvolnil dosud nejp?esn?jší batymetrickou mapu Mexického zálivu: ukazuje prom?nné geologické struktury zp?sobené nadm?rným ukládáním solí pod sedimenty na oceánském dn?.
 • Guardian publikoval nové v?decké objevy o možné druhé vrstv? tektonických desek v zemském plášti. To by vysv?tlilo http://premier-pharmacy.com/product-category/antiviral/ silnou tektonickou aktivitu v pacifické oblasti.
 • Jaká jsou vaše oblíbená místa na sv?t?? Nalezli jste b?hem procházení mapy n?jaké zajímavé místo, kam byste se cht?li podívat? Podívejte se na divy sv?ta objevená geokódovacím týmem Mapboxu!
 • Seán Lynch žádá o p?ísp?vky do OpenLitterMap a plánuje sledovat a modelovat cesty odpadu b?hem cesty deš?ovou a odpadní kanalizací.

Plánované události

kde co kdy zem?
Berlín #CompletetheMap – Mapillary photo mapping 25.05. – 15.06.2017 germany
Taipei OSM Taipei Meetup, MozSpace 05.06.2017 taiwan
Toronto Mappy Hour 05.06.2017 canada
Rostock Rostocker Treffen 06.06.2017 germany
Londýn Missing Maps London Mapathon, Royal Geographic Society 06.06.2017 uk
Stuttgart Stuttgarter Stammtisch 07.06.2017 germany
Montreal OSM monthly meetup at BANQ 07.06.2017 canada
Praha/Brno/Ostrava Kvartální pivo 07.06.2017 czech republic
Mnichov Münchner Stammtisch 08.06.2017 germany
Falkensee 108. Berlin-Brandenburg Stammtisch 09.06.2017 germany
Tula Tula Mapping Party, Tula 10.06. – 11.06.2017 russia
Suita ?????#05???????????????????? 10.06.2017 japan
Tokyo ?1? ?????????????????? 10.06.2017 japan
Manila San Juan City Mapa-thon by MapAm?re – Juan more time! , San Juan 10.06.2017 philippines
Pasov Mappertreffen 12.06.2017 germany
Nantes Rencontres mensuelles 13.06.2017 france
Lyon Rencontre mensuelle libre 13.06.2017 france
Freiberg Stammtisch Freiberg 15.06.2017 germany
Zittau OSM-Stammtisch Zittau 16.06.2017 germany
Tokyo ???????????????????? ???????? 17.06.2017 japan
Bonn Bonner Stammtisch 20.06.2017 germany
Lüneburg Mappertreffen Lüneburg 20.06.2017 germany
Nottingham Nottingham Pub Meetup 20.06.2017 united kingdom
Edinburg Edinburgh 20.06.2017 united kingdom
Karlsruhe Stammtisch 21.06.2017 germany
Salzburg AGIT2017 05.07. – 07.07.2017 austria
Kampala State of the Map Africa 2017 08.07. – 10.07.2017 uganda
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée) FOSS4G Europe 2017 at ENSG Cité Descartes 18.07. – 22.07.2017 france
Boston FOSS4G 2017 14.08. – 19.08.2017 united states
Aizu-wakamatsu Shi State of the Map 2017 18.08. – 20.08.2017 japan
Patan State of the Map Asia 2017 23.09. – 24.09.2017 nepal
Boulder State of the Map U.S. 2017 19.10. – 22.10.2017 united states
Buenos Aires FOSS4G+State of the Map Argentina 2017 23.10. – 28.10.2017 argentina
Lima State of the Map LatAm 2017 29.11. – 02.12.2017 perú

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Anne Ghisla, Nakaner, Peda, Rogehm, SeleneYang, Spec80, derFred, jinalfoflia.