týdeník 357

16.05. – 22.05.2017

OpenAddress-Data in Europa

Pokrytí dat OpenAddress v Evrop? 1 | © Michal Migurski © Mapbox © p?isp?vatelé OpenStreetMap ODbL

OSM CZ

 • ZbyCZ informuje o dokon?ení p?eklad? pro editor iD.
 • Nová?ek hledá pomoc zkušeného mappera v Brn? a okolí (nejlépe u piva).
 • Marián p?ipomíná blížící se další kvartální OSM pivo v Brn?/Praze/Ostrav? 7.6.2016.
 • Rychlé informace o tom, co se d?lo na akci IdeaHack kolem otev?ených dat v Brn?.
 • Jak rychle se vlastn? kde projeví zm?ny po oprav? nebo dopln?ní turistických zna?ek do OSM?
 • Policie musí zve?ejnit mapu policejních okrsk?. Je to pro OSM k n??emu dobré?
 • Rychlá prosba o opravu informací o nahrávání turistických rozcestník? na osmap.cz.
 • Je dobrý nápad provád?t n?jaké automatické opravy a normalizace v názvech nám?stí a t?íd? Zdá se, že asi moc ne.
 • Existuje web na hlášení chyb v OSM map? bez registrace? Ano – OSM Notes.
 • Podivné editace v Praze – mazání atribut?. Je to robot nebo vandal?
 • Nov? dostupné digitální katastry – p?idání budov pro Lanškroun, Kostice a Tvrdonice.

OSM SK

 • Mapování detail? jako lavi?ky a odpadkové koše v Galant? pom?že nevidomým. Najde se n?kdo poblíž?
 • Jak se mapují oficiální a neoficiální m?stské ?ásti.
 • Návrh na vytvo?ení výro?ní zprávy OSM SK. Ideáln? textovou ?ást a pak automaticky generovanou ?ást s grafy a statistikami.
 • Prosba o kontrolu a korekci hybridního multipolygonu pro zmapování trnavské nemocnice.
 • Aktualizace mapového stylu pro Locus.
 • Nová mapa pro Slovenský ráj.
 • Nov? otev?ený úsek R2 ?eká na domapování a korekce.

Mapování

 • Dieterdreist sepsal návrh pro aeroway=spaceport. Hlasovat m?žete až do 30.kv?tna.
 • Yo paseopor volá po využívání rozpoznávání dopravních zna?ek od Mappilary a jejich p?idávání do OSM.
 • Na tagging mail listu se Dave F podivuje na existencí toilets:wheelchair a wheelchair_toilet v editoru iD. Po ur?ité diskuzi dostal informaci, že p?edvýb?ry pro textové informace jsou p?ebírány z Taginfo a mohou tak obsahovat chyby a nep?esnosti.

Komunita

 • Uživatel Hakuch publikoval WikiRever, nástroj hledající kdo vložil nebo smazal zadanou frázi z OpenStreetMap Wiki. Tvrdí, že je jednodušeji použitelná než Wikiblame. (automatický p?eklad)
 • Americký ?ervený k?íž nabízí práci na pozici “GIS analytik Amerického ?erveného k?íže” pro kolumbijskou Bogotu.

Nadace OpenStreetMap

 • OSM France zažádala o status oficiálního regionálního zastoupení Nadace OSM.

Události

 • Dráž?anská OSM komunita plánuje na n?který víkend v srpnu nebo zá?í OSM letní školu a zjiš?uje zájem ú?astník? (DE), aby mohla najít vhodné prostory.

Humanitární OSM

 • Geoffrey Kateregga píše na blogu HOT o mapovací kampani pro eliminaci malárie. V té mladí mappe?i z p?ti univerzit z Ugandy zmapovali 800 000 budov. T?i nejaktivn?jší studenti dostali stipendium pro ú?ast na SotM Africa.
 • Jakarta Post informovali o spolupráci n?kolika humanitárních organizací pro podporu invalid? a chudých v Indonésii.
 • Rebecca Firth hledá na HOT mail listu zkušené mappery pro validaci úkol? v oblasti Salima v Malawi.
 • C J Hendrix z Centra pro humanitární data informoval o nových automatických OSM exportech pro HDX (Humanitarian Data Exchange), které byly vytvo?eny ve spolupráci s HOT.

Mapy

 • Hledáte geolokaci s pomocí OSM map v ?láncích na Wikipedii? Alex-7 vytvo?il pat?i?nou webovou aplikaci.
 • ?erná je p?kná: Chyba v poslední verzi carto stylu zp?sobila, že vodní toky s tagem intermittent=yes byly vykreslovány ?ern? místo ?árkované modré. Problém byl již vy?ešen.

P?echod k OSM

 • Via Staziun je projekt SBB a nadace My Handicap s cílem “zlepšit orientaci na vlakových nádražích: s pomocí aktuálních fotek a informací ze všech švýcarských nádraží sesbíraných a sdílených ostatními cestujícími”. Fotky jsou dostupné v Mapillary ale ostatní informace jsou dostupné pod svobodnou licencí.

Otev?ená data

 • [1] Michal Migurski prezentuje projekt OpenAdresses na blogu firmy Mapbox a dopl?uje ho n?kterými p?knými statistikami.

Software

 • Byla p?ipravena nová stránka Taginfo pro Japonsko, dopl?ující dalších 12 instancí specifických pro konkrétní zem?. Japonskou stránku provozuje MIERUNE.
 • Arun (PlaneMad) píše ve svém deníku o projektu StreetComplete, aplikaci od Tobiase Zwicka (westnordost). Ta se ptá uživatele na kompletní sadu v?cí, jako jsou jména ulic, autobusové zastávky, ?ísla dom?, povrch ulice a otevírací hodiny. Tak jako u ostatních pokusu o “gamifikaci” v minulosti i zde jsou pozitivní reakce i otázky k použitým mechanizm?m. Návrhy nebo pomoc na GitHubu je vítána.
 • MapOSMatic instance od Hartmuta Holzgraefeho nov? umí zobrazit GPS stopy jako p?ekryvnou vrstvu na map? a také ukazuje i náhledy rozvržení konfigurace mapy.

Programování

 • Mapbox Mobile SDK m?že být nyní rozší?eno pluginy.
 • Christoph Lingg se ptá, zda existuje jednodušší formát OSM dat než PBF. Preferoval by data ve formátu GeoJSON. Jochen Topf detailn? vysv?tluje, kde jsou s tím problémy a navrhuje svou v?tev export projektu osmium, která umí exportovat do GeoJSON.

Nová vydání

software verze datum vydání komentá?
GeoServer 2.11.1 19.05.2017 37 oprav chyb a další vylepšení
Traccar Client iOS 4.2 15.05.2017 informace podle vzdálenosti a azimutu
Naviki iOS * 3.59 16.05.2017 offline mapy, p?ihlašování p?es Google a další opravy chyb
Traccar Client Android 4.3 16.05.2017
Kurviger Free * 10.0.25 17.05.2017 vyhledávání adresy a další vylepšení
OpenMapTiles 2.3.0 17.05.2017 menší opravy chyb, vylepšení a úpravy
Komoot Android * 9.1 18.05.2017
MapContrib 1.7.10 19.05.2017 zobrazení lokalizované verze hodnoty tagu v popup okn?
Mapillary iOS * 4.6.16 19.05.2017 opravena chyba v podkladové map?, která mohla zp?sobit prázdnou mapu
Maps.me Android * var 19.05.2017
QGIS 2.18.8 19.05.2017
StreetComplete 0.11 21.05.2017 nové jazyky: malajština, ?eština, portugalština
Komoot iOS * 9.1.1 22.05.2017 p?epracováno a zjednodušeno plánování cest, indikace úrovn? vhodnosti pro vybranou trasu
OpenStreetMap Carto Style 3.3.1 22.05.2017 opravné vydání
SQLite 3.19.0 22.05.2017 13 vylepšení a 6 oprav chyb

Poskytuje OSM Software Watchlist.
(*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

OSM v médiích

 • João Pedro Leite bloguje na GeekTime o t?ech mapových monopolech a pro? je OpenStreetMap dobrá cesta ven.

Ostatní geo záležitosti

 • Andy Dearing vysv?tluje, pro? je otev?ený GIS software tak d?ležitý a kritický faktor. Zvláš? to platí pro prost?edí internetu v?cí (IoT – Internet of Things).

Plánované události

kde co kdy zem?
Manila San Juan City Mapa-thon by MapAm?re , San Juan 29.05.2017 philippines
Leuven 2nd Leuven Monthly OSM Meetup 31.05.2017 belgium
Dusseldorf Stammtisch Düsseldorf 31.05.2017 germany
Dráž?any Stammtisch 01.06.2017 germany
Avignon State of the Map France 2017 02.06. – 04.06.2017 france
Lvov Map Solutions 2017 03.06.2017 ukraine
Taipei OSM Taipei Meetup, MozSpace 05.06.2017 taiwan
Toronto Mappy Hour 05.06.2017 canada
Rostock Rostocker Treffen 06.06.2017 germany
Londýn Missing Maps London Mapathon, Royal Geographic Society 06.06.2017 uk
Stuttgart Stuttgarter Stammtisch 07.06.2017 germany
Montreal OSM monthly meetup at BANQ 07.06.2017 canada
Praha/Brno/Ostrava Kvartální pivo 07.06.2017 czech republic
Mnichov Münchner Stammtisch 08.06.2017 germany
Falkensee 108. Berlin-Brandenburg Stammtisch 09.06.2017 germany
Tula Tula Mapping Party, Tula 10.06. – 11.06.2017 russia
Takatsuki ?????#05???????????????????? 10.06.2017 japan
Pasov Mappertreffen 12.06.2017 germany
Nantes Rencontres mensuelles 13.06.2017 france
Lyon Rencontre mensuelle libre 13.06.2017 france
Salzburg AGIT2017 05.07. – 07.07.2017 austria
Kampala State of the Map Africa 2017 08.07. – 10.07.2017 uganda
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée) FOSS4G Europe 2017 at ENSG Cité Descartes 18.07. – 22.07.2017 france
Boston FOSS4G 2017 14.08. – 19.08.2017 united states
Aizu-wakamatsu Shi State of the Map 2017 18.08. – 20.08.2017 japan
Patan State of the Map Asia 2017 23.09. – 24.09.2017 nepal
Boulder State of the Map U.S. 2017 19.10. – 22.10.2017 united states
Buenos Aires FOSS4G+State of the Map Argentina 2017 23.10. – 28.10.2017 argentina
Lima State of the Map LatAm 2017 29.11. – 02.12.2017 perú

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Nakaner, Polyglot, Rogehm, Softgrow, Spec80, TheFive, YoViajo, derFred, jinalfoflia, kreuzschnabel.