týdeník 367

25.07. – 31.07.2017

Text

Zábava, sport, nakupování, vzd?lávání nebo ve?ejná doprava … vše v OpenStreetBrowser 1 | © p?isp?vatelé OpenStreetMap, ODbL

OSM CZ

 • Byl nahlášen problém se stahováním dat pro LPIS tracer. Nakonec se to opravilo samo 😉 .
 • Pavel se vrací k možnosti importovat data o “stá?í lesa”.
 • Jak se správn? taguje ferata a jak ?et?z pro usnadn?ní cesty turist?m? A co už je vlastn? ferata?

OSM SK

 • Vandal ?ádí v Prešov?. Mají tam novou tramvaj a dálnici.
 • Jaký kontakt použít pro žádost o okamžité zam?ení OSM ú?tu pro vandaly?

O nás

 • Vždy hledáme další lidi pro pomoc s vylepšením našeho týdeníku jakýmkoliv zp?sobem. P?ipojte se k našemu týmu 😉

Mapování

 • Pascal Neis tweetuje o velkém množství nových budov kolem indonéské Surabaye bez jakýchkoliv cest nebo silnic, které by k nim vedly. V rámci diskuze jiní lidé poukazují na jiná místa se stejným problémem a Pierre Béland objevil, že komentá?e k sad? zm?n a zdroj jsou chybné.
 • John Whelan se ptá, zda by bylo možné zvýraznit nedávné zm?ny na wiki stránce Highway Tag Africa. Úpravy byly odsouhlaseny b?hem workshopu na konferenci SotM Africa. Následovala diskuze o provedených zm?nách v porovnání s cíli wiki stránky tagu highway, který bere v úvahu socio-ekonomickou roli s tím, že další klí?e ?eší podmínky a použitelnost cesty.
 • Christoph Hormann za?al diskuzi o snižování p?esnosti metadat po?ízení snímku Bingu, když p?ipomn?l, že snímky venkovských oblastí z období 2003-2016 jsou pro mapování v podstat? nepoužitelné.
 • François Lacombe by na tagging mail listu rád slyšel p?ipomínky ke svému návrhu na p?idání extra detail? pro elektrické transformátory (tag transformer=*).
 • Tobias Zwick by cht?l rozší?it StreetComplete o možnost mapováním sad?. Aktuáln? jsou používány t?i tagy a tak se ptá, jak implementovat tagovací schéma.
 • Christoph Hormann bloguje o problémech s mapováním bez aktuální znalosti místa (též vzdálené neboli gau?ové mapování). Rozdílné úrovn? snímk? a jejich zastaralost jsou hlavními tématy.
 • Polyglot se podivuje nad tím, pro? je p?i mapování ve?ejné dopravy opakováno tolik detail? na r?zných OSM objektech a pro? je pot?eba dvou objekt? pro každou zastávku v každé relaci linky, což pak zt?žuje údržbu. V komentá?ích se do?kal n?kolika reakcí.

Komunita

 • Pascal Neis tweetuje o r?zných úrovních OSM aktivit a jak jsou zobrazeny v jeho nástroji HDYC (How Did You Contribute to OSM?)
 • Vzájemná výuka: v ?ervnovém ?ísle svého m?sí?níku “showcase”, diskutuje výzkumný tým Nadace Wikimedie datové struktury OSM a následné modely spolupráce. Živé video bylo publikováno na YouTube.
 • Na n?meckém fóru je rozsáhlá diskuze o tom “co a pro? mapují OSM mappe?i” a jak se to zm?nilo za posledních 9 let (automatický p?eklad). Dva z ú?astník? diskuze tvrdí, že vlákno je souhrn lidí, jejichž p?edstavy nezískaly nikdy širokou podporu komunity.
 • Za?alo hlasování o Ceny OSM 2017. Hlasovat m?žete až do 16. srpna a sv?j hlas m?žete dát 45 nominovaným v 9 kategoriích.
 • Uživatel GoWin bloguje o své návšt?v? u požárního sboru ve filipínském m?st? General Santos a spontánní mapovací akci, která vylepšila zmapování jejich sít? požárních hydrant?.

Události

Humanitární OSM

 • Marco se na HOT mail listu ptá, jak mapovat cesty a silnice skrze zem?d?lské vesnice v Africe tak, aby bylo zajišt?no routování. Interpretace satelitních snímk? a to, jak mapovat jím udané p?íklady v nigerské vesnici (Mula village), jsou samostatn? diskutovány. Ptá se také na vytvá?ení virtuálních cest v obydlených oblastech na polopouštích bez jakékoliv infrastruktury, jen se stopami v písku. Objevily se rozdílné “nespojovat” i “spojovat” názory.

Vzd?lávání

 • Christian Quest napsal jednoduše pochopitelný ?lánek o geokódování. (fr) (automatický p?eklad)

Mapy

 • [1] OpenStreetBrowser (OSB) je op?t funk?ní. Nabízí jednoduché vyhledávání bod? zájm?. Webová stránka, podobn? jako v?tšina wiki systém? nebo hlavní stránka OpenStreetMap.org, obsahuje jednoduché menu na levé stran?. OSB je dostupné ve 20 r?zných jazycích (v?etn?, zatím nekompletní, ?eštiny).
 • RandoCarto poskytuje uživatelsky upravitelné turistické mapy.
 • shtosm.ru vysv?tluje (ru) (automatický p?eklad), pro? pozorují uživatelé z Ruska a B?loruska posledních pár dn? pomalé na?ítání mapových dlaždic OpenStreetMap.org. Bylo to zp?sobeno poškozením keše dlaždic sponzorované firmou Yandex.

P?echod k OSM

Licence

 • Nadace OSM publikovala vzorové povolení pro použití leteckých snímk? pro obkreslování.

Software

 • Firma Adobe oznámila, že v roce 2020 ukon?í vývoj Flash pluginu pro prohlíže?e. V reakci na to se James ptá, zda to znamená i konec online editor Potlatch, který je na flashi postaven. P?íznivci editoru jsou Richardem Fairhurstem ujiš?ováni, že tento bude pokra?ovat jako desktopová aplikace pro Mac/Windows a bude využívat technologi Adobe AIR.
 • Bryan Housel zmi?uje v dlouhém komentá?i, že do editoru iD se blíží validace editací “ve stylu JOSM”.

Programování

 • Na medium.com David Hayter detailn? popisuje zp?sob napadení nesprávn? nakonfigurované PostgreSQL databáze. Na cílovém systému není pot?eba uživatelský ú?et.
 • Vladimir Agafonkin z firmy Mapbox ukazuje jak, s pomocí WebGL, vytvo?il simula?ní mapu síly v?tru.

Nová vydání

Je k dispozici OsmAnd ve verzi 2.7. Nov? je možné rozd?lit GPX stopy na sekce a nový plugin umož?uje zobrazení obrázk? z Mapillary.

software verze datum vydání komentá?
GEOS 3.6.2 25.07.2017 opravy chyb
GeoServer 2.11.2 31.07.2017 opravy chyb a drobná vylepšení
guide4you 2.1.2 29.07.2017
JOSM 12542 30.07.2017 mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
Komoot Android * 9.2.2 27.07.2017 opravy chyb
Kurviger Free * 1.1.6 29.07.2017 možnost zvolit aktuální polohu jako po?áte?ní bod
OpenStreetMap Carto Style 4.1.0 30.07.2017 mnoho zm?n, viz poznámky k vydání a také tento p?ísp?vek
Osmose Backend v1.0-2017-07-26 26.07.2017
SQLite 3.20.0 01.08.2017 mnoho zm?n, viz poznámky k vydání

Poskytuje OSM Software Watchlist. (*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

 • … o RiscOSM, rendereru pro opera?ní systém RISC.
 • … o aplikaci Kdo je to od Ilyi Zverova, která sleduje p?ejmenovávání OSM ú?t? a umož?uje jejich prohledávání.

Ostatní geo záležitosti

 • Anthony Bennett upozor?uje na p?kné video z roku 2016: “Co kdyby všichni žili jen v jednom m?st??”. S hustotou od ?ídce osídlených m?st po nejvíce zapln?ná místa v historii, jak velké by takové m?sto vlastn? bylo?
 • Podivná stavba v jižní ?ín? na mo?ském útesu. Není zmapována v OSM. Objeví se n?jaký zájemce o pr?zkum na míst?? 😉
 • Nejdelší zav?šený most pro p?ší na sv?t? (494 metr?) byl otev?en 29. ?ervence 2017 ve Švýcarsku, poblíž vesnice Randa na turistické trase z Zermattu do Grächen.
 • Laborato?e Don’t Panic publikovaly velmi detailní návod, jak použít Mapbox Studio pro vytvo?ení heatmapy vašich tréninkových aktivit.

Plánované události

kde co kdy zem?
Amagasaki ??????????????????????? in ???????????2017 05.08.2017 japan
Taipei COSCUP OpenStreetMap Track, National Taiwan University Social Science College 05.08.2017 taiwan
Kusatsu ???????????? in ?? 06.08.2017 japan
Osaka ??? Mapping Bar #02 10.08.2017 japan
Berlín 110. Berlin-Brandenburg Stammtisch 11.08.2017 germany
Pasov Mappertreffen 14.08.2017 germany
Boston FOSS4G 2017 14.08. – 19.08.2017 united states
Bonn Bonner Stammtisch 15.08.2017 germany
Lüneburg Mappertreffen Lüneburg 15.08.2017 germany
Scotland Pub meeting, Edinburgh 15.08.2017 united kingdom
Aizu-wakamatsu Shi State of the Map 2017 (international conference) 18.08. – 20.08.2017 japan
Sankt Augustin FrOSCon with OSGeo & OSM Track 19.08. – 20.08.2017 germany
Patan State of the Map Asia 2017 23.09. – 24.09.2017 nepal
Boulder State of the Map U.S. 2017 19.10. – 22.10.2017 united states
Brusel FOSS4G Belgium 2017 26.10.2017 belgium
Lima State of the Map LatAm 2017 29.11. – 02.12.2017 perú
Bonn FOSSGIS 2018 21.03. – 24.03.2018 germany

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Nakaner, Peda, PierZen, Polyglot, Rogehm, SK53, Spanholz, Spec80, YoViajo, derFred, jinalfoflia, kreuzschnabel.

One Reply to “týdeník 367”