týdeník 367

25.07. – 31.07.2017

Text

Zábava, sport, nakupování, vzd?lávání nebo ve?ejná doprava … vše v OpenStreetBrowser 1 | © p?isp?vatelé OpenStreetMap, ODbL

OSM CZ

 • Byl nahlášen problém se stahováním dat pro LPIS tracer. Nakonec se to opravilo samo 😉 .
 • Pavel se vrací k možnosti importovat data o “stá?í lesa”.
 • Jak se správn? taguje ferata a jak ?et?z pro usnadn?ní cesty turist?m? A co už je vlastn? ferata?

OSM SK

 • Vandal ?ádí v Prešov?. Mají tam novou tramvaj a dálnici.
 • Jaký kontakt použít pro žádost o okamžité zam?ení OSM ú?tu pro vandaly?

O nás

 • Vždy hledáme další lidi pro pomoc s vylepšením našeho týdeníku jakýmkoliv zp?sobem. P?ipojte se k našemu týmu 😉

Mapování

 • Pascal Neis tweetuje o velkém množství nových budov kolem indonéské Surabaye bez jakýchkoliv cest nebo silnic, které by k nim vedly. V rámci diskuze jiní lidé poukazují na jiná místa se stejným problémem a Pierre Béland objevil, že komentá?e k sad? zm?n a zdroj jsou chybné.
 • John Whelan se ptá, zda by bylo možné zvýraznit nedávné zm?ny na wiki stránce Highway Tag Africa. Úpravy byly odsouhlaseny b?hem workshopu na konferenci SotM Africa. Následovala diskuze o provedených zm?nách v porovnání s cíli wiki stránky tagu highway, který bere v úvahu socio-ekonomickou roli s tím, že další klí?e ?eší podmínky a použitelnost cesty.
 • Christoph Hormann za?al diskuzi o snižování p?esnosti metadat po?ízení snímku Bingu, když p?ipomn?l, že snímky venkovských oblastí z období 2003-2016 jsou pro mapování v podstat? nepoužitelné.
 • François Lacombe by na tagging mail listu rád slyšel p?ipomínky ke svému návrhu na p?idání extra detail? pro elektrické transformátory (tag transformer=*).
 • Tobias Zwick by cht?l rozší?it StreetComplete o možnost mapováním sad?. Aktuáln? jsou používány t?i tagy a tak se ptá, jak implementovat tagovací schéma.
 • Christoph Hormann bloguje o problémech s mapováním bez aktuální znalosti místa (též vzdálené neboli gau?ové mapování). Rozdílné úrovn? snímk? a jejich zastaralost jsou hlavními tématy.
 • Polyglot se podivuje nad tím, pro? je p?i mapování ve?ejné dopravy opakováno tolik detail? na r?zných OSM objektech a pro? je pot?eba dvou objekt? pro každou zastávku v každé relaci linky, což pak zt?žuje údržbu. V komentá?ích se do?kal n?kolika reakcí.

Komunita

 • Pascal Neis tweetuje o r?zných úrovních OSM aktivit a jak jsou zobrazeny v jeho nástroji HDYC (How Did You Contribute to OSM?)
 • Vzájemná výuka: v ?ervnovém ?ísle svého m?sí?níku “showcase”, diskutuje výzkumný tým Nadace Wikimedie datové struktury OSM a následné modely spolupráce. Živé video bylo publikováno na YouTube.
 • Na n?meckém fóru je rozsáhlá diskuze o tom “co a pro? mapují OSM mappe?i” a jak se to zm?nilo za posledních 9 let (automatický p?eklad). Dva z ú?astník? diskuze tvrdí, že vlákno je souhrn lidí, jejichž p?edstavy nezískaly nikdy širokou podporu komunity.
 • Za?alo hlasování o Ceny OSM 2017. Hlasovat m?žete až do 16. srpna a sv?j hlas m?žete dát 45 nominovaným v 9 kategoriích.
 • Uživatel GoWin bloguje o své návšt?v? u požárního sboru ve filipínském m?st? General Santos a spontánní mapovací akci, která vylepšila zmapování jejich sít? požárních hydrant?.

Události

Humanitární OSM

 • Marco se na HOT mail listu ptá, jak mapovat cesty a silnice skrze zem?d?lské vesnice v Africe tak, aby bylo zajišt?no routování. Interpretace satelitních snímk? a to, jak mapovat jím udané p?íklady v nigerské vesnici (Mula village), jsou samostatn? diskutovány. Ptá se také na vytvá?ení virtuálních cest v obydlených oblastech na polopouštích bez jakékoliv infrastruktury, jen se stopami v písku. Objevily se rozdílné “nespojovat” i “spojovat” názory.

Vzd?lávání

 • Christian Quest napsal jednoduše pochopitelný ?lánek o geokódování. (fr) (automatický p?eklad)

Mapy

 • [1] OpenStreetBrowser (OSB) je op?t funk?ní. Nabízí jednoduché vyhledávání bod? zájm?. Webová stránka, podobn? jako v?tšina wiki systém? nebo hlavní stránka OpenStreetMap.org, obsahuje jednoduché menu na levé stran?. OSB je dostupné ve 20 r?zných jazycích (v?etn?, zatím nekompletní, ?eštiny).
 • RandoCarto poskytuje uživatelsky upravitelné turistické mapy.
 • shtosm.ru vysv?tluje (ru) (automatický p?eklad), pro? pozorují uživatelé z Ruska a B?loruska posledních pár dn? pomalé na?ítání mapových dlaždic OpenStreetMap.org. Bylo to zp?sobeno poškozením keše dlaždic sponzorované firmou Yandex.

P?echod k OSM

Licence

 • Nadace OSM publikovala vzorové povolení pro použití leteckých snímk? pro obkreslování.

Software

 • Firma Adobe oznámila, že v roce 2020 ukon?í vývoj Flash pluginu pro prohlíže?e. V reakci na to se James ptá, zda to znamená i konec online editor Potlatch, který je na flashi postaven. P?íznivci editoru jsou Richardem Fairhurstem ujiš?ováni, že tento bude pokra?ovat jako desktopová aplikace pro Mac/Windows a bude využívat technologi Adobe AIR.
 • Bryan Housel zmi?uje v dlouhém komentá?i, že do editoru iD se blíží validace editací “ve stylu JOSM”.

Programování

 • Na medium.com David Hayter detailn? popisuje zp?sob napadení nesprávn? nakonfigurované PostgreSQL databáze. Na cílovém systému není pot?eba uživatelský ú?et.
 • Vladimir Agafonkin z firmy Mapbox ukazuje jak, s pomocí WebGL, vytvo?il simula?ní mapu síly v?tru.

Nová vydání

Je k dispozici OsmAnd ve verzi 2.7. Nov? je možné rozd?lit GPX stopy na sekce a nový plugin umož?uje zobrazení obrázk? z Mapillary.

softwareverzedatum vydáníkomentá?
GEOS3.6.225.07.2017opravy chyb
GeoServer2.11.231.07.2017opravy chyb a drobná vylepšení
guide4you2.1.229.07.2017
JOSM1254230.07.2017mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
Komoot Android *9.2.227.07.2017opravy chyb
Kurviger Free *1.1.629.07.2017možnost zvolit aktuální polohu jako po?áte?ní bod
OpenStreetMap Carto Style4.1.030.07.2017mnoho zm?n, viz poznámky k vydání a také tento p?ísp?vek
Osmose Backendv1.0-2017-07-2626.07.2017
SQLite3.20.001.08.2017mnoho zm?n, viz poznámky k vydání

Poskytuje OSM Software Watchlist. (*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

 • … o RiscOSM, rendereru pro opera?ní systém RISC.
 • … o aplikaci Kdo je to od Ilyi Zverova, která sleduje p?ejmenovávání OSM ú?t? a umož?uje jejich prohledávání.

Ostatní geo záležitosti

 • Anthony Bennett upozor?uje na p?kné video z roku 2016: “Co kdyby všichni žili jen v jednom m?st??”. S hustotou od ?ídce osídlených m?st po nejvíce zapln?ná místa v historii, jak velké by takové m?sto vlastn? bylo?
 • Podivná stavba v jižní ?ín? na mo?ském útesu. Není zmapována v OSM. Objeví se n?jaký zájemce o pr?zkum na míst?? 😉
 • Nejdelší zav?šený most pro p?ší na sv?t? (494 metr?) byl otev?en 29. ?ervence 2017 ve Švýcarsku, poblíž vesnice Randa na turistické trase z Zermattu do Grächen.
 • Laborato?e Don’t Panic publikovaly velmi detailní návod, jak použít Mapbox Studio pro vytvo?ení heatmapy vašich tréninkových aktivit.

Plánované události

kdecokdyzem?
Amagasaki??????????????????????? in ???????????201705.08.2017japan
TaipeiCOSCUP OpenStreetMap Track, National Taiwan University Social Science College05.08.2017taiwan
Kusatsu???????????? in ??06.08.2017japan
Osaka??? Mapping Bar #0210.08.2017japan
Berlín110. Berlin-Brandenburg Stammtisch11.08.2017germany
PasovMappertreffen14.08.2017germany
BostonFOSS4G 201714.08. – 19.08.2017united states
BonnBonner Stammtisch15.08.2017germany
LüneburgMappertreffen Lüneburg15.08.2017germany
ScotlandPub meeting, Edinburgh15.08.2017united kingdom
Aizu-wakamatsu ShiState of the Map 2017 (international conference)18.08. – 20.08.2017japan
Sankt AugustinFrOSCon with OSGeo & OSM Track19.08. – 20.08.2017germany
PatanState of the Map Asia 201723.09. – 24.09.2017nepal
BoulderState of the Map U.S. 201719.10. – 22.10.2017united states
BruselFOSS4G Belgium 201726.10.2017belgium
LimaState of the Map LatAm 201729.11. – 02.12.2017perú
BonnFOSSGIS 201821.03. – 24.03.2018germany

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Nakaner, Peda, PierZen, Polyglot, Rogehm, SK53, Spanholz, Spec80, YoViajo, derFred, jinalfoflia, kreuzschnabel.

One Reply to “týdeník 367”