týdeník 279

17.11.2015-23.11.2015

Tmavé téma OpenStreetMap pomocí Greasemonkey skriptu
Tmavé téma OpenStreetMap pomocí Greasemonkey skriptu [1]

Téma: Mapillary

Nejen “komunitní streetview”, ale i varianta jak vytvo?it podklad pro tvorbu ?i zp?es?ování OSM. P?esn? tím je z pohledu mappera švédský startup Mapillary (neplést se slovenskou geoloka?ní službou Mapilary), který se snaží vytvo?it komunitu sb?ratel? dat, zdarma poskytnout uživatel?m “streetview” a komer?n? poskytnout získaná data (ale i samo rozhraní) zákazník?m pro specifické použití. Od využití ve zpravodajství (pseudoaktuální fotka daného místa) p?es místní správu (pohled na aktuální stav lokality a p?ípadné porovnání s p?edchozím stavem) ?i speciální zákazníky jako je t?eba správa železnic (sama dodá po?ízené fotografie a systém umož?uje porovnávat zm?ny lokality v ?ase – snímky ze stejného místa v r?zná období). Mapillary totiž p?ichází na rozdíl od Google Streetview s nabídkou výb?ru z ?as?, kdy bylo dané místo zmapováno (vyfoceno).

Mapillary tak je pro OSM zajímavou variantou, jak legáln? získávat data pro mapování a samo OSM je pro Mapillary jediným (tedy s nadsázkou ?e?eno životn? d?ležitým) mapovým podkladem. Vzniká tak prostor pro symbiózu, jejíž efektivitu prov??í až praxe.

Mappe?i mohou Mapillary využít zcela cílen? k promítnutí svých fotografií (sekvence snímk? získané cestou nap?. autem nebo na kole) do mapy a následn? z nich vy?ítat data jako údaje na zna?kách (nap?. ?ísla cyklotras), hodnoty tag? surface=* ?i informace z dopravních zna?ek (rychlostní omezení). Posledn? jmenovaný p?íklad je dokonce jednou z priorit programu na inteligentní analýzu snímk? v Mapillary databázi, nicmén? dlužno p?iznat, že aplikace (i její auto?i) jsou zatím blíže k za?átku, než k cíli cesty. Využití Mapillary práv? k mapování OSM je nejen možné (auto?i sdílí s Mapillary své snímky pod Creative Commons license CC BY-SA), ale služba s tímto p?ímo po?ítá a explicitn? možnost užití dat pro OSM ošet?uje ve svých podmínkách.

Statistiky Mapillary pro ?eskou republiku prozrazují, že auto?i snímk? se rekrutují skute?n? p?edevším (ne-li výhradn?) z OSM komunity. ?ísla uvedená u jednotlivých p?isp?vatel? udávají po?et nahraných snímk?. Podle nejaktivn?jšího jihomoravského “fotomappera” Tomáše Janouška (pivnik) je jednou z atraktivních výhod Mapillary práv? možnost zmapovat prostor ?i místa, která komer?ní služba nenabízí. Technicky má sice s 360stup?ovým snímáním Google Streetview nedostižný náskok, ale možnost sednout na kolo a “zfotomapovat” každý rok ?i dokonce v r?zných ro?ních obdobích všechny uli?ky a chodníky své obce – tu lze nalézt jen zde.

Sta?í tedy neváhat a za?ít (podle návodu, který nabízí zdarma i poskytnutí držák? na kolo ?i do auta) a to t?eba tím, že si stáhnete aplikaci (App Store, Google Play, Amazon, Windows Store), po?ídíte a nahrajete své první snímky.

OSM CZ

OSM SK

Nadace OpenStreetMap – volby do rady a výro?ní zasedání

Mapování

 • Další rozpor – Frederik Ramm poukázal na to, že komentá?e k sadám zm?n byly zamýšleny pro ru?ní popis editace autorem, ale ?ím dál víc sad zm?n obsahuje v komentá? jen hashtag místo popisu. To jej d?lá mén? užite?ný pro mappery.
 • 23. listopadu 2015 bylo uvoln?no JOSM verze 9060. Zdá se, že bohužel obsahuje jednoho malého tiska?ského šotka.
 • Michael Reichert vytvo?il JOSM sadu nastavení pro mapování tramvajových zna?ek a náv?ští v N?mecku.
 • Uživatel NicEd informuje o tom, jak opravoval nesprávné tagy na silnicích v Africe.
 • Colin Smale se na mail listu ptá, zda bude v OpenStreetMap podporován sou?adnicový systém “What 3 Words” (W3W) . W3W je proprietární a patenty zatížený systém, který p?i?adí každému ?tverci o velikosti 3×3 metry t?i slova. Když zaplatíte poplatek provozovatel?m W3W, m?žete si pro dané sou?adnice vybrat vlastní t?i slova. Tato t?i slova budou p?evedena zp?t na sou?adnice pomocí služby W3W.  API této služby ale není voln? dostupné. Uživatelé nebyli o explicitní podpo?e v OpenStreetMap p?esv?d?eni.
 • Editor iD verze 1.8.0 byl uvoln?n. Opravuje n?kolik chyb, obsahuje vylepšení a nové sady nastavení.
 • Uživatel g4rp se na švýcarském talk-ch listu ptá, jak mapovat poštovní ú?ad uvnit? supermarketu Migros.
 • Tento týden je v?tšina diskusí na tagging mail listu zam??ená na klí? traffic calming (retardéry, zpomalova?e dopravy).
 • Turbo kruhový objezd” je typ kruhových objezd?, kde z?stanete ve stejném pruhu po celou dobu až do výjezdu, což by teoreticky m?lo snížit množství havárií. V poslední dob? jsou zavád?ny v Holandsku. AdVerburg se na holandském fóru ptá, jak by m?ly být mapovány (holandsky) (automatický p?eklad). V Anglii je jeden v Bedfordu, ale ne každý je z toho nadšený.

Komunita

 • Uživatel 51114u9 vytvo?il skript pro Greasemonkey pro tmavé téma na OpenStreetMap.org.
 • Belgická komunita se podivuje nad tím, pro? je silni?ní sí? v Belgii hotová jen ze zhruba 73%, když v okolních zemích je to 100%. Joost Schouppe nabízí jedno z možných vysv?tlení.
 • Uživatel Escada publikoval interview, které ud?lal se 72 letým mapperem Davem Swarthoutem. Interview je sou?ástí série “Mapper ve sv?tle reflektor?“.
 • Uživatel jinalfoflia z firmy Mapbox bloguje o Mapping-party b?hem akce OSMGeoTýden.
 • pMapbox zkoumá, jak kompletní jsou zmapované ulice v OpenStreetMap a to porovnáním délky všech ulic v zemi s daty materiálu CIA World Factbook (Fakta o sv?t?). Stejn? jako v Belgii (viz. výše), jsou zde n?jaké nesrovnalosti v N?mecku – celková délka je spíše 554 803 než 400 784 km. Bohužel neexistuje žádná diskuse o tom, jak jsou po?ítány silnice s odd?lenými sm?ry.
 • OpenCage Data Blog publikoval rozhovor s Peterem Karichem, jedním z tv?rc? projektu Graphhopper. Graphhopper je služba pro plánování trasy postavená nad daty OpenStreetMap.
 • Micha? Brzozowski se na talk mail listu ptá, pro? mnoho nových mapper? neodpovídá na komentá?e k sadám zm?n. Vznikla z toho delší diskuse…
 • Je možné vy?ešit hádanku Jamese Joyce a cestovat skrz Dublinské vnit?ní m?sto bez navštívení hospody? N?kolik let zpátky Rory McCann prokázal, že to možné je. Nyní se to karussel snaží dokázat s použitím projektu Graphhopper. Našel cestu dlouhou jen 5,8 km (namísto p?vodní s 7,3 km). V jiném p?ísp?vku ukazuje, jak spo?ítat cestu, b?hem které navštíví všechny hospody. Tato trasa je 38 km dlouhá (zhruba 7¾ hodiny ch?ze). S tím vším se dostal na titulní stránku Hacker News (a v komentá?ích najdete také další známá OSM jména).

Importy

 • Jonah Adkins by cht?l importovat budovy z oficiální databáze pro americký Suffolk (stát Viginia).
 • Elliot Plack našel prob?hlý import budov v americkém Montgomery County (Maryland), který nebyl p?ed svým provedením diskutován.
 • Již d?íve jsme ve WeeklyOSM informovali o importech ulic v Tanzanii. Na stránce zápisníku Hackpad najdete mnoho nových informací o tomto plánovaném importu.

Události

Humanitární OSM

 • V San Francisku prob?hl na státní univerzit? mapathon, který byl sou?ástí OSMGeoTýdne.
 • Sophie Lafayett informuje o mapování odvod?ovací kanalizace v Dar Es Salaam a pro? je to tak d?ležité.
 • Pascal Neis kritizuje mapovací aktivity b?hem akce OSMGeoTýden. Celkem 28 000 nových budov ale jen 650 cest. Pascal v??í, že jsou mnohem d?ležit?jší v?ci než budovy.

P?echod k OSM

Software

 • Vývojá?i projektu GNOME pracují na nové verzi 3.20 GNOME desktopu. S ní p?ichází aplikace Mapy GNOME s novými vlastnostmi. Ta nyní podporuje Geo URI schéma, funkci “otev?ít v prohlíže?i”, která otev?e aktuální pohled na map? na stránce OpenStreetMap. Jsou zde také opravy chyb pro podporu GeoJSON a nové p?eklady.

V?d?li jste…

 • … že vizualizace výsledk? p?i p?íležitosti akce OSMGeoTýdne byla vyvinuta projektem Development Seed?
 • … že OpenStreetMap má pravidla pro ov??itelnost a dokonce OpenGeoFiction (“platforma pro spolupráci na tvorb? smyšlených map”) má n?co podobného – “pravd?podobnost“.
 • … že existuje balík aplikací postavených nad OSM pro opera?ní systém Ubuntu Touch?
  Na p?íklad OSMScout, který je založen na knihovn? libosmscout , tudíž nabízí offline navigaci?
  Více map m?že být p?idáno p?es libovolný webový prohlíže? t?eba na uappexplorer.com. Použijte klí?ové slovo “OSM” nebo “openstreetmap” pro hledání.

Ostatní “geo” záležitosti

 • Je možné nakreslit “obrovský kruh” kolem Zem? bez toho aby se dotýkal n?jaké pevniny (a když ne, jaký je nejv?tší možný menší kruh)? S využitím dat Natural Earth a trochou pythonu to Marcin Ciura zjistil. Odpov?? (pro umíst?ní nejv?tšího kruhu) vás možná p?ekvapí…
 • Díky chyb? v programu (N?mecky) (automatický p?eklad) se mohlo stát, že by se malé m?sto v Rakousku stalo jedním z nejnavšt?vovan?jších v Evrop? 😉
 • Na hranici mezi N?meckem a Holandskem je místo, které nepat?í ani jedné z obou zemí. Dva muži založili v této oblasti nový stát a pojmenovali jej jménem “Wunderland“ (n?mecky: Zem? div?). (N?mecky) (Automatický p?eklad)

Toto ?íslo p?eložil tom.k redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:

Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz  Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz