Haftalik 237 – 27.01.–02.02.2015

27.01–02.02.2015

Screenshot Taglocator
do?al görünüm= bombo? kaya, do?al= da? yamac?nda çak?l ve do?al çak?l. [1]

 Algunas noticias sobre nosotros

 • Haftal?k OSM’de ?ngiliz dil ele?tirmeni  Andy Townsend i a??rl?yoruz.

Mapeando

 •  Haritada trafik i?aretleri ?ansl?s?n?z. mapillary’de ?imdi trafik i?aret levhalar? var.Haritada sol filtreleme butonuna bas?n ve sonra trafik i?aretlerine. Henüz tüm trafik i?aretleri bulunamad?. Örne?in Alman 350-10 yaya geçidi i?areti Kamil Nikel ayr? bir blog postda  Mapillary de trafik i?aretlerinin nas?l yorumlanaca??n? aç?klam??t?r. yani kendilerine ait Traffico yaz?s?yla
 • Maa?l? haritalar?n ?uan kara yollar?n?n çift yük ta??ma yollar?na çevirimi üzerine çal??t???n? (  “Telenav” ?apkas?yla) Martijn van Exel kullan?c? günlü?ünde bildirdi.
 • JOSM 7995 (Haziran  2015)  serbest b?rak?ld?. changelog’da okuyabilirsiniz.
 • Aç?k ye?il trafik bölgesi önerisiyle revize ve basitle?tirmi?tir.
 • Almanca konu?an OSM toplulu?u ?ubat’?n 15’ine kadar Avusturya ve Almanyadaki eczanelerin datalar?n?n geli?tirilmesi üzerinde çal???yor. Yap?lan çal??malar?n k?sa bir çevirisini burdan okuyabilirsiniz: “Wochenaufgabe Apotheken“.

Comunidad

 • Richard Fairhurst   OSM datas?n?n sadeceortada olup olmad???n? Birle?ik Devletlerinin kullan??l? k?rsal alan?nda mavel denetimin gerekli oldu?una dikkat çekmi?tir. Baz? Alman haritac?lar i?neleyici yorum tekliflerine kar??  direnemiyor.
 • Antoine Riche Pro GGAT’?n 26 e?itimli ö?rencisi ile  OpenStreetMap’te. Malzemeler mevcut CC-BY-SA alt?nda kullan?ld?. OpenStreetMap giri?inde ve  geometri?inde. Ö?leden sonra birçok yöntem pratik çal??maya ayr?ld?. Geofabrik ihracaat?,  3Liz stilli , Turbo üstgeçitli, h?zl? OSM eklentisi, osm çevirimi ve osm filtresi ile i?lenmi? bilgiyi ç?karma i?lenmlidir.
 • Wille kullan?c?s? kullan?c? günlü?ünde Brezilyadaki bir osm meetup’u hakk?nda konu?uyor.(Google Translator)
 • Randal Hale HOT tak?m?nda  Kate Chapman ile görü?tü
 • “Le corbeau”kullan?c?s? Frans?z forumundaki “vandalizm rehber ” kar??lam??t?r.  uygulama ayarlama notlar?yla  POI bilgisi ve dahas? onlar? uygulayana kadar sadece bekleyen ‘koltuk mapper’i içeriyor. Anonim notlara dikkat ediniz.
 • Jesús Gómez Fernández   blog español “alter geosistemas” ?n    turbo-overpass.eu ile ilgilendi?ini tarif eder ve ihtiyac?n?z olan co?rafi bilgiyi size verir.

Importaciones

 Fundación OpenStreetMap.

 •  OSMF kurul görü?meleri 16-17 ocak’ta Berlin’de kapal? bir toplant? ile yap?ld?. Topluluk üyeleri ak?am kat?l?m? gayri resmi bir toplant?da a??rlad?.

Eventos

Mapas

 •   Christoph Hormann    OSM Carto 2.27.0. daki bitki örtüsü olmayan çak?l ovalar?n do?al görünümlü dokular? seviyor. Di?er önemli de?i?iklikler t?bbi uygulamalar? ve eczaneleri olu?turma endi?esindedir.  di?er de?i?imler konu?ma mail listesindedir.
 • Bir sayfal?k  PacMan uygulamas? tart??mas? OSM dahilindedir.

#switch2OSM/conecta2aOSM

 • Frans?z gaeteci   Libération  UMAP ile olu?turdu?u   “kültür krizi haritas?n?” yay?nlad?. ?ptal edilen festivaller ve kapanan kültürel kurumlar hakk?nda bilgiler yer al?yor. Makalenin ilk paragraf?nda “ücretini openstreet platformuna yer verilmi?tir.   (via Antoine Riche)

Open-Data

Software

¿Sabías que …

Miscelánea

5 Replies to “Haftalik 237 – 27.01.–02.02.2015”

 1. For the OSMF-meeting you give neither an exact date nor a link where one could find it. That is an unlucky loss of data.

  1. Do you think this “Zu dem informellen Treffen am Vorabend sind Community-Mitglieder herzlich eingeladen.” with the included link is an added value for our readers? We don’t think so.