týdeník 237 – 27.01.–02.02.2015

27.01–02.02.2015

Screenshot Taglocator
Vykreslení tag? natural=bare_rock, natural=scree a natural=shingle. [1]

O nás

 • Vítáme v našem týmu Andy Townsenda, korektora pro angli?tinu pro weeklyOSM.

Mapování

 • Dobrá zpráva pro mapery dopravních zna?ek: na Mapillary je nyní vrstva s dopravními zna?kami.  Klikn?te v levém dolním rohu mapy na filtry a pak na “Traffic Signs”. Ješt? tam nejsou rozhodn? všechny dopravní zna?ky – nap?íklad n?mecké 350-10 pro k?ížení chodník?. Ve zvláštním p?ísp?vku na blogu vysv?tluje Kamil Nikel jak Mapillary dopravní zna?ky renderuje, jmenovit? s jejich vlastním fontem Traffico.
 • Martijn van Exel oznámil, že se svými placenými mappery momentáln? pracují na zm?n? importovaných cest na odd?lené jízdní pruhy pro každý sm?r jízdy (dual carriageways).
 • JOSM 7995 (Leden 2015) je venku, projd?te si changelog.
 • Lukas Schnaus zrevidoval a zjednodušil sv?j návrh pro mapování sv?telné signalizace na k?ižovatkách.
 • N?mecky mluvící OSM komunita se pokouší do 15. ledna vylepšit data o lékárnách v Rakousku a N?mecku. Zde je krátký p?eklad z n?m?iny do angli?tiny o tom co už se ud?lalo. Originál je pak na “Wochenaufgabe Apotheken“.

Komunita

 • Richard Fairhurst upozornil, že OSM data jsou t?žko nebo v?bec použitelná a užite?ná ve venkovských oblastech USA a bylo by pot?eba ud?lat ru?ní kontrolu. N?kte?í n?me?tí mappe?i si k tomuto tématu nemohli odpustit n?kolik pon?kud kousavých poznámek .
 • Antoine Riche poskytl 26ti student?m Pro GGAT (Génie Géomatique pour l’Aménagement du Territoire) tréning v OpenStreetMap. Použité materiály jsou dostupné ve francouzštin? pod licencí CC-BY-SA: Úvod do OpenStreetMap a OpenStreetMap pro geomatiku. Dopln?n byl praktickým odpoledním školením v n?kolika oblastech: Geofabrik export se styly 3Liz, Overpass Turbo, QuickOSM plugin, extrakce surových dat s osmconvert a osmfilter.
 • User Wille ve svém deníku mluví o setkání OSM v Brazílii. (Google Translator)
 • Randal Hale ud?lal rozhovor s Kate Chapman z HOT teamu.
 • Na francouzském fóru poskytl uživatel “Le corbeau” P?íru?ku k vandalizmu v OSM. Problematická ?innost zahrnuje zadání poznámek (OSM notes) s falešnými POI informacemi [1] a [2] a dále ?ekání na to, až je “gau?ový mapper” implementuje. Bu?te proto p?i práci s anonymními poznámkami opatrní!
 • Jesús Gómez Fernández popisuje na špan?lském blogu Alter geosistemas  jak pracovat s turbo-overpass.eu a  získat geografická data, která jste pot?ebovali.

Importy

Nadace OpenStreetMap

 • Ve dnech 16. a 17. února se setkají ?lenové OSMF p?edstavenstva na neve?ejném jednání v Berlín?. ?lenové komunity jsou zváni k ú?asti na neformální ve?erní setkání.

Události

 • Roland Olbricht mluvil o Overpass API na Geospatial seminá?i na FOSDEM v Bruselu. M?žete se podívat na slajdy.

Mapy

 • Christoph Hormann popisuje p?irozen? vypadající textury pro št?rkové plán? bez vegetace v OSM Carto 2.27.0. Mezi další významné zm?ny pat?í vykreslování ordinací praktických léka?u a lékáren. Všechny další zm?ny najdete sepsány na talk mailing listu.
 • P?e?t?te si ?lánek popisující implementaci hry PacMan do map reálného sv?ta v rámci OSM. Ukázka viz. obrázek v úvodu týdeníku.

P?echod k OSM

 • Francouzské noviny Libération publikovaly “mapu krize kultury” vytvo?ené s UMAP. Ta podává p?ehled o zrušených festivalech a zav?ených kulturních institucích. ?lánek v prvním odstavci uvádí, že mapa je “hostována na volné platform? OpenStreetMap”. (od Antoine Riche)

Otev?ená data

Software

 • Vytvo?ili jste množství poznámek OSM, které ješt? nejsou vy?ešeny a cht?li byste je vid?t souhrnn? na jedné webové stránce? Pokud ano, zadejte své uživatelské jméno OSM (nebo jméno jakéhokoliv jiného uživatele) na stránce Moje poznámky na OpenStreetMap (OpenSource).
 • Map Matching, algoritmus pro p?i?azení stopy z GPS k seznamu hlavních segment? cesty z GIS databáze, je nyní sou?ástí projektu Graphhopper. Detaily a pozadí na blogu správce projektu.
 • Je k dispozici kolekce p?íklad? pro Turf, node.js framework od MapBoxu pro GIS analýzu na stran? serveru.

V?d?li jste…

R?zné

 

Toto ?íslo p?eložil tom.k, redak?n? upravil vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:

Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google Plus Openstreetmap | Talk-cz e-mailová skupina Talk-cz

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz

5 Replies to “týdeník 237 – 27.01.–02.02.2015”

 1. For the OSMF-meeting you give neither an exact date nor a link where one could find it. That is an unlucky loss of data.

  1. Do you think this “Zu dem informellen Treffen am Vorabend sind Community-Mitglieder herzlich eingeladen.” with the included link is an added value for our readers? We don’t think so.

  2. If you can supply more detailed information, we will update the message.