týdeník 362

20.06. – 26.06.2017

Text

Valida?ní mapa ostrých odbo?ení na nájezdy 1 | © Mapbox © p?isp?vatelé OpenStreetMap, ODbL

OSM CZ

 • Jak dlouho se kešují dlaždice s turistickým zna?ením na osmap.cz (resp. poloha.net)?
 • Byla aktualizována stránka o konferenci SotM. Dorazíte i letos?
 • Dalibor shrnuje aktuální zp?sob pomoci p?i aktualizacích p?eklad? ?eské OSM wiki.
 • Jak kontaktovat autora fotky nahrané v PhotoDB?
 • Informace k letošnímu setkání Elbe-Labe v N?mecku.
 • smysl z ?SD získat informace o oplocení silnic a dálnic kv?li zanesení do OSM?
 • ?lánek ohledn? mapování cyklotras pro Prahou na kole.
 • Jak mapovat tramvajové koleje mimo linii uli?ní sít??

OSM SK

 • Jak použít komentá?e pro zápis otevíracích hodin k zadání informace, že je možné se objednat nebo dohodnout i mimo uvedený ?as.
 • Dokon?ení importu bankomat? VUB a další kroky. Jak hlásit nesprávná data, aby se informace dostala zpátky k bance?

Erratum

 • Ve WeeklyOSM #361 jsme ?ekli, že návrh “Jazykové informace pro name” byl schválen. To byla chyba, jak na n?meckém fóru upozornil chris66: “Základní pravidlo pro ‘dostate?nou podporu’ je 8 jednomyslných hlas? pro nebo nejmén? 10 hlas? s více než 74 % souhlasem, ale do hry vstupují i jiné faktory (nap?íklad zda je vlastnost již reáln? používána).”

Mapování

 • Google získal dobrou reklamu na Radio-Canada (fr) / CBC (en) ohledn? mapování hranic oblastí osídlení prvních národ? a Inuit? (p?vodních obyvatel Ameriky). Pierre Béland nazna?il na talk-ca, že i pro OSM je zde obdobná šance na publicitu – zd?razn?ním kvalit OSM na n?kterých místech.
 • Telenav zve OSM komunitu v Ekvádoru na diskuzi o p?idání jmen ulic a omezení odbo?ení. Odhadují, že jen asi 35% ulic a silnic, které jsou zde zmapovány, mají zadáno i jméno.
 • Marcos Oliveira informoval portugalský mail listu, že Bing publikoval nové letecké snímky pro Portugalsko. N?kolik lidí to potvrdilo. P?íjemné mapování.
 • Na “talk” mail listu se p?isp?vatel ptá, jak je možné sledovat editace ostatních pro objekty, které jej zajímají. Krom? nástroje whodidit (který také poskytuje RSS), jsou i jiné monitorovací nástroje jako “Hall Monitor” a osm-qa-feeds.
 • Daniel píše o validátoru pro ostré odbo?ky u nájezd? a vysv?tluje, pro? by nájezdy na dálnice nikdy nem?ly být ostré (tj. < ~90 stup??) a možnosti jak nalézt omezení odbo?ení v t?chto lokalitách.
 • Uživatel Paul the Archivist zmapoval centrum m?sta Alton v britském hrabství Hampshire, v?etn? podrobných detail? a tag? pro simple3D. Toto F4map demo ukazuje budovy, stromy, lampy, je?áby atd… Je to jen jedno z mnoha center m?st, která Paul v jihovýchodní Anglii za poslední roky zmapoval.
 • Simon Poole tweetuje o své práci na použitelném editoru otevíracích hodin. Bude zahrnut v p?íští verzi editoru Vespucci.

Komunita

 • Alexander Zipf oznámil nový web labs.OpenRouteService.org, kde m?žete testovat a komentovat p?ipravované novinky OpenRouteService. Demonstruje také výsledky ješt? více experimentálního výzkumu. Seznam za?íná Open Space navigací pro p?ší nap?í? nám?stími a dalšími plochami a novým API pro lokaci POI nazvané Places. Laboratorní demonstrátor používá jen extrakt OSM dat pro N?mecko.
 • Belgická komunita vyhlásila “Mappera m?síce” pro ?erven: Juliena Mineta aka juminet. Více o n?m najdete na jeho stránce.
 • Italští mappe?i diskutují (it) relace, tagy a údržbu cest pro Sentiero Italia, dálkovou trasu iniciovanou v 80. letech. Vzhledem k tomu, že rozcestníky a oficiální zdroje ne vždy souhlasí, m?že být OSM mapování zp?sob, jak dát tuto úžasnou trasu znovu do po?ádku.

Nadace OpenStreetMap

 • 20. ?ervna se konalo ve?ejné zasedání rady Nadace OSM na HOT Mumble serveru. Probíraná témata: žádosti Francie a Velké Británie o oficiální místní zastoupení, pravidla pro organizované ujednání a vztahy mezi Nadací OSM a HOT.

Události

 • Možnost podat si žádosti o cestovní granty na konferenci FOSS4G 2017 v americkém Bostonu (14. – 19. srpna) je otev?ena až do 7. ?ervence.
 • Letošní edice konference FOSS4G-Europe se bude konat v Pa?íži – Marne-la-Vallée v termínu 18. – 22. ?ervence 2017.
 • Jsou dostupná videa z konference SotM FR 2017.
 • FOSS4G Africa se koná v jihoafrickém Johannesburgu. Akce se silným zam??ením na vzd?lávání v geografii je organizována OSGeo Africa, South African QGIS User Group, SAGTA (Southern African Geography Teachers’ Association) a GeoforAll.
 • Již je možné se zaregistrovat na HOT Summit konaný 14.-15. zá?í v kanadské Ottaw?.
 • Letošní setkání Elbe-Labe v Sassku (jihovýchodní N?mecko) hledá mappery. Bude se konat v termínu 1. až 3. zá?í. Místo konání je pon?kud dál od Dráž?an. O?ekávají se ú?astníci z okolních oblastí a ?eské republiky. Pokud se chcete zú?astnit, tak se prosíme zaregistrujte zadáním detail? do tabulky na OSM wiki. (de) (en)
 • Byl zve?ejn?n program SotM 2017 v japonské Aizuwakamatsu v City Culture Center.

Humanitární OSM

 • Na talk mail listu si Micha? Brzozowski st?žuje na n?které nekvalitní sady zm?n od nových uživatel? v Nepálu. Vlákno se pak dotýká také témat jako: nejlepší postupy pro nové mappery, zlepšení komunikace, lokální znalost, partnerské organizace pro práci s lokálními komunitami, jazyky a respekt.
 • Russel Deffner otev?el t?i mapovací projekty (1, 2 a 3), první HOT úkoly pro boj s malárií v Kambodži.

Mapy

 • Henry Lau si stáhl seznam všech pekáren v OpenStreetMap s využitím Overpass Turbo a použil plugin d3-hexbin spole?n? s Leafletem pro zmapování hustoty pekáren ve dvou hlavních m?stech – Londýnu a Pa?íži. Vše je ?ást jeho v?tšího projektu o pe?ení 80 r?zných recept? chleba z osmdesáti zemí, kde se pe?e z pšenice.
 • Rosenblatt odvedl pe?livou práci, vytvo?il interaktivní mapu prehistorických naleziš?, kde byla objevena lidská DNA. Každé místo na map? obsahuje informaci o klasifikaci a odkazy na relevantní publikace. Špan?lské noviny “La voz de Galicia” informují o projektu v populárn? nau?né podob?.
 • Moovellab, auto?i projektu “Cesty do ?íma”, spustili další projekt: “Jaká ulice!?” (jen prohlíže? na PC) k interaktivnímu zkoumání prostoru pro dopravu ve m?stech na sv?t?. Jaká ulice!? ilustruje hravou formou, jak denní volba dopravy m?ní m?sta. Projekt analyzuje OpenStreetMap data z 23 m?st sv?ta v?etn? Londýna, Barcelony a Tokya pro vytvo?ení p?kných porovnatelných vizualizací prostor pro parkování a pohyb v rámci každého m?sta.
 • Maki nedávno aktualizoval Bugianen, mapu (it) italského Piedmontu pro turisty a cyklisty, která spojuje OSM a regionální kartografii. Vylepšení jsou viditelná na p?iblíženích 11 až 15, nyní detailn?jších. Byly také zahrnuty otev?ené datové sady z okolí.

P?echod k OSM

 • Snapchat nyní nabízí SnapMap založenou na ?ešeních od Mapbox, OpenStreetMap a DigitalGlobe. Video.

Otev?ená data

 • Využívání otev?ených dat v Itálii, akce PA-Webinar: 27. ?ervna, 12:00. Prezentace je dostupná zde.
 • Connected Signals, firma pro analýzu dopravy, nabízí svou databázi dopravních zna?ek a jiných objekt? pro OpenStreetMap. Data, p?evážn? pro kontinentální USA, jsou získána strojovým u?ením ze senzorických dat, v?etn? videa.

Software

 • Nils Nolde vyvinul nový plugin pro QGIS pro OSM navigaci a analýzu dostupnosti s využitím OpenRouteService.
 • Walkalytics švýcarské firmy EPB spo?ítá, které objekty jsou dosažitelné z daného bodu za 2, 5 a 10 minut ch?ze (tedy isochronní mapy). Jako zdroj používají krom? jiného i OSM data.

Programování

Nová vydání

Verze 3.0.0 programu Nominatim je venku. Výsledkem je mnohem menší databáze a vylepšená reakce na dotazy. Nejd?ležit?jší vlastnost je bezpochyby interpolace adres za chodu – dává smysl p?edevším pro bloky dom? jak jsou populární v Severní a Jižní Americe. Sarah Hoffmannová, aka lonvia, také ?ekla, že Nominatim se p?esunul na oficiální GitHub openstreetmap.org a nominatim.org bude p?em?n?na na domovskou stránku.

software verze datum vydání komentá?
Mapillary Android * 3.61 14.06.2017 další oprava chybného nahrávání fotek
Mapzen Lost 3.0.1 19.06.2017 opravné vydání
Locus Map Free * 3.24.2 20.06.2017
Maps.me Android * var 21.06.2017
Maps.me iOS * 7.3.6 21.06.2017 opravné vydání
OSRM Backend 5.8.0 21.06.2017 mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
Mapillary iOS * 4.7.4 22.06.2017 dv? opravy chyb
Kurviger Free * 1.1.1 23.06.2017 n?kolik vylepšení pro mapy Mapzen, Kurviger styl mapy je nyní základní
QGIS 2.18.10 23.06.2017
Overpass-Turbo 25.06.2017 25.06.2017 mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
guide4you 2.0.5 26.06.2017
Nominatim 3.0.0 26.06.2017 nový formát databáze, viz poznámky k vydání

Poskytuje OSM Software Watchlist.
(*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

 • … o Fhacktions? Je to svobodná MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), kde jste ?leny skupiny hacker? v antiutopickém sv?t?. Byla vytvo?ena v Paraguay na základ? OSM map.
 • … že MapProxy je open source proxy pro prostorová data? Kešuje, akceleruje a transformuje data z existujících mapových služeb (jakýkoliv WMS nebo dlaždicový server) a je schopna pracovat pro libovolného desktopového nebo GIS klienta.
 • … o OSM Blitzermap, map? rychlostních kamer z OSM?
 • … o OpenStreetMap Irsko?
 • … že Export Tool je schopen p?ipravit upravená OpenStreetMap data do platformu Humanitarian Data Exchange (HDX)?
 • … o p?kném videu propagující lo?ské SotM FR 2016 v Clermont-Ferrand?

OSM v médiích

 • “Journal de Montréal” (fr) doprovázel skupinu OSM nadšenc? p?i jejich mapovacích výletech.
 • Fabrizio “Sbiribizio” Tambussa prezentoval OpenStreetMap na TEDxNovara Salon ve svojí p?ednášce (it) “Svobodná mapa sv?ta”.

Ostatní geo záležitosti

 • Student za KDE v Google Summer of Code Davide Riva oznámil první stabilní verzi programu Brooklyn, propojovacího robota pro chatovací služby nezávislého na protokolu. Pln? podporovány jsou Telegram a IRC a je možné používat p?ílohy. Pozice na map? jsou poskytovány p?es OSM.
 • Mezinárodní kartografická asociace (ICA) pozvala d?ti ze všech zemí do sout?že, kde m?li zmapovat, jak vidí svá místa na zemi. Výsledky jsou p?ekvapivé.
 • Blitzortung.org (n?mecky “lokalizace blesk?”) vizualizuje v reálném ?ase celosv?tov? údery blesk?.
 • Andy Kriebel publikoval intuitivní mapu kvality ovzduší v USA podle jednotlivých stát? s historickým vývojem stavu.
 • AMSTS vytvo?ili mapu, kde jsou zem? obarveny podle hlavního tématu textu jejich hymny.
 • National Geographic publikoval ?lánek s nadpisem “Atlas pro konec sv?ta” s podtitulkem “tucty nových barevných map a obrázk? míst, kde bude nejpravd?podobn?ji urbanizace v konfliktu s biodiverzitou”.
 • Díky novým algoritm?m mohli v?dci z Technické univerzity v Mnichov? vytvo?it ?ty?-dimenzionální vysoce p?esný model m?st Berlína, Las Vegas, Pa?íže a Washingtonu z radarových satelitních snímk? TerraSAR-X.
 • Projekt World Bridge byl vybrán organizací GeoForAll jako “laborato? m?síce”. Jedná se o mezinárodní program pro výuku znalostí pro 21. století s využitím pokro?ilých metod u?ení zahrnujících skute?né projekty spolu s pr?myslovými a vládními partnery.
 • Mapy mohou vypadat skv?le a p?itom ne?íkat v?bec nic jako tahle z xkcd 🙂
 • Korespondent WeeklyOSM z Paraguaye Selene Yang používá p?kné a nekonven?ní vozidlo pro p?ispívání do Mapillary. 😉

Plánované události

kde co kdy zem?
Seattle Complete The Map Challenge, Mapillary image mapping 23.06. – 31.07.2017 united states
Rostock Rostocker Treffen 04.07.2017 germany
Lyon Mapathon Missing Maps Validation à l’Atelier des médias 04.07.2017 france
Londýn Missing Maps London Mapathon at UCL 04.07.2017 uk
Stuttgart Stuttgarter Stammtisch 05.07.2017 germany
Essen Ideenaustausch mit dem RVR 05.07.2017 germany
Heidelberg Missing Maps Data Collection and Validation Mapathon to help eliminate Malaria 05.07.2017 germany
Salzburg AGIT2017 05.07. – 07.07.2017 austria
Dortmund Stammtisch Dortmund 06.07.2017 germany
Toyonaka ?????#07??????????????? 08.07.2017 japan
Kampala State of the Map Africa 2017 08.07. – 10.07.2017 uganda
Pasov Niederbayerntreffen 10.07.2017 germany
Rennes Réunion mensuelle 10.07.2017 france
Lyon Rencontre mensuelle ouverte 11.07.2017 france
Berlín 109. Berlin-Brandenburg Stammtisch 13.07.2017 germany
Tokyo ??????????????????10? ????? 15.07.2017 japan
?ód? Spotkanie sympatyków OpenStreetMap i Walne Stowarzyszenia 15.07.2017 poland
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée) FOSS4G Europe 2017 at ENSG Cité Descartes 18.07. – 22.07.2017 france
Boston FOSS4G 2017 14.08. – 19.08.2017 united states
Aizu-wakamatsu Shi State of the Map 2017 18.08. – 20.08.2017 japan
Patan State of the Map Asia 2017 23.09. – 24.09.2017 nepal
Boulder State of the Map U.S. 2017 19.10. – 22.10.2017 united states
Buenos Aires FOSS4G+State of the Map Argentina 2017 23.10. – 28.10.2017 argentina
Lima State of the Map LatAm 2017 29.11. – 02.12.2017 perú

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Anne Ghisla, Nakaner, PierZen, Rogehm, SK53, SeleneYang, SomeoneElse, Spec80, derFred, jinalfoflia, keithonearth, kreuzschnabel, wambacher.