týdeník 363

27.06. – 03.07.2017

Text

hustota uzl? OSM 2014 – 2017 a rozdíly 1 | data © p?isp?vatelé OpenStreetMap, ODbL, obrázky © Martin Raifer, CC-BY 3.0, overlay © Mapbox

OSM CZ

 • Krátký výpadek služeb na poloha.net kv?li restartu serveru.
 • Nepoužívané a nebo p?ímo vymyšlené n?mecké názvy – kam s nimi?
 • Zprovozn?n obchvat Dubé – hledá se dobrovolník na zmapování nového stavu.
 • Chybné vykreslování multipolygonu Brdy v Carto – je chyba v datech nebo jinde?
 • Op?t došlo místo na disku pro PhotoDB, takže nešlo nahrávat nové fotky.

OSM SK

 • Nová webová aplikace pro slovenský katastr nemovitostí..

Mapování

 • Mapování autobusových linek ve?ejné dopravy se zdá být tématem komunitních projekt? letošního léta. Francouzská komunita oznámila sv?j projekt m?síce (podobn? jako britský ?tvrtletní projekt a n?mecký Wochenaufgaben) pro ?ervenec 2017: Autobusové zastávky. Výsledky jsou publikovány na OSM wiki. Na konci m?síce (29. – 30. ?ervence) po?ádá OpenStreetMap USA letní autobusový mapathon, s cílem místního pr?zkumu autobusových zastávek a tras linek b?hem t?chto dvou dn?.
 • OSM Inspector byl aktualizován. To zahrnuje pohledy “Geometry”, “Tagging”, “Places” a “Highways”.
 • Nuno Caldeira vysv?tluje, že nedávný problém s vykreslováním ostrovu São Jorge na Azorech je vy?ešen. Ptá se také na komentá?e ohledn? budoucích možností úklidu. V dob? vydání se pro n?které vyšší úrovn? p?iblížení stále vyskytují “zaplavené” dlaždice, ale to by m?lo brzo pominout.
 • Clifford Snow inicioval na talk-us diskuzi o nedávném p?ípadu p?idání dat do OSM kv?li SEO. Firma vytvo?ila jeden ú?et na každé POI a p?idala takto POI na existující ulice.

Komunita

 • Mapovací tým z univerzity Aoyama Gakuin zmapovali krizové vybavení (jako hydranty, defibrilátory apod) ve m?st? Yamato. Tato data byla upravena, aby byla k dispozici pro procházení v MAPS.ME. O jejich výsledcích informoval (ja) (automatický p?eklad) místní deník. Nicmén? na japonském mail listu byly jejich tagovací návyky ( p?idáníname=AED a tourism=information u emergency=defibrillator) kritizovány (ja) (automatický p?eklad) jako “tagování pro renderer”. Po této diskuzi byly problematické tagy odebrány. Informace o tagování jsou vysv?tleny v diskuzi k sad? zm?n.
 • Mapbox píše o iniciativ? StatCan, která, ve spolupráci s OSM Kanada, mapuje do OpenStreetMap budovy v Ottaw?. MapBox projekt podporuje.
 • Jennings Anderson popisuje postup vytvá?ení statistických map “uživatelé dle zem?”.
 • OSM Kolumbie vyškolili, ve spolupráci se skupinou “Right to land and territory” a organizací PASOColombia, 25 místních farmá?? v oblasti Anitoquia v tom, jak mapovat s JOSM. Zapojení lidé pocházeli mimo jiné z Nechí, Tarazá, Caucasia, Valdívia, El Bagre a Zaragosa.
 • OSM blog zaslal sérii “obrázk? týdne” spolu s historií každého z nich. Podívejte se na wiki na to, jak m?žete zaslat sv?j vlastní obrázek týdne!
 • Spanholz zaslal do linuxového fóra na redditu seznam OpenStreetMap projekt?.
 • Wambacherské online mapy budou v budoucnu dostupné jen p?es wambachers.website (de). (automatický p?eklad)
 • Jochen Topf informuje na talk-ca mail listu, že v Kanad? je stále množství “starých” polygon? (s tagy na relaci i externích cestách), velká ?ást z toho je z importu CanVec. V Kanad? není významná centrální komunita a hrozba smazání dat p?inesla diskuze o tom, jak spolupracovat s lokálními komunitami.

Importy

 • Kyle Nuttall zmi?uje na imports mail listu existenci oficiální datové sady pro asi 150 000 strom? pro kanadskou Ottawu. Následovala dlouhá diskuze o tagování a verifikaci. Tato wiki stránka shrnuje aktuální stav importu.

Nadace OpenStreetMap

 • Peter Barth informuje o posledním zasedání rady Nadace OSM na setkání v Amsterodamu (kv?ten 2017).

Události

 • SotM 2017 tweetuje: Poslední p?íležitost! Nominujte osobu, skupinu nebo organizaci do cenu OpenStreetMap 2017 (termín je ned?le 9. ?ervence 2017).
 • Termín pro návrh sekcí pro SotM Asia (23. – 24. zá?í, Kathmandu, Nepál) byl prodloužen do 15. ?ervence 2017. Totéž platí i pro stipendia.

Humanitární OSM

 • HOT spustil t?i formální výzkumné experimenty zam??ené na dobrovolnické odstra?ování škod. Studie cílí na lepší porozum?ní toho, který typ dat a jaká p?esnost jsou nejd?ležit?jší pro reakci na katastrofy a jak nejlépe využít dobrovolnické p?ísp?vky.
 • ?lenové komunity OpenStreetMap Kolumbie vydali (es) plakát “p?ed-eliminace malárie na pacifickém pob?eží Kolumbie” s výsledky projektu “Herramientas, formación y redes encaminadas a disminuir la carga por malaria en Colombia”. V?elé díky všem stranám zapojeným v iniciativ? #MapatónXGuapi, kte?í vygenerovali pot?ebná geodata.
 • HOT a Dokto?i bez hranic (Turecko) organizovali v Istanbulu spolu s dobrovolníky v Kampale první turecký Missing Maps mapathon pro podporu mnoha uprchlík? a vyst?hovalc? z Ugandy, pro lepší pochopení jejich pot?eb.
 • Heather Leson a Guido Pizzini z IFRC organizovali workshop Missing Maps pro studenty 9. ro?níku Ecole Internationale Geneva a spustili na HOT mail listu diskuzi o tom, jak zapojit d?ti do mapovacích aktivit.

Mapy

 • Cyclestreet.net p?edstavil svoji mapu bikedata, vizualizaci kritických míst cyklistické dopravy pro podporu kampaní na vylepšení sít? cyklostezek.
 • Hartmut Holzgraefe vylepšil GPX upload pro MapOSMatic. Doposud bylo nutné manuáln? vybrat oblast pro nahrání. Nov? se ohrani?ující oblast nastaví automaticky podle nahraných GPX dat. Jsou tu ale i další novinky: podpora stylu veloroad.ru, tla?ítko najdi m? na map? a vrstevnice pro styl OpenSnowMap.
 • Nová funkcionalita aplikace Snapchat, mapy Snap Map se sdílením polohy s p?áteli, je již kontroverzní. Umož?uje v reálném ?ase sdílet uživatelovu polohu a velmi p?esn? lokalizovat vaše p?átele okolo a sledovat jejich pohyb t?eba na druhé stran? sv?ta. N?které hlasy varují rodi?e p?ed p?íliš p?esným sledováním polohy svých d?tí.
 • OpenTopoMap nov? p?i vykreslování výhled? vyhodnocují (automatický p?eklad) tag direction=*.
 • Beta verze nové webové služby Printmaps pro vytvá?ení velkoformátových OSM map v tiskové kvalit? je dostupná k testování. Speciální vlastností je zobrazení vlastních dat a element? na map?. Klaus, aka tok-rox, žádá o zp?tnou vazbu.
 • Uživatel tyr_asd publikoval novou vrstvu pro sv?j vizualizátor hustoty OSM uzl? a zkouší ?tená?e, zda uhádnou, které m?sto je na tomto snímku obrazovky.

P?echod k OSM

 • Mapzen p?edstavil druhý technický náhled OSMLR. Poskytuje stabilní lineární referen?ní systém nad neustále se m?nící sítí silnic v OpenStreetMap. Je použit v rámci platformy Open Traffic pro p?i?azené statistiky, jako je rychlost a po?et vozidel na jednotlivých segmentech silnic a má mnoho dalších možných využití mimo dopravní statistiky.
 • Firma Geoboxers, s pomocí dat z OpenStreetMap a v rámci WorldBloxer, generuje šablony pro hru Minecraft pro libovolné místo na zemi. Služba je nyní v beta fázi.

Otev?ená data

 • Nizozemské m?sto Amsterdam publikovalo na Mapillary p?es 800 tisíc panoramatických (360°) obrázk?. S použitím online nástroje m?žete na obrázcích filtrovat specifické objekty. Nyní je pot?eba všechna tato data zmapovat! 😉

Software

 • Florian Lainez oznámil Jungle Bus, nový projekt pro ve?ejnou dopravu založený na projektu OSM Contributor. Aplikace je zamýšlena k jednoduchému použití pro rychlé sbírání dat pro mapování dopravních sítí.

Programování

 • Mapbox oznámil sv?j nový plugin pro výpo?et isochronních k?ivek, oblastí, které dosáhnete za ur?itý ?as z daného startovacího bodu. Je schopen rychle spo?ítat isochronní k?ivky pro chodce, cyklisty a auta až do vzdálenosti 60 minut.
 • Thomas Skowron publikoval ?ervnový souhrn své práce na projektu “Grandine: vektorové dlaždice”. Projekt byl p?edstaven v b?eznu. Zdrojový kód je k dispozici na GitHubu.

Nová vydání

V?d?li jste …

 • … že Critical Maps (aplikace pro Android a iPhone pro Cyklojízdu) používá OSM jako podklad?
 • … o bezplatné webové služb? pro vytvá?ení urbanistických plán? (figure ground plan) od geograf?? Je zajímavá hlavn? pro studenty, architekty a inženýry.
 • … o OSM-Nottingham? Je to p?íklad webové stránky v?nované poskytování informací z OSM jak pro ve?ejnost, tak pro mappery, zam??enou na specifickou oblast – aglomeraci Nottinghamu. Poskytuje n?kolik r?zných vrstev: rastry, historické mapy, tématické vrstvy s pomocí GeoJSON, vyhledávání v OSM datech a širokou ?adu místních a národních zdroj? otev?ených dat. Stránka je spravována uživatelem will_p.
 • … o úžasné p?ednášce Allana Mustarda, velvyslance USA v Turkmenistánu, ze SotM 2016 v Bruselu?
 • … že Frank Sellke sesbíral mnoho fotek a informací o mostech na své stránce brueckenweb.de? Mapy jsou postaveny nad OpenStreetMap.

OSM v médiích

 • Výzkumná skupina GIScience na Univerzit? v Heidelbergu publikovala ?lánek “P?edstavení zdravé navigace preferující zelené oblasti s pomocí OpenRouteService”.

Ostatní geo záležitosti

 • GIScience News Blog upozor?uje na studii “Jsou dobrovoln? sbírané datové sady vhodné pro specializované naviga?ní systémy? P?ípadová studie OpenStreetMap pro navigaci lidí s omezenou pohyblivostí” vnáší další pohledy a detaily do tématu a jeho pozadí.
 • Peter Murray sesbíral p?sobivý seznam 80 map, které oslavují um?ní a sílu datové vizualizace. Rozt?ídil je do šesti kategorií: zóny konflikt?; konektivita; životní prost?edí; místa, zvuky a pachy m?st; sociální média a doprava.
 • Direction Magazine analyzuje vznikající trendy spojení GIS a leteckého snímkování, které využívá cloudových služeb a platforem umož?ujících prozkoumat mnoho datových zdroj? najednou.
 • Guillaume Roche navrhuje prozkoumat p?ed dovolenou offline sv?t MAPS.ME. (fr)
 • Smithsonian.com publikoval ?lánek nazvaný: “Od Ptolemaya po GPS, stru?ná historie map” od Clive Thompsona. Zmi?uje se také o ostrov? Kalifornie, návnadových ulicích Londýna nebo neexistujících horách na map? “vytvo?ené roku 1798 britským kartografem Jamesem Rennellem, které byly kopírovány b?hem v?tšiny 19. století”.
 • Mapy od Metrocosm ukazují, jak je velká ?ást sv?ta jen velmi ?ídce osídlena. Pro zem?, jako je Austrálie, Špan?lsko, USA, Kanada nebo severní Afrika vidíme, jaká velikost zem? je osídlena 50% jejích obyvatel. Pro Kanadu jsou to Jižní Ontario a Quebec blízko hranice s USA. Tato populace obývá mén? než 150 000 km2, 2% rozlohy Kanady.
 • Mapbox p?edstavil nový nástroj Cartogram. Je to nástroj pro vytvá?ení vlastních map prostým tažením myší (drag-and-drop).
 • Sv?tové ekonomické fórum ukazuje mapy, které zm?ní váš pohled na sv?t. Jsou zde porovnání velikostí r?zných zemí.
 • Na základ? poptávky z roku 2007 vytvo?il (fr) Brooke Singer platformu ToxicSites. Ta zahrnuje mapu poskytující informaci o zne?išt?ní v USA a shrnuje informace z n?kolika zdroj?.
 • Kanada, která má jedny z nejp?ísn?jších pravidel pro drony, práv? schválila micro drony mezi povolené bezpilotní vzdušné prost?edky. To by mohlo umožnit vyšší flexibilitu pro lety v omezených oblastech nebo p?i p?ekro?ení oblasti p?ímé viditelnosti. To vše m?že sloužit pro lepší pr?zkum a mapování. P?íkladem je spole?nost pro doru?ování zásilek drony, která úsp?šn? prošla testy pro dopravu v Kanad? pro lety mimo oblast p?ímé viditelnosti. To umožní experimentální doru?ování zásilek drony.
 • Spiegel Online publikoval (de) ?lánek o nejrychleji se pohybujícím ostrov? na zemi: Trischen, který se pohybuje na východ asi 30-35 metr? za rok (automatický p?eklad).
 • OSM Cochabamba informovala na Twitteru o trase “Quebrada del Yuro” a bolivijské vesnici La Higuera. Místa zajetí a smrti Ernesta Che Guevary jsou tak nyní také zahrnuta v OSM.

Plánované události

kde co kdy zem?
Seattle Complete The Map Challenge, Mapillary image mapping 23.06. – 31.07.2017 united states
Toyonaka ?????#07??????????????? 08.07.2017 japan
Kampala State of the Map Africa 2017 08.07. – 10.07.2017 uganda
Rennes Réunion mensuelle 10.07.2017 france
Lyon Rencontre mensuelle ouverte 11.07.2017 france
Pasov Niederbayerntreffen 11.07.2017 germany
Berlín 109. Berlin-Brandenburg Stammtisch 13.07.2017 germany
Tokyo ??????????????????10? ????? 15.07.2017 japan
?ód? Spotkanie sympatyków OpenStreetMap i Walne Stowarzyszenia 15.07.2017 poland
Bonn Bonner Stammtisch 18.07.2017 germany
Lüneburg Mappertreffen Lüneburg 18.07.2017 germany
Nottingham Nottingham Pub Meetup 18.07.2017 united kingdom
Edinburgh Edinburgh 18.07.2017 united kingdom
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée) FOSS4G Europe 2017 at ENSG Cité Descartes 18.07. – 22.07.2017 france
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée) Mapathon Missing Maps @FOSS4G, ENSG Cité Descartes 19.07.2017 france
Karlsruhe Stammtisch 19.07.2017 germany
Leoben Stammtisch Obersteiermark 20.07.2017 austria
Urspring Stammtisch Ulmer Alb 20.07.2017 germany
Spoleto OpenStreetMap e open data a Spoleto 21.07. – 22.07.2017 italy
Brémy Bremer Mappertreffen 24.07.2017 germany
Boston FOSS4G 2017 14.08. – 19.08.2017 united states
Aizu-wakamatsu Shi State of the Map 2017 18.08. – 20.08.2017 japan
Patan State of the Map Asia 2017 23.09. – 24.09.2017 nepal
Boulder State of the Map U.S. 2017 19.10. – 22.10.2017 united states
Buenos Aires FOSS4G+State of the Map Argentina 2017 23.10. – 28.10.2017 argentina
Lima State of the Map LatAm 2017 29.11. – 02.12.2017 perú

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Anne Ghisla, Nakaner, Peda, PierZen, Polyglot, SK53, SomeoneElse, Spec80, TheFive, derFred, jinalfoflia, keithonearth, kreuzschnabel, muramototomoya.

5 Replies to “týdeník 363”

 1. there seems to be a copy-paste issue : “similar to the UK’s Quart
  Marcus sucht noch den Mietvertrag…”

  1. Thanks Richlv … 🙁 fixed … to much multitasking during publishing 😉