Author: weeklyteam

týdeník 310

21.06. – 27.06.2016

Logo Mapa anglického Brexhillu; fork projektu upoi.org 1 | © p?isp?vatelé OpenStreetMap CC-BY-SA 2.0

Téma: Nevyužité fotky rozcestník?

Na portálu openstreetmap.cz máme už n?jakou dobu možnost zobrazit fotky rozcestník? v OSM, podívat se u kterých rozcestníku fotka chybí a po nafocení ji tam nahrát. Existující fotky si zobrazíte zapnutím vrstvy “Foto rozcestník?”, chyb?jící fotky a jiné detekované problémy rozcestník? pak pomocí vrstvy “Chybné rozcestníky”. Za poslední dobu prod?laly tyhle funkce ur?itý vývoj, poj?me si tedy shrnout, co to všechno umí a na co by bylo dobré se p?i mapování a focení zam??it.
Jen pro za?átek ješt? p?ipomenu, že portál se aktuáln? stále potýká s problémem mixování obsahu p?es šifrované a nešifrované spojení. Stále se pracuje na ?ešeních (viz ?eský mail list).

Fotky rozcestník?

Tato vrstva zobrazí na map? všechny nafocené rozcestníky. T?ch je v databázi aktuáln? p?es 8000, takže se provádí shlukování do skupin. Pro zobrazení konkrétního rozcestníku je tak t?eba mapu dost p?iblížit. Na map? najdete t?i druhy ikonek. Modrý kulatý symbol wikimedia commons logo zna?í fotku z wikimedie (t?eba tento pon?kud vtipný rozcestník na Brn?nském výstavišti). Ikona tabule ikona infotabule nov? zna?í informa?ní panel (t?eba nau?né stezky). Touto ikonou se ozna?í obrázek, který má vypln?n v editoru tag infotabule. Kontrolu nebo dopln?ní tagu provedete po kliknutí na položku “upravit” s ikonou tužky na bublin? s detailními informacemi o daném bodu (ta se objeví po kliknutí na ikonu na map?). Otev?e se tak editor fotografií, který toho umí více. Základem je p?idání (nebo odebrání ikonou k?ížku) tag? pro danou fotku. Pro dopln?ní tagu klikn?te na ?ádek za existující tagy a za?n?te psát. Objeví se našeptáva? s nej?ast?ji používanými hodnotami. Stejn? jako v OSM, nemá moc smysl dávat vlastní, nerozší?ené hodnoty tag?. Z t?ch nejd?ležit?jších zmi?me alespo?:

 • infotabule – informa?ní tabule, nau?ná stezka nebo jiná cedule s vysv?tlujícím textem k blízkému objektu.
 • cyklo – cyklo zna?ení, rozcestník, ukazatel apod. ?íká, že je fotka užite?ná pro mapování cyklo v?cí.
 • lyzarska – rozcestníky lyža?ských (nej?ast?ji b?žka?ských) tras.
 • konska – ko?ské trasy a jejich rozcestníky a zna?ení.
 • zastavka – zastávka MHD nebo jiné ve?ejné dopravy. Je vhodné aby byl ?itelný název ideáln? i n?jaké ozna?ení http://premier-pharmacy.com/product-category/cholesterol-lowering/ (?ísla) linek.
 • rozcestnik – turistický rozcestník, nej?ast?jší objekt na fotkách.
 • mapa – cedule s mapou nebo fotomapou, p?ípadn? cedule kde je mapa nebo plánek/schéma dominantní prvek.
 • rozmazane – fotka je rozmazaná a je vhodné ji tedy nafotit znovu
 • necitelne – fotka je ostrá, ale údaje jsou ne?itelné (rozcestník focen p?íliš z dálky apod.)
 • znaceni – pásové zna?ení turistických nebo jiných tras (lyža?ské, cyklo, ko?ské…)

Když tedy fotku nafotíte a nahrajete do databáze, zkuste si ješt? najít chvíli a správn? ji otagovat, hodnota záznamu se tím výrazn? zvýší. Krom? tag? je u rozcestník? ješt? vhodné vyplnit parametr ref, pokud tak nebylo u?in?no p?i nahrávání.

Chybné rozcestníky

Vrstva s chybnými rozcestníky je v první ?ad? místo, kde se m?žete inspirovat, kam vyrazit za mapováním. No a po návratu zde nejjednodušeji nahrajete své nové fotky do databáze. Po kliknutí na ikonu rozcestníku se škrtnutým fo?ákem (chyb?jící fotka) se otev?e bublina s informacemi o stavu a detekovaných chybách. Naho?e je velké modré tla?ítko “vložit fotografii”. Dole je pak možné problém vy?ešit editací v n?kterém OSM editoru (iD nebo vzdálené ovládání JOSM/Merkaator). Pro vložení nové fotky pot?ebujete krom? zvolení souboru z disku ur?it, jestli se do databáze vloží jako pozice údaj z EXIF (tj. GPS sou?adnice z fotky vložené tam nej?ast?ji p?ímo fo?ákem), nebo se použijí sou?adnice OSM uzlu, který jste vybrali. EXIF je obecn? lepší varianta, ur?uje reálnou polohu fotky a je tak možné detekovat chybn? umíst?ný rozcestník. Povinný údaj je autor – ideální je použít váš OSM login, a? se pak dají data párovat, ale není to nutné. U rozcestník? je také velmi vhodné vyplnit identifikaci rozcestníku do pole ref.

Nezapome?te i na možnost stáhnout všechny chybné rozcestníky ve formátu GPX nap?íklad pro použití offline v programech jako Locus apod.

Nepoužité fotky

P?vodní d?vod, pro? jsem tento text za?al psát. Když se podíváte na tabulku nepoužitých fotek generovanou na OsmHiCheck, zjistíte, že p?es 800 fotek není možné automaticky p?i?adit k n?jakému rozcestníku. To znamená, že bu? daný rozcestník v databázi OSM neexistuje a je pot?eba ho úpln? vytvo?it, nebo je ješt? druhá možnost – vaše fotka má sou?adnice polohy dál než 20m od nejbližšího libovolného rozcestník?. V první p?ípad? je nutné otev?ít editor a oblast doplnit o chyb?jící objekty mapy. V druhém sta?í opravit polohu p?esunutím rozcestníku. To by m?l ale ideáln? ud?lat autor fotky, nebo? ten ví, jak to na míst? vypadalo a kde rozcestníky reáln? ležel. Z tabulky na OsmHiCheck se kliknutím na první sloupec dostanete na editor daného záznamu v databázi. Zde je možné doplnit nebo opravit již zmín?né údaje. Už to n?kdy sta?í, aby kontrola poznala, že se jedná nap?íklad o mapu nebo infotabuli. Pokud je na fotce rozcestník, nezbývá než ho posunout. Aktuáln? je nejjednodušší zp?sob je kliknutím na ikonu existující fotky (viz. první popisovaná vrstva mapy) a zde je tla?ítko “P?esunout”. Po kliknutí je pot?eba kliknout do mapy na novou pozici, objeví se modrá zna?ka. Tu lze pak p?esunout tažením myší na finální místo zp?esn?ním polohy. Pokud jste s umíst?ním spokojení, zakon?íte p?esun potvrzením “P?esunout sem” v levé lišt?.

Na záv?r je vhodné p?ipomenout, že v?tšina zm?n se neprojeví ihned, ale až poté, co je Michal Grézl b?hem n?kolika dní schválí. To je pon?kud nep?íjemné, ale aspo? to nutí ud?lat vše správn? hned napoprvé :-).

OSM CZ

 • Jak je to s licencováním odvozených d?l z OSM.
 • Mirek Suchý sepsal draft, jak zna?it cyklo a cykloturistické trasy.
 • Pot?eba aktualizace hranic a detail? pro CHKO Koko?ínsko a Brdy dle aktuálního stavu. Najde se n?kdo pro pomoc?.
 • Zájem o výškové profily a práce s informací o výšce bodu pro osmap.cz.
 • Fotky rozcestník? na osmap.cz s tagem infotabule se nov? zobrazují jinou ikonou. Díky Mariánovi.
 • Stále ne úpln? dob?e vy?ešený problém s mixováním obsahu HTTP a HTTPS a p?esm?rováními pro osmap.cz
 • Report z akce Missing Maps v ?ervnu v Praze.
 • Hledají se spolucestující na cestu do Bruselu na zá?ijový SotM. Vlakem a se skládacími koly.

OSM SK

 • K 22.06.2016 byla v OSM zaktualizovaná silnice R2 v úseku Viglas-Krivan. Chybí pár mali?kostí, pokud se chce n?kdo zapojit.

Mapování

 • Mapbox se p?ipojil k maphatonu v Riu aby pomohl zmapovat m?sto, kde se budou odehrávat letošní Olympijské hry.
 • Na OSM wiki za?alo hlasování o rozší?eném tagování “vodních nádrží Kneipp”.
 • Existuje rozsáhlá diskuze na tagging mail listu o rozdílných omezeních pro ?idi?e v rámci autoškoly, které existují v rozdílných zemích (další nový návrh na wiki).
 • Mapbox vyvinul plugin pro JOSM pro zjednodušení tagování odbo?ovacích pruh?. Implementuje aktuální turn:lanes schéma, které bylo také použito b?hem n?meckého týdenního úkolu.
 • Martin Koppenhoefer zjiš?uje, zda je tag amenity=nursing_home skute?n? zastaralý (jak n?kdo ozna?il wiki stránku) nebo jestli stále n?kdy dává smysl jej použít.
 • Mapbox Bengaluru uspo?ádal satelitní workshop, který zahrnoval zpracování satelitních fotografií s pomocí QGISu. Tutoriál vztahující se k workshopu najdete zde.

Komunita

 • JB vytvo?il deskovou hru postavenou na OSM, s využitím francouzských katedrál (obrázek). Stru?n? popisuje postupy a nástroje (QGIS) na francouzském mail listu. (Französisch) (automatický p?eklad)
 • Boris Gruschko p?edstavil video sloužící k vizualizaci vytvá?ení a stárnutí uzl? v OpenStreetMap. (via talk)

Události

 • 13. ?ervna se konalo setkání vývojá?? projektu GraphHopper v n?meckém Berlín?.
 • Program pro SotM 2016 Japan (6. srpna) je k dispozici. (Japanisch) (automatický p?eklad).

Humanitární OSM

 • Na blogu humanitárního týmu OpenStreetMap je zpráva o mapovacím workshopu konaném koncem dubna v Ugand?.

Mapy

 • [1] Tato velmi detailní mapa anglického Bexhillu od Dr-Mx je dostupná na GitHubu. Je to fork špan?lského projektu upoi.org od Manuela Kaufmanna (uživatel humitos).
 • Josh Cohan (Next City) popisuje novou mapu “AccessMap Seattle“, aktuáln? dostupnou v beta verzi. ?ásti Seattlu jsou velmi kopcovité a AccessMapSeattle toto reflektuje stejn? jako další p?ekážky dostupnosti. Mapa je samoz?ejm? postavena nad OSM daty.
 • Byla uvoln?na nová verze OpenRouteService. Timothy Ellersiek popisuje novinky na blogu GIS skupiny univerzity v Heidelbergu.
 • Caleb Pershan píše na SFist o n?kterých speciálních “typografických” mapách amerických m?st. Všechny m?stské ?ásti, cesty a vodní plochy jsou tvo?eny pouze textem a vše je založeno na OSM.

P?echod k OSM

Otev?ená data

 • N?mecké m?sto Bonn vytvo?ilo CC0 dataset obsahující pozici, typ a stá?í m?stských strom?. Sou?adnice je nutno trochu upravit. Jak to ud?lat popsal Josef Schugt.

Software

Programování

Nová vydání

softwareverzedatum vydáníkomentá?
GraphHopper Routing Engine0.715.06.2016podpora pro Java 7, nové p?eklady a mnoho dalšího
Mapbox GL JSv0.20.121.06.2016opravy chyb
OpenStreetMap Carto Style2.4021.06.2016nejsou informace
Osmose Backend1.0-2016-06-2323.06.2016nejsou informace
OSM Buildings3.0.024.06.20164 zm?ny a 2 opravy
OSRM Backend5.2.624.06.2016opravy chyb
Cruiser for Android1.4.825.06.2016vícejazy?né vektorové mapy
Cruiser for Desktop1.2.725.06.2016
Locus Map Free3.18.027.06.2016p?idány nové funkce

Poskytuje OSM Software Watchlist

V?d?li jste …

 • … o EmojiMap od Mertena Peetze?
 • … o Le Portail IGN, stránce pro porovnávání map? Je to podobné jako projekt Map Compare od BBBike, ale jsou tu n?které jiné mapy.
 • …o mexickém projektu Mapeaton. Mexická varianta na slova “mapathon” a “peaton (chodník)”. Cílem projektu je nafocení problém? spojených s infrastrukturou pro chodníky.

Ostatní geo záležitosti

 • GeaCron publikoval interaktivní politickou mapu sv?ta, která umož?uje cestovat skrz století. Je pon?kud eurocentrická (ono v?tšina obou Amerik i Asie nebyla p?ed 400 lety moc osídlena), ale je to každopádn? sranda.
 • Fastcompany publikovala rozsáhlý ?lánek o Edu Parsonsovi (hlavní kartograf u Google). OpenStreetMap a n?které firmy z OSM ekosystému jsou také zmín?ny…
 • Mapzen hledá zam?stnance na pozici “dlaždicový inženýr” v San Francisku nebo New Yorku. Zkušenosti s OpenStreetMap jsou rozhodn? “bonusem”!
 • Podívejte se, jak se b?hem 6000 let objevovala sv?tová m?sta (vizualizace od Metrocosmu).
 • Noviny z indické Mumbaie “Mid Day” obsahují ?lánek o kartografech vizualizujících svou individualitu v mapách (s využitím dobrovolnického mapování a dat OpenStreetMap).
 • Marco Viviani informuje (Italian) o akci Wikimania 2016. Konference Wikipedie se konala v termínu 22. – 28. ?ervna v italském Esino Lario. (automatický p?eklad)

Plánované události

kdecokdyzem?
NantesMissing Maps Nantes #1 @Médiagraph30.06.2016france
BengaluruOSM Hack Weekend v Mapboxu02.07. – 03.07.2016india
ShizuokaOpenStreetMap??????? in ??? (Nihondaira)02.07.2016japan
?ímmAppiaM! Mapování monument? Appia Antica09.07. – 11.07.2016italy
TaipeiTaipei Meetup11.07.2016taiwan
LyonRencontre mensuelle mappeurs12.07.2016france
TrentinoPrezentace turistických map vytvo?ených s využitím dat OpenStreetMap, Storo15.07.2016italy
Kjóto???????????????????? ?????16.07.2016japan
NottinghamNottingham19.07.2016united kingdom
SeattleState of The Map US 201623.07. – 25.07.2016united states

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. V kalendá?i prosím nezapome?te zmínit m?sto a zemi. A pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto ?íslo p?eložil tom.k redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili:Hakuch, Laura Barroso, Nakaner, Peda, Polyglot, Rogehm, SomeoneElse, derFred, escada, jinalfoflia, malenki, mgehling, seumas, widedangel.